25. 10. 2020  2:17 Aurel
Akademický informační systém

Sylabus předmětu 1_AN7M9_AU - Ateliér navrhovania VII (modulu M 9) (FAD - ZS 2020/2021)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenština          Angličtina          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta:
Kód predmetu:
1_AN7M9_AU
Názov predmetu:
Ateliér navrhovania VII (modulu M 9)
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
ateliérová tvorba8 hod. týždenne (prezenčná metóda)

 
Počet kreditov:
13
 
Odporúčaný semester/trimester:
architektúra a urbanizmus - bakalársky (povinne voliteľný), 7. semester
architektúra a urbanizmus - bakalársky (povinne voliteľný), 7. semester
Stupeň štúdia: 1.
Podmieňujúce predmety:
úspešne absolvované Ateliér navrhovania II (1_AN2_AU)
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Obhájenie návrhu sa uskutoční pred komisiou. Povinné je absolvovanie 2 priebežných kontrol rozpracovanosti, ak študent nevyhovie na druhej kontrole znamená nevyhovel v predmete.
 
Výsledky vzdelávania:
Spracovanie urbanistického návrhu zameraného na riešenie dopadov zmien klímy a zadržiavania dažďovej vody v území v rozsahu stanovenom podľa zadania. Študent získa vedomosti o lokalite štúdiom a terénnym prieskumom. Spracuje analýzy, problémový výkres a navrhne koncept, ktorý dopracuje do požadovanej kvality a podrobnosti. Študent získa prehlbujúce vedomosti z výberu a použitia vegetačných štruktúr vhodných do mestského prostredia.
 
Stručná osnova predmetu:
Osnova predmetu:
1. Širšie vzťahy – zdokumentovanie vzťahov a väzieb sídla, krajiny a riešeného územia (M1:2000 - M 1:10000).
2. Prieskumy a rozbory , vrátane problémového výkresu (M1:1000 – M 1:2000).
3. Komplexný krajinársky a urbanistický návrh (M1:1000 – M 1:2000) s doplňujúcimi schémami návrhu riešenia funkcií, dopravy, kompozície, zelene...
4. Urbanistický detail ťažiskového priestoru (M1:500), vrátane priestorových štúdií (axonometrie, perspektívy, uličné pohľady...).
5. Model – overenie priestorovej štruktúry.
6. Sprievodná správa.
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
GEHL, J. Život mezi budovami. Užívání veřejných prostranství. Brno : Nadace Partnerství, 2000. 202 s. ISBN 80-85834-79-0.
CARMONA, M. -- TIESDELL, S. -- HEALTH TIM, -- OC, T. Public Places - Urban Spaces: The Dimension of Urban Design.
BAŠOVÁ, S. -- ŠTEFANCOVÁ, L. Mestský priestor - straty a zisky pešieho života. Czech Journal of Civil Engineering : Odborný časopis oboru stavebnictví, 1. s. 50--57.
FARRELLY, L. Drawing for urban design.
KNOWLES, R L. Ritual House: Drawing on Nature´s Rhythms for Architecture and Urban Design. Washington : Island Press, 2006. 202 s. ISBN 1-59726-051-7.

Odporúčaná:
Biodiversity Sensitive Urban DesignCreating urban environments that aregood for people and good for nature,https://www.monash.edu/mada/research/labs/monash-urban-lab/urban-intensification- And-green-infrastructure-towards-a-water-sensitive-city
Drawing for Urban Design. London: Laurence King Publishing Ltd., 2011. ISBN 978-1-85669- 718-7

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
-- obsah tejto položky nebol definovaný --
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 1

A
B
C
D
E
FX
0 %100,0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
Vyučujúci:
doc. Ing. arch. Silvia Bašová, PhD. (cvičiaci, skúšajúci, zodpovedný za predmet)
Ing. Katarína Gécová, PhD. (cvičiaci, skúšajúci)
Ing. arch. Katarína Kristiánová, PhD. (cvičiaci, skúšajúci) - anglický jazyk
Ing. arch. Eva Putrová, CSc. (cvičiaci, skúšajúci)
doc. Ing. arch. Alžbeta Sopirová, CSc. (cvičiaci, skúšajúci)
 
Dátum poslednej zmeny:
17. 9. 2020
Schválil:
doc. Ing. arch. Silvia Bašová, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobil Róbert Tichý dňa 17. 09. 2020.

Typ výstupu: