24. 10. 2020  0:33 Kvetoslava
Akademický informačný systém

Sylabus predmetu I_TMEPP - Teória a metodológia európskeho priestorového plánovania (ÚM - ZS 2020/2021)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenčina          Angličtina          


Vysoká škola:
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Ústav manažmentu STU
Kód predmetu: I_TMEPP
Názov predmetu: Teória a metodológia európskeho priestorového plánovania
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška
1 hod. týždenne (prezenčná metóda)
seminár
1 hod. týždenne (prezenčná metóda)

 
Počet kreditov:
4
 
Odporúčaný semester/trimester: priestorové plánovanie - inžiniersky (povinný), 1. semester
priestorové plánovanie (v anglickom jazyku) - inžiniersky (povinný), 1. semester
Stupeň štúdia: 2.
Podmieňujúce predmety:
žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
seminárna práca s hodnotením min. vyovel,
ukončenie predmetu: skúška (písomná, kritérium úspešnosti = min. 56%)
 
Výsledky vzdelávania:
Rozšírené poznatky o priestorovom plánovaní v dimenzii EU a v dimenziách prierezových a sektorálnych priestorovo relevantných plánovacích činností na úrovni EU v podmienkach trhového hospodárstva.
 
Stručná osnova predmetu:
Teoretické a metodologické východiská európskej politiky priestorového rozvoja
Priestor a územie ako kategórie sociálneho, ekonomického a environmentálneho rozvoja EU
Štruktúra priestorovo-plánovacích aktivít a ich systémové väzby na úrovni EU
Integrácia územného, krajinného a strategického rozvojového plánovania v systéme plánovacích aktivít na úrovni EU
Priestorové plánovanie a usmerňovanie regionálneho priestorového rozvoja na úrovni EU a ich vplyv na štátnu a regionálnu politiku priestorového rozvoja
Odraz politiky EU v oblasti priestorového rozvoja v programových dokumentoch Európskej komisie Seminárna práca: spracovanie seminárnej práce k vybranej téme európskej politiky priestorového plánovania - systém priestorového plánovania krajiny podľa zadania, plánovacia legislatíva a jurisdikcia, úrovne plánovania a špecifické aspekty, plánovacie inštitúcie, ich rozsah a záväzný charakter plánovania, proces plánovania na rôznych úrovniach, zaradenie plánovacieho systém danej krajiny podľa zadania do typu plánovacej kultúry
odovzdanie seminárnej práce podľa usmernenia a jej prezentácia, poster A2
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
FINKA, M. -- JAMEČNÝ, Ľ. Aktuálne východiská európskej politiky územného rozvoja a územná agenda EU. Urbanizmus a územní rozvoj, s. 20--24. ISSN 1212-0855.
FINKA, M. -- SCHWEIGERT, M. -- BAHLEDA, P. -- GOLEJ, J. -- BLÁHA, P. -- LADZIANSKA, Z. -- FUKSOVÁ, N. -- ONDREJIČKA, V. Analýza existujúcich právnych noriem v európskych krajinách zameraných na správu bytových domov. Bratislava : STU v Bratislave,Ústav manažmentu, 2012. 175 s.
FINKA, M. EU Towards the new Quality of the "Territorial Cohesion". ALFA: Urbanistické listy, s. 21--28.
FINKA, M. Európska koncepcia priestorového rozvoja (EUREK - E.S.D.P.). In FINKA, M. -- PETRÍKOVÁ, D. Priestorový rozvoj a plánovanie v kontexte európskej integrácie: Spatial development and planning in european integration. Bratislava : FA STU- ROAD, 2000, s. 171--184. ISBN 80-88999-02-2.
FINKA, M. Evolving frameworks for regional development and spatial planning in the new regions of the EU. In Territorial Development, Cohesion and Spatial Planning: knowledge and policy development in an enlarged EU. Abingdon : Routledge, 2011, s. 103--125. ISBN 978-0-2038-4297-3.
FINKA, M. -- KLUVÁNKOVÁ-ORAVSKÁ, T. Koncept polycentricity v súčasnej teórii a praxi spravovania územia. Prognostické práce, 2. s. 23--37. ISSN 1338-3590.
KOZOVÁ, M. -- FINKA, M. Krajinoekologické plánovanie v rozšírenej Európskej únii /Záver z konferencie/: Landscape planning in the enlarged european union (conclusions of the conference). ALFA: planning studies, s. 29--30.
FINKA, M. Mitteleuropäische Planungskultur - Tradition und Herausforderung. In SCHMITZ, W. Innovation - Anstösse - Tradition in Mittel- und Osteuropa. Dresden : w.e.b. Universitätsverlag/Buchhandel Eckhard Richter & Co. OHG , 2007, s. 112--116. ISBN 978-3-939888-07-9.
FINKA, M. -- PETRÍKOVÁ, D. Trajektórie územného rozvoja. Bratislava: ROAD, 2006. 467 s. ISBN 978-80-88999-31-7.

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský jazyk alebo anglický jazyk
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 261

A
B
C
DEFX
34,9 %18,8 %26,1 %12,6 %7,6 %0 %
Vyučujúci: Ing. Ľubomír Jamečný, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci, zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk, anglický jazyk
Ing. Vladimír Ondrejička, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci) - slovenský jazyk, anglický jazyk
 
Dátum poslednej zmeny:
19. 10. 2020
Schválil:
Ing. Ľubomír Jamečný, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobil Ing. Štefan Tar dňa 19. 10. 2020.

Typ výstupu: