25. 10. 2020  1:47 Aurel
Akademický informační systém

Sylabus předmětu 3_VSU1_U - Vybrané state z urbanizmu I (FAD - 2020/2021 - doktorandská studia)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenština          Angličtina          


Vysoká škola:
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta:
Fakulta architektúry a dizajnu
Kód predmetu:
3_VSU1_U
Názov predmetu:
Vybrané state z urbanizmu I
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška2 hod. týždenne (prezenčná metóda)
seminár1 hod. týždenne (prezenčná metóda)

 
Počet kreditov:
5
 
Odporúčaný semester/trimester:
urbanizmus - doktorandský (povinne voliteľný), 1. rok
urbanizmus - doktorandský (povinne voliteľný), 1. rok
urbanizmus (v anglickom jazyku) - doktorandský (povinne voliteľný), 1. rok
Stupeň štúdia:
3.
Podmieňujúce predmety:
žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Absolvovanie odbornej rozpravy k písomnej práci z vybraného okruhu prednášanej problematiky vo väzbe na tému dizertačnej práce.
 
Výsledky vzdelávania:
Analýza a osvojenie si vrcholných vedeckých poznatkov z oblastí urbanizmu a územného plánovania.
 
Stručná osnova predmetu:
Predmet je zameraný na diskurz o teóriách urbanizmu a modeloch rozvoja miest a na vybrané aktuálne teoretické otázky urbanizmu a územného plánovania (identita miesta, mesto ako megaštruktúra, urbanismus ako priestorové utváranie miest), dejiny moderného urbanizmu.
 
Odporúčaná literatúra:
Odporúčaná:
MAIER ,K.: Urbanistická čítanka: vybrané texty urbanistické literatury XX. století. Klasikové moderního urbanismu, ČKA 2000, ISBN 809027353X, 9788090273535
SHANE, G., D.: Recombinant Urbanism: Conceptual Modeling in Architecture, Urban Design and City Theory, HoboKen, NJ, 2005, ISBN 0470093293
VAN DEN BORN, H.- VAN OORT, I- CRISTIAANSE, K.: KCAP Situation. Basel-Boston-Berlin: Birkhäuser, 2005 ISBN 90-5662-447-4

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk alebo anglický jazyk
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 25

Z
FX
100,0 %0 %
Vyučujúci: prof. Ing. arch. Bohumil Kováč, PhD. (prednášajúci, skúšajúci, zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk
doc. Ing. arch. Alžbeta Sopirová, CSc. (prednášajúci) - slovenský jazyk
prof. Ing. arch. Ľubica Vitková, PhD. (prednášajúci, skúšajúci) - slovenský jazyk
prof. Ing. arch. Peter Vodrážka, PhD. (prednášajúci) - slovenský jazyk
 
Dátum poslednej zmeny:
15. 4. 2020
Schválil:
prof. Ing. arch. Bohumil Kováč, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobil Róbert Tichý dňa 15. 04. 2020.

Typ výstupu: