25. 10. 2020  1:16 Aurel
Akademický informačný systém

Sylabus predmetu 1_MOD_AU - Modelovanie (FAD - ZS 2020/2021)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenčina          Angličtina          


Vysoká škola:
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta:
Kód predmetu: 1_MOD_AU
Názov predmetu:
Modelovanie
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
cvičenie
3 hod. týždenne (prezenčná metóda)

 
Počet kreditov:
3
 
Odporúčaný semester/trimester:
architektúra a urbanizmus - bakalársky (povinný), 5. semester
architektúra a urbanizmus - bakalársky (povinný), 5. semester
Stupeň štúdia:
1.
Podmieňujúce predmety:
žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Hodnotenie každej vytvorenej práce, domáca kresliaca príprava, malá klauzúra, záverečná klauzúra, CD-dokumentácia
 
Výsledky vzdelávania:
Získať istotu správneho videnia 3D objektu v priestore, naučiť sa vnímať celok, detail, vzájomné proporcie i štruktúru pozorovaného. Študijnou formou, v hline, stvárniť predložené realistické modely, transformovať ich po domácej kresliacej príprave do nových architektonických foriem a kreatívne aplikovať vo vizualizáciách do verejných priestorov a prírodného prostredia. Uplatniť svoju tvorivosť a kreativitu pomocou hľadania inšpirácie pre vytvorenie nového architektonického tvaru v texte, dobovom architektonickom detaile, rukopise plošného výtvarného prejavu, spojení geometrického a organického tvaru.
 
Stručná osnova predmetu:
Modelovanie prírodných a zoomorfných tvarov, anatomické štúdie ľudského tela(modelovanie v hline),ich kreatívne transformovanie do nových tvarov. Inšpirácia pre vytvorenie architektonických objektov v texte, maliarskom rukopise,...Zmenou merítka komponovanie do prírodného a architektonického prostredia-vizualizácie.
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
ZRZAVÝ, J. Anatomie pro výtvarníky. Praha: AVICENUM PRAHA, 1977. 339 s.
BAMMES, G. Grosse Tieranatomie. Ravensbrug: Belser Verlag, 1991. 345 s.
BAMMES, G. Der nackte Mensch. Dresden: VEB Verlag der Kunst, 1982. 473 s.

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk alebo anglický jazyk
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 678

A
B
CDE
FX
26,8 %42,2 %
26,5 %
4,3 %
0,2 %
0 %
Vyučujúci:
doc. akad. soch. Gabriela Gáspárová-Illéšová (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci, zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk
Mgr. Bohuš Kubinský (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci)
 
Dátum poslednej zmeny:
17. 4. 2020
Schválil:
doc. akad. soch. Gabriela Gáspárová-Illéšová a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobil Róbert Tichý dňa 17. 04. 2020.

Typ výstupu: