22. 10. 2020  12:09 Sergej
Akademický informačný systém

Sylabus predmetu 282814_DDP - Špeciálne diferenciálne rovnice v odbore (SjF - 2020/2021 - doktorandské štúdiá)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenčina          Angličtina          


Vysoká škola:
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta:
Kód predmetu:
282814_DDP
Názov predmetu:
Špeciálne diferenciálne rovnice v odbore
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
cvičenie
4 hod. týždenne / 4 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)

 
Počet kreditov: 10
 
Odporúčaný semester/trimester:
-- obsah tejto položky nebol definovaný --
Stupeň štúdia:
-- obsah tejto položky nebol definovaný --
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
samostatné práce študentov
 
Výsledky vzdelávania:
Cieľom predmetu je poskytnúť nadstavbové znalosti z oblasti obyčajných a parciálnych diferenciálnych rovníc a vybraných numerických metód s ohľadom na ich použitie pri riešení praktických inžinierskych úloh. Hlavným cieľom predmetu je upevniť u študenta schopnosť diferenciálnej diagnostiky problému - zhodnotiť problém z numerického hľadiska, vybrať vhodnú numerickú metódu na jeho riešenie a samostatne ju implementovať na riešenie inžinierskeho problému.
 
Stručná osnova predmetu:
Klasifikácia parciálnych diferenciálnych rovníc (PDR) a ich súvislosť s fyzikálnymi problémami. Numerické a približné metódy ich riešenia.
Metóda konečných diferencií, variačné metódy a metóda konečných prvkov.
Základné pojmy, oblasť vplyvu a závislosti pre jednotlivé typy rovníc, charakteristiky.
Základné princípy riešenia pre konvekciu, difúziu a disperziu, presné riešenia.
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
HOFFMAN, J D. Numerical methods for engineers and scientists. New York : McGraw-Hill, 1993. 825 s. ISBN 0-07-112962-6.
MATHEWS, J H. Numerical Methods for Mathematics, Science, and Engineering. Englewood Cliffs : Prentice Hall, 1992. 646 s.
RALSTON, A. Základy numerické matematiky. Praha : Academia, 1978. 635 s.

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
-- obsah tejto položky nebol definovaný --
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 0

Vyučujúci:
doc. RNDr. Daniela Velichová, CSc. (zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk
 
Dátum poslednej zmeny:
14. 4. 2020
Schválil:
doc. RNDr. Daniela Velichová, CSc. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobila Ing. Marianna Frajková dňa 14. 04. 2020.

Typ výstupu: