22. 10. 2020  10:52 Sergej
Akademický informačný systém

Sylabus predmetu 282203_BDP - Numerická matematika (SjF - ZS 2020/2021)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenčina          Angličtina          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Strojnícka fakulta
Kód predmetu:
282203_BDP
Názov predmetu:
Numerická matematika
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška
3 hod. týždenne (prezenčná metóda)
50 hod. za semester štúdia (kombinovaná metóda)
cvičenie
2 hod. týždenne (prezenčná metóda)

 
Počet kreditov:
6
 
Odporúčaný semester/trimester: aplikovaná mechanika a mechatronika - bakalársky (povinne voliteľný), 3. semester
aplikovaná mechanika a mechatronika (v anglickom jazyku) - bakalársky (povinne voliteľný), 3. semester
automatizácia a informatizácia strojov a procesov - bakalársky (povinne voliteľný), 3. semester
automobily a mobilné pracovné stroje - bakalársky (povinne voliteľný), 3. semester
automobily a mobilné pracovné stroje (v anglickom jazyku) - bakalársky (povinne voliteľný), 3. semester
energetické stroje a zariadenia - bakalársky (povinne voliteľný), 3. semester
environmentálna výrobná technika - bakalársky (povinne voliteľný), 3. semester
meranie a manažérstvo kvality v strojárstve - bakalársky (povinne voliteľný), 3. semester
meranie a manažérstvo kvality v strojárstve (v anglickom jazyku) - bakalársky (povinne voliteľný), 3. semester
strojárske technológie a materiály - bakalársky (povinne voliteľný), 3. semester
strojárske technológie a materiály (v anglickom jazyku) - bakalársky (povinne voliteľný), 3. semester
technika ochrany životného prostredia - bakalársky (povinne voliteľný), 3. semester
Stupeň štúdia:
1.
Podmieňujúce predmety:
žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Predmet je priebežne počas semestra hodnotený na základe niekoľkých písomných prác, ktoré sú vypracovávané buď ručne alebo pri počítači. Súčasťou hodnotenia je aj vypracovanie samostatných projektov, ktoré riešia technické problémy pomocou preberaných numerických algoritmov.
 
Výsledky vzdelávania:
Študent si osvojí základné princípy počítačovej aritmetiky a obmedzenia z toho vyplývajúce. Zoznámi sa so základnými algoritmami numerickej algebry a numerickej analýzy. Pochopí možnosti ako numericky hodnotiť, modelovať a následne riešiť technické problémy. Všetky preberané algoritmy sám programuje, testuje a používa na riešenie zadaných technických problémov. Úlohou predmetu je naučiť študenta vyhodnotiť technický problém z numerického hľadiska, vybrať vhodné algoritmy na riešenie, naprogramovať ich a posúdiť vypočítané výsledky z hľadiska požadovanej technickej interpretácie.
 
Stručná osnova predmetu:
1. Numerické chyby a ich šírenie.
2. Numerické metódy na riešenie nelineárnych rovníc
3. Numerické metódy na hľadanie minima a maxima funkcie jednej premennej.
4. Interpolácia.
5. Aproximácia.
6. Numerické derivovanie a integrovanie.
7. Numerické metódy na riešenie diferenciálnych rovníc.
8. Vlastné čísla a vlastné vektory.
9. Priame metódy na riešenie lineárnych sústav rovníc.
10. Iteračné metódy na riešenie lineárnych sústav rovníc.
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
MATHEWS, J H. -- FINK, K D. Numerical Methods Using Matlab. Upper Saddle River : Pearson Prentice Hall, 2004. 680 s. ISBN 0-13-191178-3.
EPPERSON, J E. An Introduction to Numerical Methods and Analysis. New York : John Wiley & Sons, 2001. 556 s. ISBN 0-471-31647-4.
FAIRES, J D. -- BURDEN, R L. Numerical Analysis. CA, USA: Brooks/Cole, Pacific Grove, 2001. 841 s. ISBN 0-534-38216-9.
HOFFMAN, J D. Numerical Methods for Engineers and Scientists. New York : McGraw-Hill, 1993. 825 s. ISBN 0-07-029213-2.
ČERNÁ, R. -- VOGEL, J. -- MACHLICKÝ, M. Černá, M Základy numerické matematiky a programování. Praha: SNTL Praha, 1987.
PLYBON, B F. An introduction to applied numerical analysis. Boston : PWS-Kent Publ.comp, 1992. 644 s. ISBN 0-534-92284-8.
GABKOVÁ, J. -- RICHTÁRIKOVÁ, D. Základy numerickej matematiky: Teória a riešené príklady. Bratislava : Nakladateľstvo STU, 2012. 213 s. ISBN 978-80-227-3658-9.

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský jazyk alebo anglický jazyk
 
Poznámky:
Predmet je možné absolvovať buď v slovenskom alebo v anglickom jazyku.
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 1677

A
B
C
DE
FX
27,7 %
11,7 %
17,9 %
15,4 %
15,4 %
11,9 %
Vyučujúci:
RNDr. Jana Gabková, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci, tútor) - slovenský jazyk
Mgr. Monika Kováčová, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci, tútor) - slovenský jazyk, anglický jazyk
RNDr. Daniela Richtáriková, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci, tútor, zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk, anglický jazyk
 
Dátum poslednej zmeny: 7. 4. 2020
Schválil:
RNDr. Daniela Richtáriková, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobila Ing. Marianna Frajková dňa 07. 04. 2020.

Typ výstupu: