27. 10. 2020  16:32 Sabína, pamätný deň - Deň černovskej tragédie
Akademický informačný systém

Sylabus predmetu 1_AN7M5_AU - Ateliér navrhovania VII (modul M 5) (FAD - ZS 2020/2021)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenčina          Angličtina          


Vysoká škola:
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta:
Kód predmetu:
1_AN7M5_AU
Názov predmetu:
Ateliér navrhovania VII (modul M 5)
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
ateliérová tvorba
8 hod. týždenne (prezenčná metóda)

 
Počet kreditov:
13
 
Odporúčaný semester/trimester: architektúra a urbanizmus - bakalársky (povinne voliteľný), 7. semester
architektúra a urbanizmus - bakalársky (povinne voliteľný), 7. semester
Stupeň štúdia: 1.
Podmieňujúce predmety:
úspešne absolvované Ateliér navrhovania II (1_AN2_AU)
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
V priebehu semestra budú 2 kontroly rozpracovanosti. Klasifikovaný zápočet bude udelený za vypracované zadanie vytlačené na papier formátu A3, poster so stručným vyjadrením podstaty úlohy a navrhnutého riešenia, verejnú prezentáciu pred hodnotiacou komisiou spojenú s obhajobou návrhu. Celá spracovaná a návrhová dokumentácia bude odovzdaná aj v elektronickej forme (na CD).
 
Výsledky vzdelávania:
Študent si osvojí postupy kreatívneho architektonického navrhovania v prostredí s režimom vyššieho verejného záujmu (zachovanie kultúrneho dedičstva). Získa skúsenosti a zručnosti v analýze pamiatkových hodnôt prostredia, areálov a objektov. Dokáže koncepčne vyhodnotiť potenciály a limity daného objektu/prostredia a v ich rámci navrhnúť prevádzku novej funkcie. Dokáže navrhnúť architektonické zásahy do projektovaného objektu a jeho okolia v súlade so zásadami ochrany pamiatok a metodickým usmernením pamiatkovej služby pri súbežnom rešpektovaní zásad ochrany životného prostredia a univerzálneho dizajnu prístupnosti pre všetkých.

 
Stručná osnova predmetu:
Stručná osnova predmetu:
- Identifikácia problému
- Analýzy limít a potenciálu riešeného objektu/areálu
- Analýza pamiatkových hodnôt
- Koncept návrhu – princípy ochrany pamiatkových hodnôt, voľba metód zachovania, prezentácie a interpretácie hodnôt objektu
- Vypracovanie dispozično-prevádzkového, objemovo-kompozičného a architektonicko-tvaroslovného vyjadrenia návrhu
- Vypracovanie vizualizačnej prezentácie návrhu
- Príprava a realizácia verejnej prezentácie návrhu
- Obhajoba návrhu
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
KRÁĽOVÁ, E. K zásadám materiálovo-konštrukčného riešenia pri stavebnom zásahu na pamiatkovom fonde. In DVOŘÁKOVÁ, V. Monumentorum tutela 19. Ochrana pamiatok 19: Zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie Technické zariadenia,európske technické normy a ochrana pamiatkového fondu, Častá 17.-19.október 2007. Bratislava : Pamiatkový úrad Slovenskej republiky, 2008, s. 30--41. ISBN 978-80-89175-25-3.
HOLEČEK, J. -- GIRSA, V. Projektování obnovy stavebních památek. Praha : Národní památkový ústav, 2008. 114 s. ISBN 978-80-87104-34-7.

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk alebo anglický jazyk
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 81

ABC
D
E
FX
56,8 %
27,2 %13,6 %
0 %
2,4 %
0 %
Vyučujúci:
Ing. arch. Nina Bartošová, PhD. (cvičiaci, skúšajúci)
Ing. arch. Katarína Bergerová (cvičiaci, skúšajúci)
doc. Ing. arch. Mgr. Andrej Botek, PhD. (cvičiaci, skúšajúci)
Ing. arch. Maroš Fečík (cvičiaci, skúšajúci)
Ing. arch. Karol Görner, PhD. (cvičiaci, skúšajúci)
Ing. arch. Vladimír Hain, PhD. (cvičiaci, skúšajúci)
doc. Ing. arch. Nadežda Hrašková, PhD. (cvičiaci, skúšajúci) - anglický jazyk
Ing. arch. Martin Hudec, PhD. (cvičiaci, skúšajúci)
doc. Ing. arch. Viera Joklová, PhD. (cvičiaci, skúšajúci)
prof. Ing. arch. Bohumil Kováč, PhD. (cvičiaci, skúšajúci)
doc. Ing. Eva Kráľová, CSc. (cvičiaci, skúšajúci, zodpovedný za predmet)
Ing. arch. Pavol Pauliny, PhD. (cvičiaci, skúšajúci)
prof. Ing. arch. Jana Pohaničová, PhD. (cvičiaci, skúšajúci)
Ing. arch. Beata Polomová, PhD. (cvičiaci, skúšajúci)
Ing. arch. Lucia Štefancová, PhD. (cvičiaci, skúšajúci)
Ing. arch. Katarína Terao Vošková, PhD. (cvičiaci, skúšajúci)
doc. Ing. arch. Andrea Urlandová, PhD. (cvičiaci, skúšajúci) - anglický jazyk
prof. Ing. arch. Peter Vodrážka, PhD. (cvičiaci, skúšajúci)
Ing. arch. Zuzana Zacharová (cvičiaci, skúšajúci)
 
Dátum poslednej zmeny:
17. 4. 2020
Schválil:
doc. Ing. Eva Kráľová, CSc. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobil Róbert Tichý dňa 17. 04. 2020.

Typ výstupu: