24. 10. 2020  0:41 Kvetoslava
Akademický informačný systém

Sylabus predmetu I_PJ-SPP - Projekt špecializovaného priestorového plánovania k bloku výberových predmetov (ÚM - ZS 2020/2021)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenčina          Angličtina          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta:
Kód predmetu: I_PJ-SPP
Názov predmetu:
Projekt špecializovaného priestorového plánovania k bloku výberových predmetov
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
cvičenie
13 hod. týždenne (prezenčná metóda)

 
Počet kreditov:
19
 
Odporúčaný semester/trimester: priestorové plánovanie - inžiniersky (povinný), 3. semester
priestorové plánovanie (v anglickom jazyku) - inžiniersky (povinný), 3. semester
Stupeň štúdia: 2.
Podmieňujúce predmety:
žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Kontrola rozpracovanosti po etape teoretických výstupov, definovanie námetov pre ich priemet do aplikačnej polohy.
ukončenie predmetu: klasifikovaný zápočet (obhajoba, kritérium úspešnosti = min. 56%)

 
Výsledky vzdelávania:
Rozvoj tvorivých schopností, overenie a prehĺbenie teoretických vedomostí pri riešení konkrétnych úloh priestorového a krajinného plánovania najmä na úrovni sídelnej a regionálnej dimenzie s dôrazom na aplikáciu interdisciplinárneho prístupu a vhodnej metodiky tvorivej práce.
Teoreticko-metodické východiská pre riešenie vybraných problémov PP a KP, rozvoj praktických zručností a schopností vo verbálnom i grafickom vyjadrovaní strategických cieľov rozvoja priestorových systémov z hľadiska udržateľného rozvoja územia. Teoreticko-metodické výstupy pre možnosti ich následného zapracovania v dokumentoch ÚP, priestorového a krajinného plánovania.
 
Stručná osnova predmetu:
Predmetom ateliérovej práce je vypracovať riešenie konkétnej úlohy priestorového a krajinného plánovania vo forme štúdie, resp. projektu vo vzťahu k vybraným tématickým blokom predmetu v polohe teoreticko-metodologickej a aplikačnej, ktorá pozostáva z častí:
 Analýza stavu a definovanie problémov
 Štúdium relevantných riešení v polohe teoreticko-metodickej i reálnych riešní.
 Návrh konceptu riešenia.
 Rozpracovanie konceptu riešenia do návrhu riešenia.
 Finálne rozpracovanie projektu.
 Prezentácia návrhu riešenia, jeho výstupov a prínosov pre ďalší rozvoj problematiky, výstupy pre diplomový projekt.
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
FINKA, M. -- PETRÍKOVÁ, D. Trajektórie územného rozvoja. Bratislava : Road, 2006. 354 s. ISBN 978-80-88999-31-7.
FINKA, M. -- GAŽOVÁ, D. -- JAMEČNÝ, Ľ. -- JAŠŠO, M. -- KOZOVÁ, M. -- MIŠÍKOVÁ, P. -- MORAVČÍKOVÁ, Z. -- PAUDITŠOVÁ, E. -- PETRÍKOVÁ, D. -- ŠPIRKOVÁ, D. -- SWEIGERT, M. Priestorové plánovanie. Bratislava : Road, 2011. 240 s. ISBN 978-80-88999-39-3.
GAŽOVÁ, D. Restoration and conservation of devastated historic parks-methodics and implementation of planning legislation. In ECLAS Conference 2009.Landscape & Ruins. Planning and Design for the Regeneration of Derelicted Places: 23.-24.sept. 2009, Genova, Italy. Genova : University of Genova, 2009, s. 34--42. ISBN 978-88-6055-418-5.
GAŽOVÁ, D. Urbanisticko-krajinárske kontexty tvorby a plánovania urbanizovanej krajiny. Urbanita, 23. s. 8--13.
GAŽOVÁ, D. Zásady tvorby krajiny v kontaktových periférnych zónach. Landscape planning in Urban Fringe Areas. In DOHNÁNY, B. -- VODRÁŽKA, P. Priestorové plánovanie v územiach so špecifickým režimom : Instruments, Tools and Metods of Spatial Planning in the Areas with Specific Regimes. Bratislava: FA STU- ROAD, 2000, s. 201--213. ISBN 80-88999-05-7.
FINKA, M. -- JAMEČNÝ, Ľ. -- ONDREJIČKA, V. -- LADZIANSKA, Z. -- BLÁHA, P. -- BAHLEDA, P. -- ONDREJIČKOVÁ, S. Bezpečnosť ako kvalita priestoru - úvod do problematiky. Bratislava : Centrum urbánnej bezpečnosti :, 2012. 80 s. ISBN 978-80-88999-40-9.
FINKA, M. -- JAMEČNÝ, Ľ. -- PETRÍKOVÁ, D. Brownfield Redevelopment in the Visegrad Countries. Ostrava: VSB Ostrava, 2013. 120 s. ISBN 978-80-248-3125-1.
GAŽOVÁ, D. Dynamika premien prírodných priestorov v štruktúre sídla. In GAŽOVÁ, D. Proces premien prírodných priestorov v štruktúre sídla: vedecký seminár 19.-20.10.2000, Gabčíkovo. Bratislava : STU v Bratislave FA, 2001, s. 21--31. ISBN 80-227-1477-1.
GAŽOVÁ, D. Uplatnenie plánovacích metód na podporu rekonštrukcie historických štruktúr krajiny. Forum Statisticum Slovacum, 4. s. 128--132. ISSN 1336-7420.

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský jazyk alebo anglický jazyk
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 254

ABC
D
E
FX
33,5 %
28,7 %
25,6 %
7,9 %
4,3 %
0 %
Vyučujúci: prof. Ing. arch. Maroš Finka, PhD. (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk, anglický jazyk
doc. Ing. arch. Daniela Gažová, PhD. (cvičiaci, skúšajúci, tútor, zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk, anglický jazyk
Ing. arch. Michal Hajduk, PhD. (cvičiaci, skúšajúci)
Ing. Milan Husár, PhD. (cvičiaci, skúšajúci)
doc. Ing. Zuzana Chodasová, PhD. (cvičiaci, skúšajúci)
Ing. Ľubomír Jamečný, PhD. (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk, anglický jazyk
doc. Mgr. Matej Jaššo, PhD. (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk, anglický jazyk
Ing. arch. Zuzana Ladzianska, PhD. (cvičiaci, skúšajúci)
Ing. Vladimír Ondrejička, PhD. (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk, anglický jazyk
doc. PhDr. Dagmar Petríková, PhD. (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk, anglický jazyk
 
Dátum poslednej zmeny:
19. 10. 2020
Schválil:
doc. Ing. arch. Daniela Gažová, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobil Ing. Štefan Tar dňa 19. 10. 2020.

Typ výstupu: