22. 10. 2020  11:34 Sergej
Akademický informačný systém

Sylabus predmetu 282102_BDP - Matematika II (SjF - LS 2020/2021)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenčina          Angličtina          


Vysoká škola:
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta:
Strojnícka fakulta
Kód predmetu: 282102_BDP
Názov predmetu: Matematika II
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška
3 hod. týždenne (prezenčná metóda)
37 hod. za semester štúdia (kombinovaná metóda)
cvičenie
3 hod. týždenne (prezenčná metóda)

 
Počet kreditov:
6
 
Odporúčaný semester/trimester:
aplikovaná mechanika a mechatronika - bakalársky (povinný), 2. semester
aplikovaná mechanika a mechatronika (v anglickom jazyku) - bakalársky (povinný), 2. semester
automatizácia a informatizácia strojov a procesov - bakalársky (povinný), 2. semester
automobily a mobilné pracovné stroje - bakalársky (povinný), 2. semester
energetické stroje a zariadenia - bakalársky (povinný), 2. semester
environmentálna výrobná technika - bakalársky (povinný), 2. semester
meranie a manažérstvo kvality v strojárstve - bakalársky (povinný), 2. semester
meranie a manažérstvo kvality v strojárstve (v anglickom jazyku) - bakalársky (povinný), 2. semester
prevádzkový technik dopravnej a výrobnej techniky - bakalársky (povinný), 2. semester
strojárske technológie a materiály - bakalársky (povinný), 2. semester
technika ochrany životného prostredia - bakalársky (povinný), 2. semester
Stupeň štúdia:
1.
Podmieňujúce predmety:
žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Počas semestra budú dve písomné práce s bodovým ziskom 34 bodov, jedna písomná práca je test na počítači s použitím programu Mathematica. Študent môže získať ďalších 1-6 bodov za aktivitu na cvičeniach počas semestra. Celkový bodový zisk počas semestra je najviac 40 bodov.
Zápočet bude udelený pri bodovom zisku minimálne 15 bodov.
Študent sa môže zúčastniť na jednom opravnom termíne na získanie zápočtu, z písomnej práce s celkovým bodovým ziskom 20 bodov je na udelenie zápočtu potrebné získať minimálne 15 bodov.
Predmet je ukončený absolvovaním skúšky, na ktorej môže študent získať najviac 60 bodov, minimálne však 35 bodov.
 
Výsledky vzdelávania:
Študent sa oboznámi so základnými pojmami a vlastnosťami diferenciálneho a integrálneho počtu funkcií viac premenných a aplikáciami uvedených metód matematickej analýzy funkcií viac premenných pri riešení optimalizačných úloh a pri výpočtoch metrických charakteristík pomocou množných integrálov. Získa základné poznatky o vlastnostiach a metódach riešenia špeciálnych typov obyčajných diferenciálnych rovniciach I. a II. rádu.
 
Stručná osnova predmetu:
Obyčajné diferenciálne rovnice - základné pojmy, špeciálne typy a metódy riešenia lineárnych diferenciálnych rovníc prvého, druhého a vyšších rádov.
Euklidovský priestor - základné pojmy a útvary priestoru, vektory a ich vlastnosti, rovnice priamok a rovín a ich vzájomné metrické a polohové vzťahy, rovnice kvadratických plôch
Významné množiny n-rozmerného euklidovského priestoru, špeciálne body množín.
Funkcia dvoch a viac premenných - definičný obor, graf funkcie, limita a spojitosť funkcie, parciálne derivácie.
Extrémy funkcií dvoch premenných - lokálne, viazané a globálne, ich vyšetrovanie a aplikácie na riešenie optimalizačných úloh.
Množné integrály - základné vlastnosti, výpočet a aplikácie dvojných a trojných integrálov.
Zobrazenia euklidovskej roviny a euklidovského priestoru - transformácie karteziánskej súradnicovej sústavy do polárnej, cylindrickej a sférickej súradnicovej sústavy.
Výpočet dvojných integrálov transformáciou do polárnych súradníc, trojných integrálov transformáciou do cylindrických a sférických súradníc.
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
VELICHOVÁ, D. Matematika II, elektronická učebnica on-line.  [online]. 2007. URL: http://evlm.stuba.sk/~velichova/Matematika2/Kniha/kniha.html.
IVAN, J. Matematika 2. Bratislava : Alfa, 1989. 631 s. ISBN 80-05-00114-2.
HARMAN, B. -- DOBRAKOVOVÁ, J. -- ŠAMAJOVÁ, H. Matematika II: Základy teórie určitého integrálu. Bratislava : STU v Bratislave, 2003. 111 s. ISBN 80-227-1905-6.
KOLESÁROVÁ, A. -- BALÁŽ, V. Matematika II. Nakladateľstvo STU, 2011. 259 s. ISBN 978-80-227-3493-6.
KOLESÁROVÁ, A. -- KOVÁČOVÁ, M. -- ZÁHONOVÁ, V. Matematika II: Návody na cvičenia s programovým systémom MATHEMATICA. Bratislava : STU v Bratislave, 2002. 128 s. ISBN 80-227-1756-8.
GHORPADE, S R. -- LIMAYE, B V. A Course in Multivariable Calculus and Analysis. New York : Springer Science-Business Media, 2010. 475 s. ISBN 978-1-4419-1620-4.

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk alebo anglický jazyk
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 2587

A
B
CDEFX
5,8 %
6,9 %
14,4 %21,0 %41,4 %
10,5 %
Vyučujúci:
RNDr. Jana Gabková, PhD. (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk
Mgr. Monika Kováčová, PhD. (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk
Mgr. Peter Letavaj, PhD. (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk, anglický jazyk
Mgr. Milada Omachelová, PhD. (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk
Mgr. Monika Prášilová, PhD. (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk
RNDr. Daniela Richtáriková, PhD. (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk
doc. RNDr. Daniela Velichová, CSc. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci, zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk, anglický jazyk
RNDr. Viera Záhonová, CSc. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci) - slovenský jazyk
 
Dátum poslednej zmeny:
7. 4. 2020
Schválil:
doc. RNDr. Daniela Velichová, CSc. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobila Ing. Marianna Frajková dňa 07. 04. 2020.

Typ výstupu: