25. 10. 2020  1:58 Aurel
Akademický informačný systém

Sylabus predmetu 1_KRES1_D - Kreslenie I (FAD - ZS 2020/2021)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenčina          Angličtina          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta:
Kód predmetu:
1_KRES1_D
Názov predmetu:
Kreslenie I
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
cvičenie
3 hod. týždenne (prezenčná metóda)

 
Počet kreditov:
3
 
Odporúčaný semester/trimester:
dizajn - bakalársky (povinný), 1. semester
Stupeň štúdia:
1.
Podmieňujúce predmety:
žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Priebežné korekcie na atelierových zadaniach každý týždeň.Klasifikovaný zápočet
Aktívna účasť na ateliérových cvičeniach, požadovaný rozsah a kvalita prác, domáce kresby, štúdium literatúry, povinné absolvovanie klauzúrnej práce a vystavenie na záverečnom semestrálnom komisionálnom hodnotení
 
Výsledky vzdelávania:
-Vizuálnym pozorovaním spoznávať, zobrazovať a osvojiť si tvar foriem v prostredí a ich proporcie, povrch, štruktúry a farebnosť. Rozvíjať individuálne schopnosti a zručnosti poslucháča v grafickom zobrazení priestoru a telies.
-Rozširovať tvarovú a obrazovú predstavivosť.
-Oboznamovať sa s estetickými zákonitosťami kompozície a prednesu výtvarného vyjadrenia.
-Spoznávať povrchové štruktúry, textúry materiálov a ich zobrazenie a estetické a psychologické pôsobenia na človeka.
-Zdokonaľovať kresliarsku zručnosť a obratnosť, vyvolať záujem a radosť z vlastnej kreativity.
Získat zručnosti a oboznámiť sa so základnými metódami postupu a technikami kresliarskeho zobrazenia (kresliarske prostriedky: suché, tekuté, kresliace so širokou a úzkou stopou...) a s teóriou o farbách a fenoménom ich pôsobenia
 
Stručná osnova predmetu:
-obsah a význam predmetu, výrazové prostriedky, metódy zobrazenia, perspektíva, , postup pri kreslení (vizovanie, meranie, prenášanie smerov) techniky, materiály, pomôcky
- zobratenie základných geometrických hranatých a oblých telies, drapéra, mäkké a tvrdé telesá lineárna kresba , tónovaná vecná kresba
-kompozícia so zoomorfným tvarom, využitie kontrastu bielej a čiernej šrafúry , nature morte z prírodných materiálov, štúdia rôznych štruktúr, textúr a ich zobrazenie
- priehľadné a nepriehľadné predmety, lámanie svetla. Stupnica šedých tónov. Veľké formy, využitie hrotu a plochy kresliaceho prostriedku a plochy kresliaceho materiálu
-kompozícia s predmetmi čistých foriem, monochrómna lavírovaná kresba. Plynulý prechod zo svetlých do tmavých odtieňov. Zjednodušovanie, štylizácia.
- Farebné zátišie, zobrazenie a zladenie farebných tónov. Koloristické cítenie, využitie média farby.
- transformácia -vytvorenie kompozície, vecné zobrazenie predmetu v kontraste so štylizovane zobrazeným telesom,.
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
CIBULKA, V. Odborné kreslení. Praha : SNTL, 1981. 76 s.
BARBER, B. Kompletní rádce, základy kreslení. Praha: Svojka&Co, 2006. ISBN 978-80-7352-756-3.
TEISSIG, K. .: Technika kresby. Praha: Artia, 1986.
EISSEN, K. -- STEURT, R. Sketching, drawing techniques for product designers. Amsterdam: BIS Publishers, 2007. 256 s.
PIPES, A. Drawing for Designers, Drawing skills, Concept sketches, Computer systems, Illustration, Tools and materials, Presentations, Production techniques. London: Laurence King Publishing,, 2007. 224 s. ISBN 978-1-85669-533-6.
HARRISONOVÁ, H. Malování a kresba. Praha: Svojka&Co, 2003. ISBN 80-7237-567-9.

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský jazyk
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 235

A
B
CD
E
FX
6,8 %
13,2 %
41,7 %
26,0 %
12,3 %
0 %
Vyučujúci:
akad. mal. Vladimír Petrík, ArtD. (cvičiaci, skúšajúci, zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk
 
Dátum poslednej zmeny: 17. 4. 2020
Schválil:
akad. mal. Vladimír Petrík, ArtD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobil Róbert Tichý dňa 17. 04. 2020.

Typ výstupu: