27. 10. 2020  17:04 Sabína, pamätný deň - Deň černovskej tragédie
Akademický informačný systém

Sylabus predmetu 3_DZPT2_A - Dizertačný projekt II (FAD - 2020/2021 - doktorandské štúdiá)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenčina          Angličtina          


Vysoká škola:
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Fakulta architektúry a dizajnu
Kód predmetu: 3_DZPT2_A
Názov predmetu: Dizertačný projekt II
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
konzultácia
100 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)
100 hod. za semester štúdia (kombinovaná metóda)
projektová/semestrálna práca
100 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)
100 hod. za semester štúdia (kombinovaná metóda)

 
Počet kreditov:
10
 
Odporúčaný semester/trimester:
architektúra - doktorandský (povinný), 1. rok
architektúra - doktorandský (povinný), 2. rok
architektúra (v anglickom jazyku) - doktorandský (povinný), 1. rok
dizajn - doktorandský (povinný), 2. rok
Stupeň štúdia: 3.
Podmieňujúce predmety:
žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Kredity sa udeľujú za absolvovanie konzultácií k téme dizertačnej práce a za preukázateľné výsledky práce na projekte dizertačnej práce.
 
Výsledky vzdelávania:
Študent je schopný zhodnotiť stav súčasného poznania problematiky, na ktorú sa viaže téma dizertačnej práce, dokáže vymedziť problém a metodiku práce.
 
Stručná osnova predmetu:
Systematizácia spracovávania témy dizertačnej práce od zhodnotenia stavu súčasného poznania problematiky, cez metodiku po formulovanie cieľov. Zhodnotenie súčasného stavu vedeckého poznania skúmanej problematiky s komentovaným prehľadom vedeckej literatúry. Vytýčenie cieľa a metód výskumu. Stanovenie cieľov a čiastkových cieľov skúmanej problematiky.
 
Odporúčaná literatúra:
Odporúčaná:
literature relevant to the dissertation thesis

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský jazyk alebo anglický jazyk
 
Poznámky:
Vyučujúcimi v tomto predmete sú všetci školitelia v príslušnom študijnom programe, preto sa jednotlivo neuvádzajú. Zodpovedný za predmet je garant študijného programu.
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 77

ZFX
100,0 %0 %
Vyučujúci:
 
Dátum poslednej zmeny:
22. 9. 2020
Schválil:
Ing. arch. Ján Legény, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobil Róbert Tichý dňa 22. 09. 2020.

Typ výstupu: