25. 10. 2020  2:21 Aurel
Akademický informační systém

Sylabus předmětu 2_VKUP_U - Vybrané kapitoly územného plánovania (FAD - ZS 2020/2021)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenština          Angličtina          


Vysoká škola:
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta:
Kód predmetu:
2_VKUP_U
Názov predmetu:
Vybrané kapitoly územného plánovania
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška1 hod. týždenne (prezenčná metóda)
cvičenie
1 hod. týždenne (prezenčná metóda)

 
Počet kreditov:
3
 
Odporúčaný semester/trimester: architektúra - inžiniersky (výberový), 1. semester
architektúra - inžiniersky (výberový), 1. semester
urbanizmus - inžiniersky (výberový), 1. semester
Stupeň štúdia:
2.
Podmieňujúce predmety:
žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Praktická časť : Hodnotenie kvality spracovania zadania cvičenia tvorí 50% bodov celkovej klasifikácie predmetu. Študent absolvuje min. 3 špeciálne prehlbujúce konzultácie zadania.
Teoretickú časť absolvuje študent formou ústnej skúšky, ktorá je zameraná na odbornú diskusiu a hodnotenie spracovaného zadania.
 
Výsledky vzdelávania:
Študent získa doplňujúce vedomosti a informácie z vybraných a aktuálnych otázok teórie, metodológie a tvorby územnoplánovacej dokumentácie ako aj hmotovoprávnych a procesnoprávnych aspektov územného plánovania.
 
Stručná osnova predmetu:
Základné okruhy prednášok :
Architekt a územie;
Urbanistická stabilita a etika;
Regionálne štruktúry osídlenia;
Vidiecke sídlo ;
Architekt a výkon povolania urbanistu;
Miera a metodika regulácie

Cvičenia :
Zadanie zamerané na spracovanie vybranej témy.
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
KOVÁČ, B. -- KOMRSKA, J. Aktuálny vývoj teórie urbanizmu a nové trendy v priestorovom plánovaní. Bratislava: Road, 2000. 406 s. ISBN 80-88999-01-4.
KOMRSKA, J. -- KOVÁČ, B. Metódy, techniky a nástroje územného plánovania na lokálnej úrovni. In BELČÁKOVÁ, I. -- GÁL, P. Nástroje priestorového plánovania v kontexte transformácie a európskej integrácie: Current Legislation and Standards of Spatial Planning in Social Transformation and European Integration. Bratislava : FA STU- ROAD, 2000, s. 144--155. ISBN 80-88999-03-0.

Odporúčaná:
KOVÁČ, B. -- KOMRSKA, J. Recent develpoment in urban and rural Theories and new Trends in Spatial Palnning, Bratislava: Road, 2000. 406 s. ISBN 80-88999-01-4

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský jazyk
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 12

A
B
C
D
E
FX
91,7 %8,3 %
0 %
0 %
0 %
0 %
Vyučujúci: Ing. arch. Karol Görner, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci)
prof. Ing. arch. Bohumil Kováč, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci, zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk
 
Dátum poslednej zmeny: 17. 4. 2020
Schválil: prof. Ing. arch. Bohumil Kováč, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobil Róbert Tichý dňa 17. 04. 2020.

Typ výstupu: