24. 10. 2020  0:42 Kvetoslava
Akademický informačný systém

Sylabus predmetu D_DP_P-I - Dizertačný projekt - PP I (ÚM - 2020/2021 - doktorandské štúdiá)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenčina          Angličtina          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Ústav manažmentu STU
Kód predmetu:
D_DP_P-I
Názov predmetu: Dizertačný projekt - PP I
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
cvičenie
4 hod. týždenne (prezenčná metóda)

 
Počet kreditov:
10
 
Odporúčaný semester/trimester:
priestorové plánovanie - doktorandský (povinný), 1. rok
priestorové plánovanie - doktorandský (povinný), 1. rok
priestorové plánovanie (v anglickom jazyku) - doktorandský (povinný), 1. rok
priestorové plánovanie (v anglickom jazyku) - doktorandský (povinný), 1. rok
Stupeň štúdia:
3.
Podmieňujúce predmety:
žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
priebežná kontrola rozpracovanosti,
ukončenie predmetu: klasifikovaný zápočet (kritérium úspešnosti = min. 56%)

 
Výsledky vzdelávania:
Cieľom predmetu je podpora systematickej práce na dizertačnom projekte vrátane využitia adekvátnych metód vedeckej práce so zameraním na rešeržnú prácu, definovanie cieľov, hypotéz a metodiky práce
 
Stručná osnova predmetu:
Cieľom predmetu je podpora systematickej práce na dizertačnom projekte vrátane využitia adekvátnych metód vedeckej práce vo vzťahu k jednotlivým fázam spracovania dizertačnej práce
- zhodnotenie súčasného stavu vedeckého poznania skúmanej problematiky s komentovaným prehľadom vedeckej literatúry;
- vytýčenie cieľa a metód výskumu;
- vlastná realizácia výskumu a spracovanie jeho výsledkov
- popis postupu a dosiahnutých výsledkov;
- diskusiu o ich využití vo vedeckom poznaní, ďalšom výskume alebo praxi;
- vyhodnotenie dosiahnutia cieľov a závery.
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
GAŽOVÁ, D. Nové perspektívy sídelnej zelene: + titulná fotografia (4.strana obálky). Životné prostredie, s. 199--202.
GAŽOVÁ, D. Urbanisticko-krajinárske aspekty problematiky tvorby a plánovania urbanizovanej krajiny. In KOZOVÁ, M. -- PAUDITŠOVÁ, E. -- FINKA, M. Krajinné plánovanie. Bratislava : Slovenská technická univerzita v Bratislave, 2010, s. 174--181. ISBN 978-80-227-3354-0.
GAŽOVÁ, D. Zásady tvorby krajiny v kontaktových periférnych zónach. Landscape planning in Urban Fringe Areas. In DOHNÁNY, B. -- VODRÁŽKA, P. Priestorové plánovanie v územiach so špecifickým režimom : Instruments, Tools and Metods of Spatial Planning in the Areas with Specific Regimes. Bratislava: FA STU- ROAD, 2000, s. 201--213. ISBN 80-88999-05-7.
FINKA, M. Interdisciplinárne aspekty vývoja priestorovej kvality systémov osídlenia.: (Interdisciplinary Aspects of Spatial Quality Development in Settlement Systems). Bratislava : FA STU- ROAD, 2001. 165 s. ISBN 80-88999-09-X.

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský jazyk a anglický jazyk alebo anglický jazyk
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 73

P
N
100,0 %
0 %
Vyučujúci:
prof. Ing. arch. Maroš Finka, PhD. (prednášajúci, skúšajúci) - slovenský jazyk, anglický jazyk
doc. Ing. arch. Daniela Gažová, PhD. (prednášajúci, skúšajúci, zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk, anglický jazyk
Ing. Ľubomír Jamečný, PhD. (skúšajúci)
doc. Mgr. Matej Jaššo, PhD. (prednášajúci, skúšajúci)
prof. Mgr. Tatiana Kluvánková, PhD. (prednášajúci, skúšajúci)
doc. Ing. Eva Kráľová, CSc. (skúšajúci)
doc. PhDr. Dagmar Petríková, PhD. (prednášajúci, skúšajúci) - slovenský jazyk, anglický jazyk
doc. Ing. Daniela Špirková, PhD. (prednášajúci, skúšajúci)
 
Dátum poslednej zmeny:
18. 9. 2020
Schválil:
doc. Ing. arch. Daniela Gažová, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobil Ing. Štefan Tar dňa 18. 09. 2020.

Typ výstupu: