22. 10. 2020  11:54 Sergej
Akademický informačný systém

Sylabus predmetu 282307_BDP - Matematika III (SjF - LS 2020/2021)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenčina          Angličtina          


Vysoká škola:
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta:
Kód predmetu:
282307_BDP
Názov predmetu:
Matematika III
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška
2 hod. týždenne (prezenčná metóda)
20 hod. za semester štúdia (kombinovaná metóda)

 
Počet kreditov:
2
 
Odporúčaný semester/trimester:
prevádzkový technik dopravnej a výrobnej techniky - bakalársky (povinne voliteľný), 4. semester
aplikovaná mechanika a mechatronika - bakalársky (výberový), 4. semester
aplikovaná mechanika a mechatronika (v anglickom jazyku) - bakalársky (výberový), 4. semester
automatizácia a informatizácia strojov a procesov - bakalársky (výberový), 4. semester
automobily a mobilné pracovné stroje - bakalársky (výberový), 4. semester
automobily a mobilné pracovné stroje (v anglickom jazyku) - bakalársky (výberový), 4. semester
energetické stroje a zariadenia - bakalársky (výberový), 4. semester
environmentálna výrobná technika - bakalársky (výberový), 4. semester
meranie a manažérstvo kvality v strojárstve - bakalársky (výberový), 4. semester
meranie a manažérstvo kvality v strojárstve (v anglickom jazyku) - bakalársky (výberový), 4. semester
strojárske technológie a materiály - bakalársky (výberový), 4. semester
strojárske technológie a materiály (v anglickom jazyku) - bakalársky (výberový), 4. semester
technika ochrany životného prostredia - bakalársky (výberový), 4. semester
Stupeň štúdia:
1.
Podmieňujúce predmety:
žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
V priebehu semestra budú dve písomné previerky za 50 bodov. Každú je potrebné napísať aspoň na 50%.

 
Výsledky vzdelávania:
Študent si osvojí základné pojmy z teórie krivkových a plošných integrálov a naučí sa túto teóriu aplikovať na riešenie konrétnych úloh. Oboznámi sa s teóriou trigonometrických radov a dokáže vyjadriť periodickú funkciu pomocou Fourierovho radu. Naučí sa riešiť lineárne diferenciálne systémy s konštantnými koficientami.
 
Stručná osnova predmetu:
Základy krivkových a plošných integrálov, výpočet a aplikácie. Trigonometrické a Fourierove rady, rozvoj periodickej funkcie do Fourierovho radu. Riešenie lineárnych diferenciálnych systémov s konštantnými koeficientami.
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
ZÁHONOVÁ, V. -- DOBRAKOVOVÁ, J. Vybrané kapitoly z matematiky (DT). Bratislava : Nakladateľstvo STU, 2011. 129 s. ISBN 978-80-227-3457-8.
IVAN, J. Matematika 1. Bratislava : STU v Bratislave, 1998. 704 s. ISBN 80-227-1114-4.
IVAN, J. Matematika 2. Bratislava : Alfa, 1989. 631 s.

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský jazyk alebo anglický jazyk
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 77

Z
FX
100,0 %
0 %
Vyučujúci:
RNDr. Viera Záhonová, CSc. (prednášajúci, skúšajúci, zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk
 
Dátum poslednej zmeny: 7. 4. 2020
Schválil:
RNDr. Viera Záhonová, CSc. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobila Ing. Marianna Frajková dňa 07. 04. 2020.

Typ výstupu: