25. 10. 2020  1:00 Aurel
Akademický informační systém

Sylabus předmětu 2_UP_AU - Územné plánovanie (FAD - ZS 2020/2021)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenština          Angličtina          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta:
Fakulta architektúry a dizajnu
Kód predmetu:
2_UP_AU
Názov predmetu:
Územné plánovanie
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška2 hod. týždenne (prezenčná metóda)
cvičenie
1 hod. týždenne (prezenčná metóda)

 
Počet kreditov:
4
 
Odporúčaný semester/trimester: architektúra - inžiniersky (povinný), 1. semester
architektúra - inžiniersky (povinný), 1. semester
urbanizmus - inžiniersky (povinný), 1. semester
Stupeň štúdia:
2.
Podmieňujúce predmety:
žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Študent musí vyhovieť v klasifikácii všetkých zadaní a testu. Podiel klasifikácie zadaní na celkovom hodnotení : 50% hodnoty záverečnej klasifikácie.
 
Výsledky vzdelávania:
Študent získa podrobnejšie vedomosti z oblasti legislatívy dotýkajúcej sa urbanizmu, územného plánovania a stavebného poriadku. Nadobudne metodické poznatky v oblasti tvorby územného plánu - regulačného plánu (zóny) a obce ( sídla) a vedomosti z procesnosti v územnom plánovaní ako aj zo vzťahu plánovania k navrhovaniu a povoľovaniu stavieb.
V cvičení sa oboznamuje so štruktúrou ÚPD konkrétneho sídla alebo zóny a spracúva analýzu metodických prístupov.
 
Stručná osnova predmetu:
1. Úvod do problematiky, definícia pojmov; vzťahy architektúra - urbanizmus -územné plánovanie - výstavba; inštruktáž č.1 k spracovaniu zadaní na cvičení
2. Územné plánovanie v 20. storočí u nás;
3. Od urbanistickej koncepcie k územnému plánu
4. Priestorové dimenzie plánovania :
- územné plánovanie na regionálnej úrovni, modelový príklad riešenia ÚPN VÚC
- územné plánovanie na lokálnej úrovni -územný plán obce - mesta
základné metodické otázky tvorby, obsahové rámce ÚPN mesta, špecifiká podľa veľkosti sídiel
5. Modelový príklad riešenia ÚPN mesta
6. Územný plán obce - vidiecke sídlo, špecifiká problematiky, modelový príklad riešenia ÚPN obce
7. Územný plán zóny - regulačný plán, základné metodické otázky tvorby, obsahové rámce ÚPN-Z, špecifiká podľa charakteru územia, inštruktáž č.2 k spracovaniu zadaní na cvičení
8. Modelový príklad riešenia ÚPN zóny
9.Procesné otázky územného plánovania a výstavby( zadanie a koncepcia, obstarávanie, schvaľovanie, štruktúra a obsah )
10. Všeobecné a špecifické požiadavky na spracovanie územnoplánovacej dokumentácie
11. Vzťah územného plánovania a povoľovania stavieb
12. Trendy problematiky, územné, strategické, krajinnoekologické a priestorové plánovanie
Cvičenie
1. zadanie : študent na určenom sídle študuje jeho ÚPD a spracováva rešerš,
2. zadanie : regulačné prvky na úrovni zóny

 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
KOVÁČ, B. Míra regulace v územních plánech ve středoevropském prostoru. Brno : Ústav územního rozvoje, 2013. 85 s. ISBN 978-80-87318-23-2.

Odporúčaná:
Maier, K.: Územní plánování, FA ČVUT Praha, 1997
Finka,M., Petríková,D.: Spatial planning and planning in european Integration, ROAD 2000, ISBN80-88999-02-22
Kováč, B., Komrska, J.: Aktuálny vývoj urbanizmu a nové trendy v priestorovom plánovaní, ISBN 80-88999-01- 4
Kováč, B., Komrska, J.: Metódy, techniky a nástroje priestorového plánovania na lokálnej úrovni, In: Gál,P., Belčáková,I.: Nástroje priestorového plánovania.... , ISBN 80-88999-03-0
Kováč, B.: Regulačné plány, skriptum, ŠIS FA STU, 1996
KOVÁČ,B.,KOMRSKA,J.: Recent Development in urban and rural Theories and new Trends in Spatial Planning, Road 2000, ISBN 80-88999-01-4
Zákon o ÚP a stavebnom poriadku

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský jazyk alebo anglický jazyk
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 707

A
BCDEFX
27,3 %
35,2 %
28,0 %
7,9 %
1,6 %0 %
Vyučujúci: Ing. arch. Karol Görner, PhD. (cvičiaci, skúšajúci)
prof. Ing. arch. Bohumil Kováč, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci, zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk
doc. Ing. arch. Alžbeta Sopirová, CSc. (prednášajúci) - slovenský jazyk
Ing. arch. Lucia Štefancová, PhD. (cvičiaci, prednášajúci) - slovenský jazyk, anglický jazyk
 
Dátum poslednej zmeny:
17. 4. 2020
Schválil: prof. Ing. arch. Bohumil Kováč, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobil Róbert Tichý dňa 17. 04. 2020.

Typ výstupu: