24. 10. 2020  0:17 Kvetoslava
Akademický informačný systém

Sylabus predmetu 1_VKM1_AU - Vybrané kapitoly I (modul M1) (FAD - ZS 2020/2021)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenčina          Angličtina          


Vysoká škola:
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta:
Kód predmetu:
1_VKM1_AU
Názov predmetu:
Vybrané kapitoly I (modul M1)
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška
2 hod. týždenne (prezenčná metóda)

 
Počet kreditov:
2
 
Odporúčaný semester/trimester:
architektúra a urbanizmus - bakalársky (povinne voliteľný), 7. semester
architektúra a urbanizmus - bakalársky (povinne voliteľný), 7. semester
Stupeň štúdia:
1.
Podmieňujúce predmety:
žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Teoretickú časť absolvuje študent formou ústnej skúšky z prednáškových okruhov. Podmienkou je úspešné vykonanie skúšky. Skúška prebieha ústnou formou. Podmienkou je splnenie ustanovení študijného poriadku FA STU v oblasti povinnej účasti na jednotlivých formách výučby. Na získanie kreditov je potrebné splniť primerane všetky podmienky a získať min. 56 % bodov v celkovom súčte započítateľných súčastí. Výsledné hodnotenie je podľa klasifikačnej stupnice študijného poriadku FA STU.
 
Výsledky vzdelávania:
Študent získa prehlbujúce znalosti z oblasti súčasného bývania v troch rovinách: historickej, aktuálnych témach a špecifickej problematike. Získa prehľad o bytových a rodinných domoch v kontexte zmeny životného štýlu, novej štruktúry spoločnosti a globalizačných trendov v 21. storočí. Študent pochopí kontexty a princípy navrhovania súčasných bytových domov.
 
Stručná osnova predmetu:
Okruhy prednášok:
História: historické formy bytových a rodinných domov (20.storočie), ikonické-vzorové bytové a rodinné domy (20.storočie).
Aktuálne témy: zmeny životného štýlu a dopad na bývanie, bývanie v rodinných domoch, bývanie a konverzia, bývanie v loftoch a penthausoch , bývanie v suburbanizačných zónach, bývanie v panelových bytových domoch, bývanie seniorov, bývanie a študenti , hotelové bývanie.
Špecifická problematika: nízkorozpočtové bývanie, low-cost koncepty, bývanie vo výškových bytových a polyfunkčných štruktúrach, experiment v bývaní. 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
KYNČL, J. Bydlení ve městě. Living in the City. Brno : ERA, 2005. 236 s. ISBN 80-7366-039-3.
HNILIČKA, P. Sídelní kaše: Otázky k suburbánní výstavbě kolonií rodinných domů. Brno : ERA, 2005. 131 s. ISBN 80-7366-028-8.
FRAMPTON, K. Moderní architektura. Kritické dějiny. Praha: Academia, 2004.
TOFFLER, A. -- TOFFLEROVÁ, H. Nová civilizace: Třetí vlna a její důsledky. Praha : Dokořán, 2001. 125 s. ISBN 80-86569-00-4.
BACOVÁ, A. -- PUŠKÁR, B. -- VRÁBLOVÁ, E. Nové modely bývania = Neue Wohnmodelle. Praha, ČR : Nakladatelství Gasset - Allan Gintel, 2015. 265 s. ISBN 978-80-87079-47-8.

Odporúčaná:
BACOVÁ,A. Slovenský rodinný dom 2000-2015 / Slovak Family House 2000-2015, Eurostav 2016, ISBN 978-80-89228-46-1

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský jazyk alebo anglický jazyk
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 114

ABC
D
E
FX
56,1 %
23,7 %
16,7 %
2,6 %
0,9 %
0 %
Vyučujúci:
doc. Ing. arch. Andrea Bacová, PhD. (prednášajúci, skúšajúci, zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk, anglický jazyk
Ing. arch. Michal Czafík, PhD. (cvičiaci, skúšajúci)
Ing. arch. Ján Pavúk, PhD. (cvičiaci)
doc. Ing. arch. Branislav Puškár, PhD. (cvičiaci)
doc. Ing. arch. Ľubica Selcová, PhD. (prednášajúci, skúšajúci) - slovenský jazyk
doc. Ing. arch. Zuzana Tóthová, PhD. (prednášajúci, skúšajúci) - slovenský jazyk
doc. Ing. arch. Edita Vráblová, PhD. (prednášajúci) - slovenský jazyk, anglický jazyk
Ing. arch. Ľubomír Závodný (prednášajúci) - slovenský jazyk
 
Dátum poslednej zmeny: 17. 4. 2020
Schválil:
doc. Ing. arch. Andrea Bacová, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobil Róbert Tichý dňa 17. 04. 2020.

Typ výstupu: