24. 10. 2020  0:13 Kvetoslava
Akademický informačný systém

Sylabus predmetu I_PPRR - Priestorové plánovanie a regionálny rozvoj (ÚM - ZS 2020/2021)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenčina          Angličtina          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta:
Kód predmetu:
I_PPRR
Názov predmetu:
Priestorové plánovanie a regionálny rozvoj
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška1 hod. týždenne (prezenčná metóda)
seminár1 hod. týždenne (prezenčná metóda)

 
Počet kreditov: 4
 
Odporúčaný semester/trimester:
priestorové plánovanie - inžiniersky (povinný), 1. semester
priestorové plánovanie (v anglickom jazyku) - inžiniersky (povinný), 1. semester
Stupeň štúdia:
2.
Podmieňujúce predmety:
žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Kontrola rozpracovanosti zadania seminárnej práce : 6 - ty týždeň
Prezentácia výslednej seminárnej práce a odovzdanie : 13-ty týždeň
Ukončenie predmetu: skúška (písomná, kritérium úspešnosti = min. 56%)

 
Výsledky vzdelávania:
Získanie a prehĺbenie poznatkov o aktuálnych trendoch, systémových súvislostiach a obsahoch priestorovo relevantných plánovacích činností, faktoroch, subjektoch a procesoch regionálneho rozvoja a jeho riadenia.
 
Stručná osnova predmetu:
Priestorový rozvoj ako proces a predmet riadiacej činnosti
Priestorový rozvoj informačnej vedomostne orientovanej spoločnosti - ciele, úlohy, možnosti jeho riadenia
Udržateľnosť ako cieľová kvalita priestorového rozvoja
Procesy samoregulácie a vývoj systémov osídlenia
Sústava nástrojov riadenia priestorového rozvoja a poloha územného plánovania v nej
Legislatívne, inštitucionálne a koncepčné rámce riadenia priestorového rozvoja na sídelnej, regionálnej, celoštátnej a európskej úrovni
Územný plán a jeho interakcie v rámci komplexu priestorového rozvoja
Participatívne metódy plánovania a priestorový rozvoj
Cezhraničná spolupráca a plánovanie priestorového rozvoja
Aktuálne výzvy priestorového rozvoja v SR a EU
Seminárna práca: analýza možností grantovej podpory, potrebných údajov, zdrojov a podmienok, spracovanie konceptu a konzultácie, prezentácia seminárnej práce, rozsah práce: 3xA4 textová a tabuľková časť
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
FINKA, M. -- PETRÍKOVÁ, D. Priestorový rozvoj a plánovanie v kontexte európskej integrácie: Spatial development and planning in european integration. Bratislava : FA STU- ROAD, 2000. 509 strany. ISBN 80-88999-02-2.
FINKA, M. Interdisciplinárne aspekty vývoja priestorovej kvality systémov osídlenia.: (Interdisciplinary Aspects of Spatial Quality Development in Settlement Systems). Bratislava : FA STU- ROAD, 2001. 165 s. ISBN 80-88999-09-X.
FINKA, M. -- PRIKRYL, Z. -- SEMSROTH, K. Oesterreichish-Slowakish-Tchechisches Handbuch der Raumplanungsbegriffe. Slovensko-česko-rakúska príručka územno plánovacej terminológie. Hannover : ARL, 2000. 468 s. ISBN 3-88838-528-8.
FINKA, M. -- PETRÍKOVÁ, D. Trajektórie územného rozvoja. Bratislava : Road, 2006. 354 s. ISBN 978-80-88999-31-7.
FINKA, M. Optimalizácia systémových vztahov priestorovo relevantných plánovacích činností. In Prostorový rozvoj a plánování jako společné téma regionální politiky, územního plánování a evropské integrace: seminář, Praha 15.6.2006. Praha : Ministerstvo pro místní rozvoj, 2006, s. 43--52. ISBN 978-80-239-8174-2.
FINKA, M. -- LINZ, G. -- MUELLER, B. Rise and Decline of Industry in Central and Eastern Europe. 1.. vyd. Berlin : Springer Verlag, 2004. 274 strany. ISBN 3-540-40478-3.

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský jazyk alebo anglický jazyk
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 277

A
B
C
D
EFX
35,0 %23,8 %
27,1 %
10,5 %
2,9 %
0,7 %
Vyučujúci:
Ing. Ľubomír Jamečný, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci) - slovenský jazyk, anglický jazyk
Ing. Vladimír Ondrejička, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci, zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk, anglický jazyk
 
Dátum poslednej zmeny:
19. 10. 2020
Schválil: Ing. Vladimír Ondrejička, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobil Ing. Štefan Tar dňa 19. 10. 2020.

Typ výstupu: