25. 10. 2020  2:05 Aurel
Akademický informačný systém

Sylabus predmetu I_TUPU - Typológia urbánnych postihnutých území (ÚM - ZS 2020/2021)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenčina          Angličtina          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta:
Ústav manažmentu STU
Kód predmetu:
I_TUPU
Názov predmetu:
Typológia urbánnych postihnutých území
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška
2 hod. týždenne (prezenčná metóda)
seminár2 hod. týždenne (prezenčná metóda)

 
Počet kreditov:
6
 
Odporúčaný semester/trimester: priestorové plánovanie - inžiniersky (povinne voliteľný), 3. semester
priestorové plánovanie (v anglickom jazyku) - inžiniersky (povinne voliteľný), 3. semester
Stupeň štúdia:
2.
Podmieňujúce predmety:
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Správne vypracovaná seminárna práca, podľa metodiky. Hodnotenie bude na báze 100 bodov a na získanie hodnotenia A je potrebné získať najmenej 92 bodov, na získanie hodnotenia B najmenej 83 bodov, na hodnotenie C najmenej 74 bodov, na hodnotenie D najmenej 65 bodov a na hodnotenie E najmenej 56 bodov.
Ukončenie predmetu: skúška (písomná, kritérium úspešnosti = min. 56%).


 
Výsledky vzdelávania:
Sprostredkovať základné poznatky o typológií urbánnych postihnutých území a osobitne historických komplexov a miest v kontexte politiky priestorového rozvoja v dimenzii sídla a regiónu, štátu a EU a v dimenziách prierezových a sektorálnych priestorovo relevantných sociálno-ekonomických plánovacích činností.
 
Stručná osnova predmetu:
Prednášky:
Východiská typológie urbánnych postihnutých území z hľadiska urbanistickej a architektonickej teórie a z hľadiska ochrany historických pamiatok.
Úloha a funkcia historických komplexov v mestách a sídelnej štruktúre a ich typológia.
Historické determinanty vývoja urbánnych postihnutých oblastí z hľadiska národných špecifík.
Brownfieldy ako jedna z foriem urbánnych postihnutých území, stav ich fyzického a sociálneho prostredia.
Ekonomické a manažérske aspekty regenerácie brownfieldov.
Právne a plánovacie aspekty regenerácie brownfieldov.
Sociálne a kultúrne aspekty regenerácie brownfieldov.
Prípadové štúdie úspešnej praxe regenerácie brownfieldov v EÚ a SR.
Semináre:
Metodika prípravy projektu regenerácie.
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
PETRÍKOVÁ, D. -- VOJVODÍKOVÁ, B. Príručka pre regeneráciu brownfieldov: Browntrans. Bratislava : Road, 2013. 209 s. ISBN 978-80-88999-46-1.
PETRÍKOVÁ, D. -- FINKA, M. -- ZÚBKOVÁ, M. -- LADZIANSKA, Z. -- JAMEČNÝ, Ľ. -- JAŠŠO, M. -- BALOGA, M. -- HANULÍKOVÁ, K. -- UHLÍK, T. -- JACKSON, J. -- VOJVODÍKOVÁ, B. -- MACEČKOVÁ, B. -- VOJKOVSKÁ, D. -- KHESTL, F. Regenerácia brownfield lokalít. Bratislava : Road, 2013. 83 s. ISBN 978-80-88999-44-7.
PETRÍKOVÁ, D. -- ONDREJIČKA, V. Brownfield Regeneration. Theory, Practice, Education. Bratislava : Road, 2013. 79 s. ISBN 978-80-88999-45-4.

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský jazyk alebo anglický jazyk
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 143

AB
C
D
EFX
69,2 %23,1 %
5,6 %
2,1 %0 %
0 %
Vyučujúci:
prof. Ing. arch. Maroš Finka, PhD. (zodpovedný za predmet)
Ing. Ľubomír Jamečný, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci) - slovenský jazyk, anglický jazyk
doc. PhDr. Dagmar Petríková, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci) - slovenský jazyk, anglický jazyk
Ing. Lucia Petríková, PhD. (cvičiaci)
 
Dátum poslednej zmeny: 19. 10. 2020
Schválil:
prof. Ing. arch. Maroš Finka, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobil Ing. Štefan Tar dňa 19. 10. 2020.

Typ výstupu: