22. 10. 2020  11:17 Sergej
Akademický informačný systém

Sylabus predmetu 282104_BDP - Programovanie (SjF - ZS 2020/2021)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenčina          Angličtina          


Vysoká škola:
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Strojnícka fakulta
Kód predmetu:
282104_BDP
Názov predmetu:
Programovanie
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška
1 hod. týždenne (prezenčná metóda)
30 hod. za semester štúdia (kombinovaná metóda)
cvičenie
2 hod. týždenne (prezenčná metóda)

 
Počet kreditov:
5
 
Odporúčaný semester/trimester:
aplikovaná mechanika a mechatronika - bakalársky (povinný), 1. semester
aplikovaná mechanika a mechatronika (v anglickom jazyku) - bakalársky (povinný), 1. semester
automatizácia a informatizácia strojov a procesov - bakalársky (povinný), 1. semester
automobily a mobilné pracovné stroje - bakalársky (povinný), 1. semester
energetické stroje a zariadenia - bakalársky (povinný), 1. semester
environmentálna výrobná technika - bakalársky (povinný), 1. semester
meranie a manažérstvo kvality v strojárstve - bakalársky (povinný), 1. semester
meranie a manažérstvo kvality v strojárstve (v anglickom jazyku) - bakalársky (povinný), 1. semester
strojárske technológie a materiály - bakalársky (povinný), 1. semester
technika ochrany životného prostredia - bakalársky (povinný), 1. semester
Stupeň štúdia: 1.
Podmieňujúce predmety:
žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Predmet je členený na prednášky a cvičenia. Cvičenia sú realizované vo výpočtových laboratóriách fakulty. Študent, buď pod vedením pedagóga alebo samostatne pracuje na zadaných úlohách. V rámci cvičení je využívaný programovací jazyk C/C++/Java/Visual Basic / CAS systém podľa zamerania študenta.
Študent je hodnotený na základe písomnej práce. Jeho úlohou je vytvoriť funkčný program podľa zadania v preberanom programovacom jazyku obsahujúci podmienky, cykly, polia, podprogramy, triedy a základné štruktúry objektového programovania.
 
Výsledky vzdelávania:
Predmet je zameraný na základné metódy, techniky a prostriedky tvorby programov so zameraním na vedeckotechnické výpočty. Dôraz je kladený predovšetkým na schopnosť samostatnej tvorby programov, implementácie samostatne vytvorených programov do hotových celkov, implementácie matematických knižníc a na rozvoj schopnosti tvorivo riešiť technické problémy. V predmete je výuka zameraná na objektové programovacie jazyky - C/C++, Mathematica, Visual Basic, Java prípadne iné.
 
Stručná osnova predmetu:
1. Úvod do programovania v C/C++ (Java, Mathematica), štandardy, kompilátory, typy, premenné, kľúčové slová, identifikátory.
2. Vstupy, výstupy, práca zo súbormi. Operátory. Logické výrazy.
3. Podmienky. Cykly.
4. Štruktúry. Funkcie.
5. Polia. Smerníky.
6. Triedy a úvod do objektového programovania.
7. Rekurzia. Binárne stromy.
8. Dedičnosť a triedy.
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
GAYLORD, R J. -- KAMIN, S N. -- WELLIN, P R. An Introduction to Programming with Mathematica. Cambridge : Cambridge University Press, 2005. 550 s. ISBN 0-521-84678-1.
KOVÁČOVÁ, M. Programovanie v Mathematice.  [online]. 2008. URL: http://is.stuba.sk.
WOLFRAM, S. Mathematica: A system for doing mathematics by computer. Reading : Addison-Wesley Publishing Company, 961 s. ISBN 0-201-51507-5.
VINE , M. C Programming for the Absolute Beginner . Thomson: Course Technology PTR; 2 edition , 2007. 317 s.
VIRIUS, M. Od C k C++. České Budějovice : Kopp, 2004. 227 s. ISBN 80-7232-110-2.
VIRIUS, M. Programování v C ++. Praha : České vysoké učení technické v Praze, 2009. 453 s. ISBN 978-80-01-04371-4.
VIRIUS, M. Programování v Javě. Praha : České vysoké učení technické v Praze, 2010. 304 s. ISBN 978-80-01-04518-3.
VIRIUS, M. Úvod do programování. Praha : České vysoké učení technické v Praze, 2009. 263 s. ISBN 978-80-01-04278-6.
KEOGH, J. Java bez předchozích znalostí. CZ: COMPUTER PRESS, 2005. 280 s. ISBN 80-251-0839-2.
PITNER, T. Java - začínáme programovat: Podrobný průvodce začínajícícho uživatele. Praha : Grada, 2004. 222 s. ISBN 80-247-0295-9.
KEOGH, J. Java bez předchozích znalostí. CZ: COMPUTER PRESS, 2005. 280 s. ISBN 80-251-0839-2.
ECKEL, B. Myslíme v jazyku JAVA: Knihovna programátora. Praha : Grada Publishing, 2001. 431 s. ISBN 80-247-9010-6.
ROBINSON, P. -- CHONG, R. Programming in Java. Redfern : Next Publishing Pty Limited, 2003. 112 s.
ECKEL, B. Thinking in Java. a: Prentice Hall, 2006. 1520 s. ISBN 0-13-187248-6.

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk alebo anglický jazyk
 
Poznámky:
Predmet je možné absolvovať buď v slovenskom alebo v anglickom jazyku. Programovací jazyk určuje garant študijného odboru.
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 3841

A
B
C
D
E
FX
24,1 %
10,6 %
14,8 %
18,2 %
20,2 %
12,1 %
Vyučujúci:
Mgr. Monika Kováčová, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci, tútor, zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk, anglický jazyk
Mgr. Peter Letavaj, PhD. (cvičiaci, skúšajúci, tútor) - slovenský jazyk
Mgr. Milada Omachelová, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci, tútor) - slovenský jazyk
 
Dátum poslednej zmeny:
7. 4. 2020
Schválil: Mgr. Monika Kováčová, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobila Ing. Marianna Frajková dňa 07. 04. 2020.

Typ výstupu: