22. 10. 2020  12:48 Sergej
Akademický informačný systém

Sylabus predmetu 282715_DDP - Vybrané state z aplikovanej štatistiky (SjF - 2020/2021 - doktorandské štúdiá)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenčina          Angličtina          


Vysoká škola:
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta:
Kód predmetu: 282715_DDP
Názov predmetu:
Vybrané state z aplikovanej štatistiky
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška
2 hod. týždenne / 2 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)

 
Počet kreditov:
8
 
Odporúčaný semester/trimester:
-- obsah tejto položky nebol definovaný --
Stupeň štúdia:
-- obsah tejto položky nebol definovaný --
Podmieňujúce predmety:
žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
-- obsah tejto položky nebol definovaný --
 
Výsledky vzdelávania:
Študent si prehĺbi znalosti zo štatistických metód aplikovateľných v praxi. Do hĺbky pochopí princíp týchto metód. Rozšíri si vedomosti v špeciálnych štatistických technikách, ako sú regresná a korelačná analýza, lineárny model a analýza rozptylu. Získané vedomosti bude študent schopný aplikovať v praxi pri riešení problémov.
 
Stručná osnova predmetu:
Lineárne a nelineárne regresné modely. Výberový koeficient jednoduchej, viacnásobnej a parciálnej korelácie. Výberová korelačná matica. Lineárny model s plnou hodnosťou. Testovanie hypotéz v lineárnom modely. Testovanie submodelov. Analýza rozptylu pre dvojné a trojité triedenie. Test lineárnosti regresie.
 
Odporúčaná literatúra:
Odporúčaná:
Montgomery, D.C., Runger, G. C. (2004) : Applied Statistics and Probablity for Engineers. Wiley & Sons.

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
-- obsah tejto položky nebol definovaný --
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 0

Vyučujúci:
doc. RNDr. Ivan Janiga, PhD. (zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk
 
Dátum poslednej zmeny:
14. 4. 2020
Schválil: doc. RNDr. Ivan Janiga, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobila Ing. Marianna Frajková dňa 14. 04. 2020.

Typ výstupu: