22. 10. 2020  12:46 Sergej
Akademický informačný systém

Sylabus predmetu 282205_BDP - Konštrukčná geometria (SjF - LS 2020/2021)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenčina          Angličtina          


Vysoká škola:
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta:
Kód predmetu:
282205_BDP
Názov predmetu:
Konštrukčná geometria
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška
2 hod. týždenne (prezenčná metóda)
37 hod. za semester štúdia (kombinovaná metóda)
cvičenie2 hod. týždenne (prezenčná metóda)

 
Počet kreditov:
5
 
Odporúčaný semester/trimester:
aplikovaná mechanika a mechatronika - bakalársky (povinne voliteľný), 4. semester
aplikovaná mechanika a mechatronika (v anglickom jazyku) - bakalársky (povinne voliteľný), 4. semester
automatizácia a informatizácia strojov a procesov - bakalársky (povinne voliteľný), 4. semester
automobily a mobilné pracovné stroje - bakalársky (povinne voliteľný), 4. semester
automobily a mobilné pracovné stroje (v anglickom jazyku) - bakalársky (povinne voliteľný), 4. semester
energetické stroje a zariadenia - bakalársky (povinne voliteľný), 4. semester
environmentálna výrobná technika - bakalársky (povinne voliteľný), 4. semester
meranie a manažérstvo kvality v strojárstve - bakalársky (povinne voliteľný), 4. semester
meranie a manažérstvo kvality v strojárstve (v anglickom jazyku) - bakalársky (povinne voliteľný), 4. semester
strojárske technológie a materiály - bakalársky (povinne voliteľný), 4. semester
strojárske technológie a materiály (v anglickom jazyku) - bakalársky (povinne voliteľný), 4. semester
technika ochrany životného prostredia - bakalársky (povinne voliteľný), 4. semester
Stupeň štúdia:
1.
Podmieňujúce predmety:
žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Vypracovanie štyroch grafických prác odovzdných počas semestra
Projekt 1 - Prienik trojuholníkov, 5 bodov
Projekt 2 - Zobrazenie priemetu telesa v kolmej axonometrii pomocou zárezovej metódy, 10 bodov
Projekt 3 - Rozvinuteľná priamková plocha, konštrukcia tvoriacich priamok a rozvinutie plášťa plochy, 15 bodov (+5 bonus bodov za 3D model)
projekt 4 - rezy na skrutkovej ploche v Mongeovej projekcii - 10 bodov
Absolvovanie skúšky - písomná práca za 60 bodov

Pri nesplnení podmienok pre udelenie zápočtu, môžu byť stanovené náhradné podmienky.

 
Výsledky vzdelávania:
Predmet umožňuje študentom nadobudnúť základné vedomosti o geometrii trojrozmerného priestoru a jeho transformáciách, o priestorových vzťahoch a geometrických vlastnostiach objektov určujúcich ich tvar a polohu, ktoré sú nevyhnutné pre geometrické modelovanie s podporou počítačov. Študent/študentka získa orientáciu v geometrických pojmoch a reláciách, naučí sa využívať syntetické spôsoby riešenia problémov a používať logiku ako základ racionálneho myslenia. Pochopí základy kolmého premietania priestoru do roviny a metód zobrazenia rovinných priemetov elementárnych priestorových objektov - Mongeova projekcia a kolmá axonometria. Dokáže skonštruovať priemety elementárnych geometrických útvarov, riešiť úlohy o ich vzájomnej polohe, prienikoch a rezoch, ako i o rekonštrukcii útvaru z jeho kolmých priemetov riešením metrických úloh o veľkosti a skutočnom tvare útvaru. Získa vedomosti o vlastnostiach špeciálnych kriviek a plôch najčastejšie používaných v strojárskej praxi. Dozvie sa o základoch geometrie modelovania útvarov priestoru a ich geometrických vlastnostiach, vie riešiť najmä úlohy o špeciálnych typoch čiar, plôch a masívov strojárskej technickej praxe a využiť ich pri modelovaní s podporou počítačov v CAD systémoch konštruovania.
 
Stručná osnova predmetu:
Základy zobrazenia priestoru do roviny - geometrické transformácie priestoru a ich maticové reprezentácie, analytické reprezentácie geometrických útvarov, rovnice a výtvarné zákony
Kolmé premietacie metódy - Mongeova projekcia, kolmá axonometria
Geometria kriviek - rovnice, zobrazenie a základné vlastnosti
Kužeľosečky - elipsa, parabola, hyperbola, skrutkovica, interpolačné kubiky
Geometria plôch - rovnice, zobrazenie a základné vlastnosti
Elementárne plochy - hranolové, ihlanové, valcové, kužeľové, guľová plocha
rozvinuteľné priamkové plochy, rotačné plochy - anuloid,
kvadratické plochy - elipsoid, paraboloid eliptický a hyperbolický, hyperboloidy,
skrutkové plochy, interpolačné a aproximačné plochy
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
VELICHOVÁ, D. Konštrukčná geometria. Bratislava : STU v Bratislave, 2003. 201 s. ISBN 80-227-1839-4.
VELICHOVÁ, D. Konštrukčná geometria. Bratislava : STU v Bratislave, 1996. 201 s. ISBN 80-227-0904-2.
VELICHOVÁ, D. Geometrické modelovanie: Matematické základy. Bratislava : STU v Bratislave, 2005. 140 s. ISBN 80-227-2179-4.
SZARKOVÁ, D. -- VELICHOVÁ, D. Konštrukčná geometria: úlohy a pracovné listy. Bratislava : Nakladateľstvo STU, 2012. 79 s. ISBN 978-80-227-3830-9.
VELICHOVÁ, D. Constructional Geometry I. Bratislava : STU v Bratislave, 1996. 81 s.
VELICHOVÁ, D. Constructional Geometry II. Bratislava : STU v Bratislave, 1998. 97 s.
VELICHOVÁ, D. Constructive geometry. Bratislava : Nakladateľstvo STU, 2012. 109 s. ISBN 978-80-227-3645-9.
VELICHOVÁ, D. Constructive geometry [on line]: Electronic book. Bratislava : STU v Bratislave SjF KM, 2003.

Odporúčaná:
Velichová, D.: Geometria v rovine, elektronické učebné texty, http://evlm.stuba.sk/~velichova/Geometria/geometria1.html
Velichová, D.: Konštrukčná geometria, elektronická učebnica, http://evlm.stuba.sk/~velichova/Geometria/KOGE/kniha.html

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský jazyk alebo anglický jazyk
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 1173

AB
C
D
E
FX
12,2 %
11,3 %
20,5 %24,1 %
28,5 %
3,4 %
Vyučujúci:
doc. RNDr. Daniela Velichová, CSc. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci, zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk, anglický jazyk
 
Dátum poslednej zmeny:
7. 4. 2020
Schválil:
doc. RNDr. Daniela Velichová, CSc. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobila Ing. Marianna Frajková dňa 07. 04. 2020.

Typ výstupu: