25. 10. 2020  0:40 Aurel
Akademický informační systém

Sylabus předmětu 1_VKM9_AU - Vybrané kapitoly I (modulu M 9) (FAD - ZS 2020/2021)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenština          Angličtina          


Vysoká škola:
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta:
Kód predmetu: 1_VKM9_AU
Názov predmetu: Vybrané kapitoly I (modulu M 9)
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška
2 hod. týždenne (prezenčná metóda)

 
Počet kreditov:
2
 
Odporúčaný semester/trimester:
architektúra a urbanizmus - bakalársky (povinne voliteľný), 7. semester
architektúra a urbanizmus - bakalársky (povinne voliteľný), 7. semester
Stupeň štúdia:
1.
Podmieňujúce predmety:
žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
dve prezentácie
 
Výsledky vzdelávania:
Študent získa doplňujúce teoretické znalosti z problematiky vzťahu urbanistického riešenia danej zóny k systému zelene v sídelnej štruktúre. Študent sa oboznámi s rozvíjaním modro - zelenej infraštruktúry v sídle i v zóne. Bude oboznámený s problematikou princípov adaptácie lokality na zmeny klímy, s aplikáciou princípov zachytávania dažďových vôd a vytvárania dažďových záhrad. Bude vedieť aplikovať stromy ako formu klimatizácie verejných priestranstiev. Získa poznatky pre krajinné a urbánne navrhovanie funkčnej a priestorovej štruktúry sídla a zóny. Dozvie sa o možnostiach spolupráce architekta, urbanistu a krajinára v rôznych dimenziách urbanisticko-architektonickej a krajinárskej tvorby a poznatky o komplexnom navrhovaní urbanistickej štruktúry.
 
Stručná osnova predmetu:
1. Úvod do problematiky - sídlo, zóna, krajina, kontaktové zóny sídla a krajiny.
2. Stratégie adaptácie SR na nepriaznivé dôsledky zmeny klímy.
3. Problematika sídelnej zelene - zelená a modrozelená infraštruktúra sídla, základné pojmy.
4. Biodiverzita v sídle.
5. Dendrologická a ekologická charakteristika vegetačných prvkov, ekologické funkcie a ekosystémové služby vegetačných prvkov.
6. Koncepcia použitia vegetačných prvkov vo vybraných verejných priestoroch.
7. Koncepcia použitia vegetačných prvkov na strechách a vertikálnych konštrukciách.
8. Koncepcia hospodárenia s dažďovou ( zrážkovou ) vodou.
9. Prvky a systémy pre zadržiavanie zrážkovej vody v území.
10. Trendy územného rozvoja sídiel v podmienkach zmien klímy.
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
KRISTIÁNOVÁ, K. Manažment sídelnej zelene: Teoretické východiská a vybrané problémy na príklade Bratislavy. Bratislava : STU v Bratislave, 2012. 93 s. ISBN 978-80-227-3768-5.

Odporúčaná:
Andrejčinová, Daniela kol.: Katalóg vybraných adaptačných opatrení na nepriaznivé dôsledky zmeny klímy vo vzťahu k využitiu krajiny. SAŽP, 2018. 109s. ISBN 978-80-89503-89-6 [online] https://www.sazp.sk/zivotne-prostredie/starostlivost-o-zivotne-prostredie-3976/zmena- klimy/mitigacia-a-adaptacia.html
BAŠOVÁ, Silvia - ŠTEFANCOVÁ, Lucia. Zážitková scéna urbánnej vegetácie nábreží. In Krajinná architektúra a krajinné plánovanie v perspektíve. Zborník recenzovaných príspevkov vedeckej konferencie s medzinárodnou účasťou : Vedecká konferencia s medzinárodnou účasťou a 19. kolokvium krajinárskych katedier. 1. -2. októbra 2015, Bratislava, Slovensko. 1. vyd. Bratislava : Nakladateľstvo STU, 2015, S. 66-74. ISBN 978-80-227-4443-0.
BAŠOVÁ, Silvia. Princípy transformovania verejných priestorov vidieckeho charakteru. In Mestská časť Bratislava - Záhorská Bystrica ulica Československých tankistov. 1. vydanie. Bratislava : Vydavateľstvo SPEKTRUM STU, 2019, S. 22-27. ISBN 978-80-227-4878-0.
KOVÁČ, B. Intenzita využitia územia slovenských sídel - vybrané otázky. Bratislava: Nakladateľstvo STU, 2012, s. 27--52. ISBN 978-80-227-3821-7.
Rottle, N., Yocom, K.: Ecological design. Basic landscape architecture. AVA Publishing SA 2010, ISBN 978-2-940411-44-3
SOPIROVÁ, A. Funkčné premeny mesta-možnosti a obmedzenia. In FINKA, M. -- PETRÍKOVÁ, D. Trajektórie územného rozvoja. Bratislava : Road, 2006, s. 152--172. ISBN 978-80-88999-31-7.
Sopirová Alžbeta: Rezidenčné suburbanizácia a jej odraz vo vidieckych sídlach ležiacich v zázemí mesta Bratislavy, In: Člověk, stavba a územní plánovaní 5, ČVUT Praha, Fakulta Stavební, 2011, ISBN 80-902945-3-7
Supuka, J., Feriancová, Ľ: Vegetačné štruktúry v sídlach. Parky a záhrady. SPU Nitra, 2008
Urban, Peter a kol.: Odborná metodická príručka k podpore biodiverzity prvkami zelenej infraštruktúry. SAŽP, OPKŽP, 2018. 286 s. [online] https://zeleneobce.sk/odborna-metodicka- prirucka-zelene-obce.pdf
Waterman, Tim: The Fundamentals of Landscape Architecture. AVA Publishing Ltd, Lausanne, 2009, ISBN 978-2-940373-91-8

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský jazyk a anglický jazyk
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 7

ABCDEFX
28,6 %
28,6 %
42,8 %
0 %
0 %
0 %
Vyučujúci: doc. Ing. arch. Silvia Bašová, PhD. (cvičiaci, skúšajúci, zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk
Ing. Katarína Gécová, PhD. (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk
Ing. arch. Katarína Kristiánová, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci) - slovenský jazyk
Ing. arch. Eva Putrová, CSc. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci) - slovenský jazyk
doc. Ing. arch. Alžbeta Sopirová, CSc. (prednášajúci, skúšajúci) - slovenský jazyk
 
Dátum poslednej zmeny:
29. 6. 2020
Schválil:
doc. Ing. arch. Silvia Bašová, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobil Róbert Tichý dňa 29. 06. 2020.

Typ výstupu: