25. 10. 2020  1:11 Aurel
Akademický informačný systém

Sylabus predmetu 1_MOD_D - Modelovanie (FAD - ZS 2020/2021)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenčina          Angličtina          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta:
Kód predmetu:
1_MOD_D
Názov predmetu:
Modelovanie
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
cvičenie
4 hod. týždenne (prezenčná metóda)

 
Počet kreditov: 4
 
Odporúčaný semester/trimester:
dizajn - bakalársky (povinný), 1. semester
Stupeň štúdia:
1.
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Klasifikovaný zápočet, Korekcie a konzultácie počas semestra, Povinné odovzdanie semestrálnych prác a zadaní a povinné predloženia a vystavenie na prieskume ku komisionálnemu hodnoteniu.
 
Výsledky vzdelávania:
Predmet modelovanie má rozvíjať priestorové cítenie študentov vrámci prvých exkurzov do priestoru s cieľom osvojiť si suverénne ovládanie priestoru, tvaru a hmoty pod kontrolou estetického, výtvarného a tvorivého zvládnutia študijného zadania.optimálne klasické pracovné materiály ako hlina, plastelína a sadra v celej šírke možností ich spracovania a využitia od klasickej modelácie cez postupy a technológie keramiky po vrámci časových možností semestra definitívne výtvarno remeselné zvládnutie úloh, ktoré vychádzajú z osvedčených štúdijných sochársko - dizajnérskych postupov a metód vychádzajúcich najmä z prírodných predlôh, modelov a príkladov.
 
Stručná osnova predmetu:
- navrhnutie jednoduchej kompozície z geometrických telies - skice kresby, malé hlinené modely
- práca na jednoduchej geometrickej kompozícii v hline
- práca na jednoduchej geometrickej kompozícii v sádre a jej následná finalizácia
- modelovaná veristická štúdia prírodného motívu - prírodniny podľa predlohy v hline
- vyabstrahovaná abstraktná kompozícia inšpirovaná predchádzajúcou štúdiou prírodniny
finalizácia predchádzajúcej abstraktnej kompozície v sádre
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
PRECLÍK, V. Sochařúm sa netleská. Praha: Gallery, 2007. ISBN 80-86010-57-0.

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 237

AB
C
DEFX
11,0 %
22,8 %
25,7 %
25,3 %
12,7 %
2,5 %
Vyučujúci:
doc. akad. soch. Milan Lukáč (cvičiaci, skúšajúci, zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk
Mgr. art. Michal Šuda, ArtD. (cvičiaci, skúšajúci)
 
Dátum poslednej zmeny:
17. 4. 2020
Schválil:
doc. akad. soch. Milan Lukáč a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobil Róbert Tichý dňa 17. 04. 2020.

Typ výstupu: