24. 10. 2020  0:02 Kvetoslava
Akademický informačný systém

Sylabus predmetu 2_ROP1_A - Revitalizácia obytného prostredia (FAD - ZS 2020/2021)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenčina          Angličtina          


Vysoká škola:
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Fakulta architektúry a dizajnu
Kód predmetu:
2_ROP1_A
Názov predmetu:
Revitalizácia obytného prostredia
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška
1 hod. týždenne (prezenčná metóda)
cvičenie
1 hod. týždenne (prezenčná metóda)

 
Počet kreditov:
3
 
Odporúčaný semester/trimester: -- obsah tejto položky nebol definovaný --
Stupeň štúdia: 2.
Podmieňujúce predmety:
žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Splnenie ustanovení študijného poriadku FA STU v oblasti povinnej účasti na jednotlivých formách výučby, odovzdanie seminárnych prác v požadovanej kvalite a úspešné absolvovanie písomnej skúšky.
Na získanie kreditov je potrebné splniť primerane všetky podmienky a získať min. 56 % bodov v celkovom súčte započítateľných súčastí. Výsledné hodnotenie je podľa klasifikačnej stupnice študijného poriadku FA STU.
 
Výsledky vzdelávania:
Cieľom predmetu je oboznámiť študentov s princípmi a metodikou architektonickej tvorby zaoberajúcej sa problematikou revitalizácie obytného prostredia, príčinami, ktoré revitalizáciu vyvolávajú a základnou klasifikáciou revitalizačných zásahov v objektoch bytovej výstavby, prechodného ubytovania a v objektoch so zaniknutou pôvodnou funkciou, ktoré sú určené na nové funkčné využitie – bývanie.
 
Stručná osnova predmetu:
Úvod do problematiky revitalizácie obytného prostredia. Procesy premeny architektonického diela počas jeho existencie. Klasifikácia a metodika revitalizačných zásahov v obytnom prostredí. Klasifikácia bytového fondu na Slovensku. Rehabilitácia a rezidencializácia obytného prostredia. Mobilita a vizuálna identita obytného prostredia. Revitalizácia objektov s ukončenou pôvodnou funkciou.

Cvičenia: Samostatne metodicky spracovaná ideová urbanisticko - architektonická štúdia konkrétneho objektu, v ktorej si študenti v procese architektonického navrhovania osvoja základné metódy revitalizačného postupu.


Cvičenia : Súčasťou výuky predmetu je aj seminárna práca, v ktorej podľa jej rozsahu poslucháč alebo malý pracovný kolektív rieši konkrétnu úlohu revitalizačného zásahu v určenom prostredí. Podstatou seminárnej práce je prehĺbenie metodiky koncepčných postupov revitalizačného zásahu na základe analýzy zadanej úlohy a následne navrhnutím vhodných postupov revitalizácie .
Výslednou prácou je grafické a písomné spracovanie architektonického návrhu revitalizačného zásahu .
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
BACOVÁ, A. -- PUŠKÁR, B. -- VRÁBLOVÁ, E. Nové modely bývania = Neue Wohnmodelle. Praha, ČR : Nakladatelství Gasset - Allan Gintel, 2015. 265 s. ISBN 978-80-87079-47-8.
STERNOVÁ, Z. -- KOL. Obnova bytových domov: Hromadná bytová výstavba do roku 1970. Bratislava : Jaga, 2001. 294 s. ISBN 80-88905-53-2.
STERNOVÁ, Z. -- KOL. Obnova bytových domov II: Hromadná bytová výstavba po roku 1970. Bratislava : Jaga, 2002. 237 s. ISBN 80-88905-68-0.
UFFELEN, C V. Re-Use Architecture. Berlin : Braun, 2011. 407 s. ISBN 978-3-03768-064-3.
JODIDIO, P. 100 Great extensions & renovations. Mulgrave : Images Publishing Group, 2007. 344 s. ISBN 1-920744-51-7.

Odporúčaná:
Gabriel, I. - Ladener, H. kol.. Od starej stavby k nízkoenergetickému a pasívnemu domu, vydavateľstvo HEL
HOLFELD, Monika. Erhalten und gestalte. Ästhetik am Plattenbau. Berllin: Verlag für Bauwesen, 1996.109 s. ISBN 3-345-00578-6
MAYER, Vera. Plattenbausiedlungen in Wien und Bratislava zwischen Vision, Alltag und Innovation. Wien: ŐAW, 2006. 275 s. ISBN 3-7001-3698-6
Mingnet, J.M.: Efficiency buildins - Bioclimatic Architecture, vydavateľstvo MONSA
MONSA EDITORIAL TEAM.: Building Refurbishment. Instituto Monsa de Editiones, 2008. p.240, ISBN 97-88-49-68-23-3433

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský jazyk alebo anglický jazyk
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 41

AB
C
D
E
FX
43,9 %
51,2 %4,9 %
0 %
0 %0 %
Vyučujúci:
doc. Ing. arch. Andrea Bacová, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci, zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk
Ing. arch. Michal Czafík, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci) - slovenský jazyk
doc. Ing. arch. Branislav Puškár, PhD. (prednášajúci) - slovenský jazyk
doc. Ing. arch. Edita Vráblová, PhD. (prednášajúci) - slovenský jazyk, anglický jazyk
 
Dátum poslednej zmeny: 17. 4. 2020
Schválil:
doc. Ing. arch. Andrea Bacová, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobil Róbert Tichý dňa 17. 04. 2020.

Typ výstupu: