24. 10. 2020  0:19 Kvetoslava
Akademický informačný systém

Sylabus predmetu B_STRPLAN1 - Strategické plánovanie I (ÚM - ZS 2020/2021)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenčina          Angličtina          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta:
Ústav manažmentu STU
Kód predmetu:
B_STRPLAN1
Názov predmetu:
Strategické plánovanie I
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška
1 hod. týždenne (prezenčná metóda)
seminár
2 hod. týždenne (prezenčná metóda)

 
Počet kreditov:
4
 
Odporúčaný semester/trimester:
priestorové plánovanie - bakalársky (povinný), 1. semester
priestorové plánovanie (v anglickom jazyku) - bakalársky (povinný), 1. semester
Stupeň štúdia:
-- obsah tejto položky nebol definovaný --
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Cvičenia - absolvovanie 2 testov (úspešné absolvovanie prvého je podmienkou pre pripustenie ku druhému testu) v priebehu semestra; odovzdanie zadaní a prác na cvičeniach. Nesplnenie týchto podmienok (vrátane úspešnosti na oboch testoch min. 56%) je dôvodom ku nepripusteniu k skúške.
 
Výsledky vzdelávania:
Poskytnúť základné poznatky o strategickom rozvojovom plánovaní v dimenzii sídla, regiónu, štátu, EU a v dimenziách prierezových a sektorálnych priestorovo relevantných sociálno-ekonomických plánovacích činností v podmienkach trhového hospodárstva.
 
Stručná osnova predmetu:
Základné definície a pojmy - EIB, EAGGF, ERDF, ESF, FIFG, EUREG/ESDP, CEMAT dokument, indikátory, iniciatívy ES, SPD, kohézny fond, príjemca pomoci, konečný užívateľ, NPD, obec, opatrenie, operačný program, oprávnené výdavky, platobný orgán, priorita, CSF, riadiaci orgán, platobná jednotka, NUTS, sprostredkovateľský orgán, stratégia, strategický plán, SWOT, štrukturálne fondy, zúčtovací doklad, efektívnosť, účinnosť, relevantnosť, koherencia, monitorovacie správy, hodnotiace správy, merateľné ukazovatele, žiadosť o nenávratný finančný príspevok, región, partneri, partneri žiadateľa, PRSK, PRO, programovacie dokumenty
Plánovanie, plánovanie ako proces, špecifické zásady pre implementáciu plánu, klasifikácia plánovania (podľa časového horizontu, podľa charakteru cieľov, podľa stupňa presnosti a konkrétnosti, podľa frekvencie používania, podľa stupňa komplexnosti, podľa šírky záberu), postup plánovania, základy strategického plánovania, metóda BSC
Stratégia, jej význam, poloha v riadení, stratégie rozvoja územných celkov, podmienky úspešnosti stratégie, obsah stratégie - MOST, modely stratégie (plán, model správania sa, perspektíva, pozícia), druhy stratégie - zdrojový model, jednoduché pravidlá, identifikácia sa, proces učenia sa, iniciácia vízií, organická disciplína, teória chaosu, zákaznícka orientácia
Proces strategického plánovania, prínos strategického plánovania, "kľúče" k vytvoreniu strategického úspechu, strategickým plánovaním ku strategickému plánu, deklarácia poslania, kontrola plánovacieho procesu, vonkajšia a vnútorná koherencia
Strategické plánovanie podpory regionálneho rozvoja, charakteristika strategického plánovania podpory regionálneho rozvoja, štruktúra a názvy procesov strategického plánovania, základná rozlišovacia úroveň pre strategické plánovanie -- organizačná štruktúra reprezentovaná orgánmi, procesy strategického plánovania a zodpovednosti za ich realizáciu, procesný diagram modelu strategického plánovania podpory regionálneho rozvoja (princípy, procesy - proces programovania, finančného riadenia, monitorovania a hodnotenia, podprocesy), nadväznosť PRO na procesy strategického plánovania na úrovni obce, hierarchia strategických a programových dokumentov, štruktúra programového dokumentu na podporu rozvoja obce -- ekonomické a sociálne východiská (schéma postupnosti analýzy východísk a nadväznosť programových dokumentov) - socio-ekonomická analýza, analýza realizovaných opatrení, SWOT analýza, určenie kľúčových disparít a hlavných faktorov rozvoja; rozvojová stratégia -- ciele a priority, opatrenia a aktivity, opis rozvojovej stratégie; finančný plán; zabezpečenie realizácie -- inštitucionálne a organizačné zabezpečenie, monitorovanie a hodnotenie, harmonogram realizácie; schéma dokumentu - PRO, metodický postup tvorby PRO, popis postupových krokov
Orgány zapojené do systému riadenia podpory regionálneho rozvoja
Merateľné ukazovatele
Fyzické indikátory - jadrové, kontextové; finančné indikátory
Metódy ekonomickej a finančnej analýzy; ekonomická analýza - extrapolácia trendov, analýzy a prognóza časových radov, expertná metóda, brainstorming, delfská metóda, metóda scenárov, heuristické metódy, metóda analógie, matematické programovanie a modelovanie, ekonometria a ekonometrické modely; finančná analýza - ukazovatele likvidity, ukazovatele aktivity, ukazovatele zadĺženosti, ukazovatele rentability
Strategické plánovanie na Európskej úrovni - EUREG/ESDP, CEMAT dokument, Lisabonská stratégia
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
FINKA, M. -- PETRÍKOVÁ, D. Priestorový rozvoj a plánovanie v kontexte európskej integrácie. Bratislava: ROAD, 2000. 200 s. ISBN 80-88999-02-2.
FINKA, M. -- PETRÍKOVÁ, D. Trajektórie územného rozvoja. Bratislava : Road, 2006. 354 s. ISBN 978-80-88999-31-7.
Prostorový rozvoj a plánování jako společné téma regionální politiky, územního plánování a evropské integrace: seminář, Praha 15.6.2006. Praha : Ministerstvo pro místní rozvoj, 2006. 72 strany. ISBN 978-80-239-8174-2.
DOBRUCKÁ, L. Rozvojové plány obcí na Slovensku-výber z analýzy stavu :. ISBN 80-89197-40-X.
DOBRUCKÁ, L. -- COPLÁK, J. -- JAMEČNÝ, Ľ. -- JAŠŠO, M. -- LADZIANSKA, Z. Tvorba strategického rozvojového plánu obce. Bratislava : Univerzita Komenského, 2007. 150 s. ISBN 978-80-89197-66-8.
FINKA, M. -- LINZ, G. -- MUELLER, B. Rise and Decline of Industry in Central and Eastern Europe. 1.. vyd. Berlin : Springer Verlag, 2004. 274 strany. ISBN 3-540-40478-3.
DUCHOVÁ, Z. -- CHRENŠČOVÁ, V. -- JAMEČNÝ, Ľ. -- JAŠŠO, M. -- MRVA, M. -- OLŠAVSKÝ, F. -- POTOČKOVÁ, L. -- BALÁŽOVIČ, Ľ. -- COPLÁK, J. -- DOBRUCKÁ, L. Strategický rozvojový plán obce. Bratislava : Peter Mačura - PEEM, 2007. 280 s. ISBN 978-80-89197-77-4.
FINKA, M. -- GAŽOVÁ, D. -- JAMEČNÝ, Ľ. -- KOZOVÁ, M. -- MIŠÍKOVÁ, P. -- MORAVČÍKOVÁ, Z. -- PAUDITŠOVÁ, E. -- PETRÍKOVÁ, D. -- ŠPIRKOVÁ, D. Priestorové plánovanie: vysokoškolský učebný text. Bratislava : Univerzita Komenského, 2009. 261 s. ISBN 978-80-223-2741-1.
FINKA, M. -- JAMEČNÝ, Ľ. -- ONDREJIČKA, V. -- LADZIANSKA, Z. -- BLÁHA, P. -- ONDREJIČKOVÁ, S. -- GEŽÍK, P. -- MACO, M. Vybrané problémy bezpečnosti sídelného priestoru. Bratislava : Centrum urbánnej bezpečnosti :, 2012. 85 s. ISBN 978-80-88999-42-3.

Odporúčaná:
Middleton J., Gorzynski B.: Strategy Express, 2002 Capstone Publishing, UK, ISBN 1-84112-218-1

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: -- obsah tejto položky nebol definovaný --
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 365

A
B
CD
E
FX
16,2 %
12,6 %
22,2 %
18,4 %
25,2 %
5,4 %
Vyučujúci:
Ing. Barbora Borotová (cvičiaci)
prof. Ing. arch. Maroš Finka, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci) - slovenský jazyk, anglický jazyk
Ing. Ľubomír Jamečný, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci, tútor, zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk, anglický jazyk
Ing. Sandra Lamy (cvičiaci, prednášajúci)
Ing. Vladimír Ondrejička, PhD. (cvičiaci, prednášajúci) - slovenský jazyk, anglický jazyk
 
Dátum poslednej zmeny:
19. 10. 2020
Schválil:
Ing. Ľubomír Jamečný, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobil Ing. Štefan Tar dňa 19. 10. 2020.

Typ výstupu: