25. 10. 2020  1:26 Aurel
Akademický informačný systém

Sylabus predmetu 1_STM1_D - Stavba modelu I (FAD - ZS 2020/2021)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenčina          Angličtina          


Vysoká škola:
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta:
Kód predmetu:
1_STM1_D
Názov predmetu:
Stavba modelu I
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
cvičenie2 hod. týždenne (prezenčná metóda)

 
Počet kreditov:
2
 
Odporúčaný semester/trimester:
dizajn - bakalársky (povinný), 1. semester
Stupeň štúdia:
1.
Podmieňujúce predmety:
žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
klasifikovaný zápočet na základe aktivnej účasti poslucháčov na cvičeniach, povinné odovzdanie prác a vystavenie na prieskume na záver semestra.povinná a aktivna účast na cvičeniach.
 
Výsledky vzdelávania:
predmet logicky nadväzuje na atelierové predmety modelovania, ako aj na predmety základov dizajnu, cielom predmetu je oboznámiť študentov so základnými technikami a postupmi vytvárania modelov a foriem, či už klasickými formovacími metódami a materiálmi, ako je sádra, lukoprény, hmoty na báze kaučuku,ale aj odlievacie hmoty syntetické a ďalšie nové materiály
 
Stručná osnova predmetu:
- oboznámenie sa s materiálmi používanými pri stavbe modelov,
- delenie modelu deliacimi rovinami,
- separačné materiály a separačné metódy
- praktický exkurz zhotovenia modelov a foriem
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
BARTKO , O. -- SCHÄTZ, M. Polyméry vo výtvarnej praxi. Bratislava: Slovenské pedagogické nakladateľstvo, 1978.

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 236

A
B
CDEFX
15,3 %
41,5 %
25,0 %
11,0 %5,9 %1,3 %
Vyučujúci:
doc. akad. soch. Milan Lukáč (cvičiaci, skúšajúci, zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk
Mgr. art. Michal Šuda, ArtD. (cvičiaci, skúšajúci)
 
Dátum poslednej zmeny:
17. 4. 2020
Schválil:
doc. akad. soch. Milan Lukáč a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobil Róbert Tichý dňa 17. 04. 2020.

Typ výstupu: