25. 10. 2020  2:21 Aurel
Akademický informačný systém

Sylabus predmetu 1_KRES1_AU - Kreslenie I (FAD - ZS 2020/2021)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenčina          Angličtina          


Vysoká škola:
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Fakulta architektúry a dizajnu
Kód predmetu:
1_KRES1_AU
Názov predmetu:
Kreslenie I
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
cvičenie
4 hod. týždenne (prezenčná metóda)

 
Počet kreditov:
4
 
Odporúčaný semester/trimester:
architektúra a urbanizmus - bakalársky (povinný), 1. semester
architektúra a urbanizmus - bakalársky (povinný), 1. semester
Stupeň štúdia: 1.
Podmieňujúce predmety:
žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
• Splnenie ustanovení študijného poriadku FA STU v oblasti povinnej účasti na jednotlivých formách výučby,
Absolvovanie cvičení s korekciami
Kontrolná práca, hodnotenie minimum E
Záverečná klauzúrna práca, hodnotenie minimum E
Na získanie kreditov je potrebné splniť primerane všetky podmienky a získať min. 56 % hodnotení v celkovom súčte. Výsledné hodnotenie je podľa klasifikačnej stupnice študijného poriadku FA STU.
 
Výsledky vzdelávania:
Študent získa znalosti o kresliarskych technikách a materiáloch, prehlbuje výtvarnú zručnosť a rozvíja výtvarné myslenie prostredníctvom výtvarného jazyka praktickým štúdiom výrazových prostriedkov: perspektívy, kompozície, farby.
 
Stručná osnova predmetu:
1. blok: Vecné kreslenie
2. blok: Kreatívne kreslenie a práca s farbou
3. blok: Figúra v kontexte zátišia
 
Odporúčaná literatúra:
Odporúčaná:
Výtvarná príprava, Fila, Reišteterová

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk alebo anglický jazyk
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 1084

A
B
C
D
EFX
19,5 %
34,0 %34,2 %
10,1 %
0,6 %1,6 %
Vyučujúci:
akad. soch. Jozef Hobor (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk
Mgr. Martin Kellenberger (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk, anglický jazyk
Mgr. Bohuš Kubinský (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk
doc. akad. soch. Milan Lukáč (cvičiaci, skúšajúci, zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk
Mgr. art. Eva Ploczeková, ArtD. (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk, anglický jazyk
Ing. arch. Ján Šilinger (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk
Mgr. art. Michal Šuda, ArtD. (cvičiaci, skúšajúci)
 
Dátum poslednej zmeny:
17. 4. 2020
Schválil:
doc. akad. soch. Milan Lukáč a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobil Róbert Tichý dňa 17. 04. 2020.

Typ výstupu: