27. 10. 2020  17:17 Sabína, pamätný deň - Deň černovskej tragédie
Akademický informačný systém

Sylabus predmetu 3_VSA1_A - Vybrané state z architektúry I (FAD - 2020/2021 - doktorandské štúdiá)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenčina          Angličtina          


Vysoká škola:
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Fakulta architektúry a dizajnu
Kód predmetu:
3_VSA1_A
Názov predmetu:
Vybrané state z architektúry I
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška
2 hod. týždenne (prezenčná metóda)
seminár1 hod. týždenne (prezenčná metóda)

 
Počet kreditov:
5
 
Odporúčaný semester/trimester: architektúra - doktorandský (povinne voliteľný), 1. rok
architektúra - doktorandský (povinne voliteľný), 1. rok
architektúra (v anglickom jazyku) - doktorandský (povinne voliteľný), 1. rok
Stupeň štúdia:
3.
Podmieňujúce predmety:
žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Kredity sa udeľujú za aktívnu účasť na prednáškach, vecný príspevok do diskusie a vypracovanie prehľadu dosiahnutých výsledkov výskumu v danej oblasti na území Slovenska a Čiech v stanovenom období.
 
Výsledky vzdelávania:
Študent má prehľad o aktuálnom stave poznania v oblasti teórie a dejín architektúry, je schopný analyzovať a kriticky reflektovať vrcholné vedecké poznatky v tejto oblasti.
 
Stručná osnova predmetu:
Predmet reflektuje najnovšie poznatky a výsledky výskumu v teórii architektúry, dejinách architektúry a architektonickej tvorbe. Doktorandi sú oboznámení s aktuálnymi výsledkami výskumu pedagógov a vedeckých pracovníkov na Fakulte architektúry STU, ako aj s výsledkami bádania pozvaných hostí z externého prostredia. Témy prednášok sa menia v závislosti od aktuálneho stavu poznania a zamerania prednášateľov.
 
Odporúčaná literatúra:
Odporúčaná:
BAKOŠ, J.: Umelec v klietke, Kaligram 1999. BENCOVÁ, J.: Design argument. Architektúra & urbanizmus. MORAVČÍKOVÁ, H. et al: Moderné a totalitné v architektúre 20. storočia na Slovensku. Slovart 2013. Moderná architektúra ako pamiatka. Architektúra & urbanizmus 44, 2010, 3-4.

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský jazyk alebo anglický jazyk
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 82

Z
FX
100,0 %
0 %
Vyučujúci:
doc. PhDr. Jarmila Bencová, PhD. (prednášajúci) - slovenský jazyk
doc. Ing. arch. Jana Gregorová, PhD. (prednášajúci) - slovenský jazyk
prof. Ing. arch. Julián Keppl, CSc. (prednášajúci, skúšajúci, zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk, anglický jazyk
prof. Dr. Ing. arch. Henrieta Moravčíková (prednášajúci) - slovenský jazyk
prof. Ing. arch. Jana Pohaničová, PhD. (prednášajúci) - slovenský jazyk
 
Dátum poslednej zmeny:
15. 4. 2020
Schválil:
prof. Ing. arch. Julián Keppl, CSc. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobil Róbert Tichý dňa 15. 04. 2020.

Typ výstupu: