25. 10. 2020  1:30 Aurel
Akademický informační systém

Sylabus předmětu 57776_5I - ŠS - Teória a metodológia urbanistickej tvorby (FAD - ZS 2020/2021)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenština          


Vysoká škola:
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta:
Kód predmetu:
57776_5I
Názov predmetu:
ŠS - Teória a metodológia urbanistickej tvorby
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:

 
Počet kreditov: 0
 
Odporúčaný semester/trimester:
-- obsah tejto položky nebol definovaný --
Stupeň štúdia:
-- obsah tejto položky nebol definovaný --
Podmieňujúce predmety:
úspešne absolvované Ateliér I - urbanistická tvorba (2_AT1_AU) a úspešne absolvované Ateliér II - architektonická tvorba (2_AT2_U) a úspešne absolvované Ateliér III (2_AT3_U) a úspešne absolvované Územné plánovanie (2_UP_AU) a úspešne absolvované Teória architektúry a urbanizmu (2_TAU_AU) a úspešne absolvované Urbanistická ekonómia (2_UEK_U) a úspešne absolvované Územný manažment a marketing (2_UMM_U)
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
-- obsah tejto položky nebol definovaný --
 
Výsledky vzdelávania:
-- obsah tejto položky nebol definovaný --
 
Stručná osnova predmetu:
-- obsah tejto položky nebol definovaný --
 
Odporúčaná literatúra:
 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
-- obsah tejto položky nebol definovaný --
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 0

Vyučujúci: doc. Ing. arch. Silvia Bašová, PhD. (skúšajúci) - slovenský jazyk
doc. Ing. arch. Viera Joklová, PhD. (skúšajúci) - slovenský jazyk
doc. Ing. arch. Danica Končeková, PhD. (zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk
doc. Ing. arch. Alžbeta Sopirová, CSc. (skúšajúci) - slovenský jazyk
prof. Ing. arch. Ľubica Vitková, PhD. (skúšajúci) - slovenský jazyk
 
Dátum poslednej zmeny: 13. 8. 2020
Schválil: doc. Ing. arch. Danica Končeková, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobil Róbert Tichý dňa 13. 08. 2020.

Typ výstupu: