22. 10. 2020  11:49 Sergej
Akademický informačný systém

Sylabus predmetu 280701_DDP - Špeciálne diferenciálne rovnice v odbore (SjF - 2020/2021 - doktorandské štúdiá)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenčina          Angličtina          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta:
Kód predmetu:
280701_DDP
Názov predmetu:
Špeciálne diferenciálne rovnice v odbore
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška
5 hod. týždenne / 5 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)

 
Počet kreditov:
8
 
Odporúčaný semester/trimester: procesná technika - doktorandský (povinne voliteľný), 1. rok
procesná technika - doktorandský (povinne voliteľný), 1. rok
Stupeň štúdia:
3.
Podmieňujúce predmety:
žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Podmienkou pre absolvovanie predmetu a hodnotenie úrovne vedomostí je nasledovné percentuálne vyjadrenie výsledkov znalostí: 56 – 100 % znalostí – P (prospel), 0 – 55 % znalostí N (neprospel)
 
Výsledky vzdelávania:
Študent získa nadstavbové znalosti z oblasti obyčajných a parciálnych diferenciálnych rovníc a vybraných numerických metód s ohľadom na ich použitie pri riešení praktických inžinierskych úloh.
Získa základné informácie o analytických metódach riešenia špeciálnych diferenciálnych rovníc a systémov parciálnych diferenciálnych rovníc a oboznámi sa s numerickými metódami riešenia.
Upevní svoju schopnosť diferenciálnej diagnostiky problému - dokáže zhodnotiť problém z numerického hľadiska, vybrať vhodnú numerickú metódu na jeho riešenie a samostatne ju implementovať na riešenie inžinierskeho problému.
 
Stručná osnova predmetu:
Vybrané typy obyčajných diferenciálnych rovníc.
Klasifikácia parciálnych diferenciálnych rovníc (PDR) a ich súvislosť s fyzikálnymi problémami. Numerické a približné metódy ich riešenia.
Metóda konečných diferencií, variačné metódy a metóda konečných prvkov.
Základné pojmy, oblasť vplyvu a závislosti pre jednotlivé typy rovníc, charakteristiky.
Základné princípy riešenia pre konvekciu, difúziu a disperziu, presné riešenia.
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
HOFFMAN, J D. Numerical methods for engineers and scientists. New York : McGraw-Hill, 1993. 825 s. ISBN 0-07-112962-6.
MATHEWS, J H. Numerical Methods for Mathematics, Science, and Engineering. Englewood Cliffs : Prentice Hall, 1992. 646 s.
RALSTON, A. Základy numerické matematiky. Praha : Academia, 1978. 635 s.

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský jazyk alebo anglický jazyk
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 1

PN
100,0 %
0 %
Vyučujúci:
Mgr. Monika Kováčová, PhD. (prednášajúci, skúšajúci) - slovenský jazyk, anglický jazyk
doc. RNDr. Daniela Velichová, CSc. (prednášajúci, skúšajúci, zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk, anglický jazyk
 
Dátum poslednej zmeny:
14. 4. 2020
Schválil:
doc. RNDr. Daniela Velichová, CSc. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobila Ing. Marianna Frajková dňa 14. 04. 2020.

Typ výstupu: