22. 10. 2020  11:54 Sergej
Akademický informačný systém

Sylabus predmetu 282720_DDP - Optimalizačné metódy odboru (SjF - 2020/2021 - doktorandské štúdiá)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenčina          Angličtina          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta:
Kód predmetu: 282720_DDP
Názov predmetu: Optimalizačné metódy odboru
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška2 hod. týždenne / 2 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)

 
Počet kreditov: 8
 
Odporúčaný semester/trimester:
výrobné stroje a zariadenia - doktorandský (povinný), 1. rok
výrobné stroje a zariadenia - doktorandský (povinný), 1. rok
výrobné stroje a zariadenia (v anglickom jazyku) - doktorandský (povinný), 1. rok
výrobné stroje a zariadenia (v anglickom jazyku) - doktorandský (povinný), 1. rok
Stupeň štúdia:
-- obsah tejto položky nebol definovaný --
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
samostatné práce študentov
 
Výsledky vzdelávania:
Cieľom predmetu je prebrať, analyzovať a osvojiť si viaceré metódy optimalizácie konštrukčnej koncepcie výrobnej techniky, ukázať matematický aparát pre riešenie kombinatorických úloh a efektívnosť metód dynamickej optimalizácie diskrétnych systémov.
 
Stručná osnova predmetu:
Formalizácia reálnych systémov -- modulárnych štruktúr výrobnej techniky
Náhradné-virtuálne modely výrobných strojov a zariadení, simulačné platformy
Permutácie, variácie a kombinácie modulov
Základné postupy a metódy optimalizácie, nutné a postačujúce podmienky optimalizačných modelov, princíp väzieb modulov
Kritéria optimálnosti, cieľové funkcie, limity operačných premenných, spojitá a diskrétna optimalizácia, simplexné metódy, metóda spádového gradientu, metóda náhodnej prechádzky
Virtuálne výsledky riešenia, akceptovateľné riešenia, entropia výsledku
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
HUDZOVIČ, P. Optimalizácia. Bratislava : STU v Bratislave FEI, 2004. 319 s. ISBN 80-227-2072-0.
DETTMAN, J W. Matematické metody ve fyzice a technice. Praha : Academia, 1970. 355 s.
REKTORYS, K. Variační metody v inženýrských problémech a v problémech matematické fyziky. Praha : Academia, 1999. 602 s. ISBN 80-200-0714-8.

Odporúčaná:
Ševčovič, D.: Algoritmy deterministickej a stochastickej optimalizácie a ich počítačová realizácia, UK Bratislava, 2007

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
-- obsah tejto položky nebol definovaný --
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 14

P
N
100,0 %0 %
Vyučujúci:
doc. RNDr. Daniela Velichová, CSc. (zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk
 
Dátum poslednej zmeny:
14. 4. 2020
Schválil:
doc. RNDr. Daniela Velichová, CSc. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobila Ing. Marianna Frajková dňa 14. 04. 2020.

Typ výstupu: