25. 10. 2020  1:50 Aurel
Akademický informační systém

Sylabus předmětu 52802_5B - ŠS-Teória a dejiny architektúry a urbanizmu (FAD - ZS 2020/2021)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenština          


Vysoká škola:
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta:
Kód predmetu:
52802_5B
Názov predmetu:
ŠS-Teória a dejiny architektúry a urbanizmu
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:

 
Počet kreditov:
0
 
Odporúčaný semester/trimester:
-- obsah tejto položky nebol definovaný --
Stupeň štúdia:
-- obsah tejto položky nebol definovaný --
Podmieňujúce predmety:
úspešne absolvované Ateliér navrhovania I (1_AN1_AU) a úspešne absolvované Ateliér navrhovania II (1_AN2_AU) a úspešne absolvované Ateliér navrhovania III (1_AN3_AU) a úspešne absolvované Ateliér navrhovania IV (1_AN4_AU) a úspešne absolvované 1_AN5_A a úspešne absolvované Ateliér navrhovania VI (1_AN6_AU) alebo úspešne absolvované Ateliér navrhovania VII (modul M 1) (1_AN7M1_AU) alebo úspešne absolvované Ateliér navrhovania VII (modul M 2) (1_AN7M2_AU) alebo úspešne absolvované Ateliér navrhovania VII (modul M 3) (1_AN7M3_AU) alebo úspešne absolvované Ateliér navrhovania VII (modul M 4) (1_AN7M4_AU) alebo úspešne absolvované Ateliér navrhovania VII (modul M 5) (1_AN7M5_AU) alebo úspešne absolvované Ateliér navrhovania VII (modul M 6) (1_AN7M6_AU) alebo úspešne absolvované Ateliér navrhovania VII (modul M 7) (1_AN7M7_AU) alebo úspešne absolvované Ateliér navrhovania VII (modul M 8) (1_AN7M8_AU) alebo úspešne absolvované Ateliér navrhovania VII (modulu M 9) (1_AN7M9_AU) a úspešne absolvované Dejiny architektúry a umenia I (1_DAU1_AU) a úspešne absolvované Dejiny architektúry a umenia II (1_DAU2_AU) a úspešne absolvované Dejiny architektúry a umenia III (1_DAU3_AU) a úspešne absolvované Dejiny architektúry a umenia IV (1_DAU4_AU) a úspešne absolvované Urbanizmus II (1_URB2_AU) a úspešne absolvované Dejiny stavby miest (1_DSM_AU)
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
-- obsah tejto položky nebol definovaný --
 
Výsledky vzdelávania:
-- obsah tejto položky nebol definovaný --
 
Stručná osnova predmetu:
-- obsah tejto položky nebol definovaný --
 
Odporúčaná literatúra:
 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: -- obsah tejto položky nebol definovaný --
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 0

Vyučujúci:
Ing. arch. Jozef Baláž, PhD. (skúšajúci) - slovenský jazyk
Ing. arch. Nina Bartošová, PhD. (skúšajúci) - slovenský jazyk
doc. Ing. arch. Silvia Bašová, PhD. (skúšajúci) - slovenský jazyk
Ing. arch. Jozef Bátor, PhD. (skúšajúci) - slovenský jazyk
doc. PhDr. Jarmila Bencová, PhD. (skúšajúci) - slovenský jazyk
doc. Ing. arch. Mgr. Andrej Botek, PhD. (skúšajúci) - slovenský jazyk
Ing. arch. Michal Czafík, PhD. (skúšajúci) - slovenský jazyk
Ing. arch. Katarína Fejo, PhD. (skúšajúci) - slovenský jazyk
Bc. Ing. arch. Tomáš Hanáček, PhD. (skúšajúci) - slovenský jazyk
doc. Ing. arch. Nadežda Hrašková, PhD. (skúšajúci) - slovenský jazyk
doc. Ing. arch. Danica Končeková, PhD. (zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk
doc. Ing. Eva Kráľová, CSc. (skúšajúci) - slovenský jazyk
Ing. arch. Katarína Kristiánová, PhD. (skúšajúci) - slovenský jazyk
Ing. arch. Katarína Kujanová, PhD. (skúšajúci) - slovenský jazyk
Ing. arch. Stanislav Majcher, PhD. (skúšajúci) - slovenský jazyk
Ing. arch. Katarína Morávková, PhD. (skúšajúci) - slovenský jazyk
Ing. arch. Pavel Nahálka, PhD. (skúšajúci) - slovenský jazyk
Ing. arch. Eva Oravcová, PhD. (skúšajúci) - slovenský jazyk
Ing. arch. Ján Pavúk, PhD. (skúšajúci) - slovenský jazyk
doc. Ing. arch. Henrich Pifko, CSc. (skúšajúci) - slovenský jazyk
Ing. arch. Beata Polomová, PhD. (skúšajúci) - slovenský jazyk
Ing. arch. Eva Putrová, CSc. (skúšajúci) - slovenský jazyk
doc. Ing. arch. Lea Rollová, PhD. (skúšajúci) - slovenský jazyk
doc. Ing. arch. Ľubica Selcová, PhD. (skúšajúci) - slovenský jazyk
doc. Ing. arch. Alexander Schleicher, PhD. (skúšajúci) - slovenský jazyk
doc. Ing. arch. Alžbeta Sopirová, CSc. (skúšajúci) - slovenský jazyk
Ing. arch. Lukáš Šíp, PhD. (skúšajúci) - slovenský jazyk
doc. Ing. arch. Zuzana Tóthová, PhD. (skúšajúci) - slovenský jazyk
Ing. arch. Tibor Varga, PhD. (skúšajúci) - slovenský jazyk
doc. Ing. arch. Edita Vráblová, PhD. (skúšajúci) - slovenský jazyk
 
Dátum poslednej zmeny:
13. 8. 2020
Schválil:
doc. Ing. arch. Danica Končeková, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobil Róbert Tichý dňa 13. 08. 2020.

Typ výstupu: