23. 10. 2020  22:57 Alojza
Akademický informačný systém

Sylabus predmetu I_MUR - Metodológia urbánnej regenerácie (ÚM - ZS 2020/2021)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenčina          Angličtina          


Vysoká škola:
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Ústav manažmentu STU
Kód predmetu:
I_MUR
Názov predmetu:
Metodológia urbánnej regenerácie
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška1 hod. týždenne (prezenčná metóda)
seminár
2 hod. týždenne (prezenčná metóda)

 
Počet kreditov:
5
 
Odporúčaný semester/trimester:
priestorové plánovanie - inžiniersky (povinne voliteľný), 3. semester
priestorové plánovanie (v anglickom jazyku) - inžiniersky (povinne voliteľný), 3. semester
Stupeň štúdia:
2.
Podmieňujúce predmety:
súbežne zapísané Typológia urbánnych postihnutých území (I_TUPU) a nie súbežne zapísané Urbánna bezpečnosť (I_UB) a nie súbežne zapísané Sociálna ekológia a sociálna práca (I_SOC-EKPR)
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Priebežná kontrola rozpracovanosti seminárnej práce, podmienkou pre pripustenie ku skúške je absolvovanie kontrol s hodnotením minimálne vyhovel v stanovených troch termínoch semestra.
Ukončenie predmetu: skúška (písomná, kritérium úspešnosti = min. 56%).
 
Výsledky vzdelávania:
Získanie poznatkov o metodológii regenerácie postihnutých urbánnych území a štruktúr s dôrazom na aktivizáciu potenciálov a ich hodnôt v svetle najnovších poznatkov a aktuálnych transformačných procesov.
 
Stručná osnova predmetu:
Špecifiká transformačných procesov postihnutých urbánnych území a štruktúr
Determinácia metód a nástrojov urbánnej regnerácie
Typológia urbánnych postihnutých území a jej determinačné pôsobenie na výber metód urbánnej regenerácie
Plánovacie systémy ako determinant metodológie
Procesy samoregulácie a riadenie urbánnej regnerácie
Sociálna participácia ako súčasť procesov riadenia urbánnej regenerácie
Fyzicko-štrukturálne aspekty v metodológii urbánnej regenerácie
Kultúrne aspekty v metodológii urbánnej regenerácie
Ekonomické aspekty v metodológii urbánnej regenerácie
Environmentálne aspekty v metodológii urbánnej regenerácie
Proces strategického plánovania urbánnej regenerácie
Projektový manažment -- metódy a nástroje
Monitoring procesov regenerácie
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
FINKA, M. -- JAMEČNÝ, Ľ. -- PETRÍKOVÁ, D. -- VOJVODÍKOVÁ, B. BROWNTRANS: Brownfields - Handbook. Ostrava: VSB Ostrava, 2012. 213 s. ISBN 978-80-248-2893-0.
FINKA, M. -- JAMEČNÝ, Ľ. -- PETRÍKOVÁ, D. Brownfield Redevelopment in the Visegrad Countries. Ostrava: VSB Ostrava, 2013. 120 s. ISBN 978-80-248-3125-1.
FINKA, M. -- JAMEČNÝ, Ľ. -- PETRÍKOVÁ, D. Teória a metodológia revitalizácie brownfieldov vo Vyšehradských krajinách. Ostrava: VSB - TU Ostrava, 2013. 150 s. ISBN 978-80-248-3126-8.
FINKA, M. -- JAMEČNÝ, Ľ. Urban Regeneration, Economic Transition and Sustainability Case Study Bratislava. In Les vertus de l´interdisciplinarité. Mélanges offerts á Marcel Bazin. Champagne-Ardenne : Universite de Reims, 2009, s. 560--580.
FINKA, M. -- JAMEČNÝ, Ľ. Industriálne dedičstvo a rozvoj miest - skúsenosti z LUDA - projektu 5.RP EU. In KRÁĽOVÁ, E. Stopy priemyselného dedičstva na Slovensku. Vestiges of Industrial Heritage in Slovakia. Bratislava: Slovenská technická univerzita v Bratislave, 2010, s. 36--43. ISBN 978-80-227-3308-3.
JAMEČNÝ, Ľ. Metodika komplexnej obnovy sídlisk s dôrazom na obnovu bytových domov. Urbanizmus a územní rozvoj, s. 29--34. ISSN 1212-0855.
FINKA, M. -- GOLEJ, J. -- JAMEČNÝ, Ľ. -- LADZIANSKA, Z. -- ONDREJIČKA, V. -- BALOGA, M. -- SCHWEIGERT, M. -- TÓTH, A. Metodika komplexnej obnovy sídlisk s dôrazom na obnovu bytových domov: 1.2. 3.etapa. Bratislava : STU v Bratislave,Ústav manažmentu, 2012. 248 s.
PETRÍKOVÁ, D. -- JAMEČNÝ, Ľ. Potenciál rozvoja mesta z hľadiska posúdenia nových investičných zámerov vo vzťahu k urbanizácii mesta. Bratislava : Centrum priestorových a technických štúdií, 2008. 53 s.
DOHNÁNY, B. -- VODRÁŽKA, P. Priestorové plánovanie v územiach so špecifickým režimom : Instruments, Tools and Metods of Spatial Planning in the Areas with Specific Regimes. Bratislava: FA STU- ROAD, 2000. ISBN 80-88999-05-7.
FINKA, M. -- PETRÍKOVÁ, D. Trajektórie územného rozvoja. Bratislava : Road, 2006. 354 s. ISBN 978-80-88999-31-7.
FINKA, M. -- JAMEČNÝ, Ľ. READY - Connecting Rehabilitation and Development in European Mining Regions (a successful EU project 2003-2006). Záverečná práca. Oelsnitz,: 2006. 91 s.
JAMEČNÝ, Ľ. -- FINKA, M. Experience with Urban Rehabilitation and Improving the Quality of Life in the 5FP LUDA Project EVK4-CT-2002-00081.Skúsenosti s urbannou rehabilitáciou a zlepšenie kvality života v 5RP LUDA EVK4-CT-2002-00081. ALFA, s. 3--12.
FINKA, M. -- PETRÍKOVÁ, D. -- JAMEČNÝ, Ľ. -- BREUSTE, J. -- KOLPAK, A. Report on Good Practice in LUDA Reference Cities (deliverable 8). Záverečná práca. 2003. 1 s.
KOLPAK, A. -- BREUSTE, J. -- FINKA, M. -- PETRÍKOVÁ, D. -- JAMEČNÝ, Ľ. Report on Reference System in LUDA Reference Cities (deliverable 9). Záverečná práca. 2003. 1 s.

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský jazyk alebo anglický jazyk
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 144

A
B
C
D
E
FX
81,3 %
11,1 %
6,9 %
0,7 %
0 %
0 %
Vyučujúci:
prof. Ing. arch. Maroš Finka, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci) - slovenský jazyk, anglický jazyk
Ing. Ľubomír Jamečný, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci, tútor, zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk, anglický jazyk
doc. Mgr. Matej Jaššo, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci)
Ing. Vladimír Ondrejička, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci)
Mgr. Silvia Ondrejičková, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci)
doc. PhDr. Dagmar Petríková, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci) - slovenský jazyk, anglický jazyk
 
Dátum poslednej zmeny:
19. 10. 2020
Schválil:
Ing. Ľubomír Jamečný, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobil Ing. Štefan Tar dňa 19. 10. 2020.

Typ výstupu: