22. 10. 2020  12:46 Sergej
Akademický informačný systém

Sylabus predmetu 282713_DDP - Vybrané state z matematiky (SjF - 2020/2021 - doktorandské štúdiá)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenčina          Angličtina          


Vysoká škola:
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Strojnícka fakulta
Kód predmetu:
282713_DDP
Názov predmetu:
Vybrané state z matematiky
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška
2 hod. týždenne / 2 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)

 
Počet kreditov:
12
 
Odporúčaný semester/trimester:
-- obsah tejto položky nebol definovaný --
Stupeň štúdia:
-- obsah tejto položky nebol definovaný --
Podmieňujúce predmety:
žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
študentské projekty a referáty
 
Výsledky vzdelávania:
Rozšírenie poznatkov z matematiky v oblastiach - vektorová analýza, matematická analýza, diferenciálny a integrálny počet funkcií viac premenných, diferenciálne rovnice a sústavy rovníc, operačná analýza a variačný počet.
 
Stručná osnova predmetu:
Základy vektorovej analýzy, diferenciálny a integrálny počet funkcií viac premenných, nekonečné číselné a funkcionálne rady, funkcie komplexnej premennej, Laplaceova transformácia, základné princípy variačného počtu.
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
REKTORYS, K. Přehled užité matematiky: I.díl. Praha : Prometheus, spol. s r.o., 1995. 720 s. ISBN 80-85849-92-5.
REKTORYS, K. Přehled užité matematiky: II.díl. Praha : Prometheus, spol. s r.o., 1995. 874 s. ISBN 80-85849-62-3.

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
-- obsah tejto položky nebol definovaný --
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 16

P
N
100,0 %
0 %
Vyučujúci:
doc. RNDr. Daniela Velichová, CSc. (zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk
 
Dátum poslednej zmeny:
14. 4. 2020
Schválil:
doc. RNDr. Daniela Velichová, CSc. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobila Ing. Marianna Frajková dňa 14. 04. 2020.

Typ výstupu: