23. 10. 2020  0:19 Alojza
Akademický informačný systém

Sylabus predmetu 1_AS1M2_AU - Ateliérový seminár I (modul M 2) (FAD - ZS 2020/2021)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenčina          Angličtina          


Vysoká škola:
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Fakulta architektúry a dizajnu
Kód predmetu:
1_AS1M2_AU
Názov predmetu:
Ateliérový seminár I (modul M 2)
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
seminár
2 hod. týždenne (prezenčná metóda)

 
Počet kreditov:
2
 
Odporúčaný semester/trimester:
architektúra a urbanizmus - bakalársky (povinne voliteľný), 7. semester
architektúra a urbanizmus - bakalársky (povinne voliteľný), 7. semester
Stupeň štúdia:
1.
Podmieňujúce predmety:
žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
V rámci kontroly rozpracovanosti ateliérovej tvorby sa prezentuje analytická časť zhodnotenia územia a základný návrh libreta riešenia, počas semestra sa absolvuje prezentácia a diskusia k analýzam príkladov riešení na seminári. Na záver semestra sú odovzdané všetky tri časti elaborátu, ich hodnotenie podľa študijného poriadku, váha jednotlivých častí 30/40/30. Kredity sa neudelia študentovi, ktorý spolu získa menej ako 55 % bodov.
 
Výsledky vzdelávania:
Študent získa schopnosti a zručnosti pri príprave podkladov formou zhromažďovania a analyzovania informácií o území a úlohe riešenej v ateliérovej tvorbe a pri vyhodnocovaní podkladov pre správne rozhodovanie pri výbere alternatívnych možností riešenia. Ide predovšetkým o dôkladné poznanie podmienok v riešenej lokalite, ale aj o čo najhlbšie poznanie najnovších výsledkov navrhovania architektonických riešení jednotlivých tém zadaní z ateliéru. Architektonický a funkčno prevádzkový experiment je základom pre prehlbujúce štúdium vo všetkých témach ateliérových zadaní modulu M2 občianske budovy.
 
Stručná osnova predmetu:
Zhromažďovanie a analýza informácií o úlohe riešenej v ateliérovej tvorbe. Príprava podkladov pre správne rozhodovanie pri výbere alternatív riešenia. Poznanie podmienok v riešenej lokalite, ale aj najnovších výsledkov navrhovania architektonických riešení jednotlivých tém zadaní z ateliéru. Spracovanie libreta vlastného riešenia v rámci architektonického a funkčno - prevádzkového experimentu v napojení na život vo verejných priestoroch mestského prostredia.
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
NEUFERT, E. Navrhování staveb: Příručka pro stavební odborníky,stavebníky,vyučující i studenty. Praha : Consultinvest, 2000. 618 s. ISBN 80-901486-6-6.

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský jazyk alebo anglický jazyk
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 128

ABC
D
EFX
50,8 %
35,2 %11,7 %2,3 %0 %
0 %
Vyučujúci: Ing. arch. Pavel Nahálka, PhD. (cvičiaci, skúšajúci, zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk
Ing. arch. Eva Oravcová, PhD. (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk
doc. Ing. arch. Alexander Schleicher, PhD. (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk
 
Dátum poslednej zmeny:
17. 4. 2020
Schválil:
Ing. arch. Pavel Nahálka, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobil Róbert Tichý dňa 17. 04. 2020.

Typ výstupu: