29. 10. 2020  21:03 Klára, pamätný deň - Deň narodenia Ľudovíta Štúra
Akademický informačný systém

Sylabus predmetu 1_AN7M1_AU - Ateliér navrhovania VII (modul M 1) (FAD - ZS 2020/2021)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenčina          Angličtina          


Vysoká škola:
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta:
Kód predmetu:
1_AN7M1_AU
Názov predmetu: Ateliér navrhovania VII (modul M 1)
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
ateliérová tvorba
8 hod. týždenne (prezenčná metóda)

 
Počet kreditov:
13
 
Odporúčaný semester/trimester:
architektúra a urbanizmus - bakalársky (povinne voliteľný), 7. semester
architektúra a urbanizmus - bakalársky (povinne voliteľný), 7. semester
Stupeň štúdia: 1.
Podmieňujúce predmety: úspešne absolvované Ateliér navrhovania II (1_AN2_AU)
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Splnenie ustanovení študijného poriadku FA STU v oblasti povinnej účasti na jednotlivých formách výučby, odovzdanie elaborátu ateliérovej práce v stanovenom rozsahu a obsahu podľa zadania.
Miera započítania priebežného hodnotenia : kontroly rozpracovanosti práce: 50%, komisionálna obhajoba práce: 40%, hodnotenie vedúceho práce : 10%. Na získanie kreditov je potrebné splniť primerane všetky podmienky a získať min. 56 % hodnotení v celkovom súčte. Výsledné hodnotenie je podľa klasifikačnej stupnice študijného poriadku FA STU.
 
Výsledky vzdelávania:
Absolvovaním predmetu študent získa poznatky v oblasti navrhovania budov pre bývanie v náročnejších priestorových, funkčno prevádzkových a kontextuálnych súvislostiach v úzkej väzbe na aktuálne úlohy praxe v konkrétnom prostredí. Znalosti z ateliérového seminára dokáže selektívne uplatňovať v zadanej téme. Dokáže sa orientovať v súčasných architektonických trendoch bytových budov .
 
Stručná osnova predmetu:
Prvá úvodná a časovo kratšia fáza predstavuje základný koncepčný návrh urbanistického a funkčného členenia riešeného územia s uplatnením urbanistických požiadaviek tvorby sídelného útvaru , ktoré preukážu potenciál využiteľnosti územia s funkciami bývania, vybavenosti, práce, rekreácie a dopravy. Takto navrhnutý urbanistický koncept riešenia lokality umožní výber ťažiskovej úlohy pre študenta, ktorá v logických súvislostiach s ňou vyústi do konkrétneho architektonického riešenia typologického druhu budovy pre trvalé alebo prechodné bývanie.
Druhá ťažisková fáza riešenia predstavuje prácu študenta na vybranom typologickom druhu budovy ( alebo skupiny budov) podľa možností a urbanistickej logiky riešenej situácie. Simuluje viaceré témy bývania podľa aktuálnych požiadaviek pre danú konkrétnu lokalitu.
Špecifikácia pre zadanie vybraného typologického druhu je individuálna, pričom objekt je riešený v širších priestorových a kontextuálnych súvislostiach s navrhnutým urbanistickým konceptom. Každý študent vypracuje formou architektonickej štúdie objekt ( alebo skupinu objektov) so špecifickým programom, ktorého cieľom je overenie súčasných požiadaviek rôznorodých štrukturálnych foriem bývania pre rôzne sociálne skupiny a špecifické požiadavky obyvateľstva.
Návrh je spracovávaný v postupných metodických krokoch od vypracovania konceptu filozofie riešenia, libreta cez štúdium širších priestorových súvislostí, ktoré sú spätne prenesené do urbanistického riešenia lokality. Podľa charakteru riešeného objektu je problematika spodrobňovaná a zameraná na špecifické aktuálne témy súčasného bývania a vyústi do finálnej podoby návrhu architektonickej štúdie.
Rozšírenie a prehĺbenie jednotlivých tém zadania poskytuje ateliérový seminár, ktorý má svoju samostatnú pedagogickú a metodickú osnovu.
Podrobné zadanie pre Ateliér VII Modulu M I s harmonogramom výuky, s požiadavkami na rozsah elaborátu, požadovanou metodikou spracovania ako aj situáciu riešeného územia v digitálnej forme zabezpečí a poskytne študentom garant predmetu.
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
ANTAL, J. -- RYŠKA, J. -- ZAHÁLKA, J. Obytné budovy. Bratislava: Alfa, 1992.
NEUFERT, E. Navrhování staveb: Příručka pro stavební odborníky,stavebníky,vyučující i studenty. Praha : Consultinvest, 2000. 618 s. ISBN 80-901486-6-6.
NEUFERT, P. -- NEFF, L. Dobrý projekt - správna stavba: Dom - byt - záhrada. Bratislava : Jaga, 2004. 235 s. ISBN 80-88905-98-2.
BACOVÁ, A. Nové koncepty v architektúre rodinných domov na Slovensku. Bratislava : STU v Bratislave, 2008. 106 s. ISBN 978-80-227-2925-3.

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk alebo anglický jazyk
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 122

A
B
CD
E
FX
48,4 %
26,2 %
17,2 %
5,7 %
0,8 %
1,7 %
Vyučujúci:
doc. Ing. arch. Andrea Bacová, PhD. (cvičiaci, skúšajúci, zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk
Ing. arch. Michal Bogár (cvičiaci, skúšajúci)
Ing. arch. Michal Czafík, PhD. (cvičiaci, skúšajúci)
Ing. arch. Karol Görner, PhD. (cvičiaci, skúšajúci)
Ing. arch. Pavel Kosnáč (cvičiaci, skúšajúci)
prof. Ing. arch. Bohumil Kováč, PhD. (cvičiaci, skúšajúci)
Ing. arch. Stanislav Majcher, PhD. (cvičiaci, skúšajúci)
Ing. arch. Matej Miškovský (cvičiaci)
Ing. arch. Pavel Paňák (cvičiaci, skúšajúci)
Ing. arch. Ján Pavúk, PhD. (cvičiaci, skúšajúci)
doc. Ing. arch. Branislav Puškár, PhD. (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk, anglický jazyk
doc. Ing. arch. Ľubica Selcová, PhD. (cvičiaci, skúšajúci)
Ing. arch. Lucia Štefancová, PhD. (cvičiaci, skúšajúci)
doc. Ing. arch. Zuzana Tóthová, PhD. (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk
doc. Ing. arch. Edita Vráblová, PhD. (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk
Ing. arch. Ľubomír Závodný (cvičiaci, skúšajúci)
 
Dátum poslednej zmeny:
5. 10. 2020
Schválil:
doc. Ing. arch. Andrea Bacová, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobil Róbert Tichý dňa 05. 10. 2020.

Typ výstupu: