25. 10. 2020  2:07 Aurel
Akademický informačný systém

Sylabus predmetu 1_PMK_D - Polydimenzia maľby a kresby (FAD - ZS 2020/2021)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenčina          Angličtina          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Fakulta architektúry a dizajnu
Kód predmetu:
1_PMK_D
Názov predmetu:
Polydimenzia maľby a kresby
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
cvičenie3 hod. týždenne (prezenčná metóda)

 
Počet kreditov:
3
 
Odporúčaný semester/trimester:
dizajn - bakalársky (výberový), 5. semester
Stupeň štúdia:
1.
Podmieňujúce predmety:
žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
• Splnenie ustanovení študijného poriadku FA STU z hľadiska povinnej účasti na jednotlivých formách výučby.
Korekcie počas ateliéru každý týždeň. Aktívna účasť na ateliérových cvičeniach, požadovaný rozsah a kvalita prác. Povinné odovzdanie prác a vystavenie na prieskume, komisionálne hodnotenie.
Na získanie kreditov je potrebné splniť primerane všetky podmienky a získať min. 56 % hodnotení v celkovom súčte. Výsledné hodnotenie je podľa klasifikačnej stupnice študijného poriadku FA STU.
 
Výsledky vzdelávania:
-Rozvíjať myslenie a estetické cítenie poslucháčov. Iniciovať a rozširovať zručnosti a zmyslové vnímanie na základe racionálneho, konštruktívneho, emocionálneho, expresívneho prístupu k tvorbe s použitím postupov súčasného umenia (štylizácia, parafráza, citácia, apropriacia, variabilita...).
- Osvojiť si, kreovať a rozširovať maliarsku, kresliarsku obratnosť a zručnosť.
-Výtvarnými prostriedkami prepájať duševnú a manuálnu činnosť s prihliadaním na individuálny tvorivý prístup študenta

-Zobrazenie ľudskej postavy – aktu, rozvíja kreatívny individuálny prístup študenta k maľbe a kresbe figúry, ktorý si osvojuje a upevňuje schopnosti a zručnosti maliarskych a kresliarskych zobrazovacích nástrojov.
-Rozširuje výtvarné výrazové a vyjadrovacie prostriedky, kresliarsku obratnosť a zručnosť. Kreatívna interpretácia figúry je obohacovaná poznaním klasického a súčasného výtvarného jazyka.
 
Stručná osnova predmetu:
Dva tematické bloky-
1. blok
-kompozícia zo štruktúr a textúr, rytmus, symetria, asymetria, rovnováha, letrizmus;
-zoomorfný objekt postupne znázorníť v štylizovanej kresbe v rôznych výtvarných smeroch, zobrazenie v rebrových a plachtových systémoch;
-spojenie koncepcií dvoch autorov;
-inšpirácia reálnym prírodným tvarom na vznik nového predmetu, pohľady z rôznych polôh, váriovanie a zmena merítka;

2.blok
-osvojiť si výtvarné a výrazové prostriedky a metódy zobrazenia ľudskej figúry – aktu;
-figúra, svetelný kontrast, svetlo a tieň- budovanie objemu, zjednodušenie- redukcia tvaru, štylizácia, grafické znázornenie postavy;
-stojaca figúra, kontrapost- osi stojacej postava;
-kresba v rebrových systémoch podľa tvaru a objemu.
-skratky ľudského tela;
-figúra- štylizácia, znázornenie postavy ako znaku;
-koloristické cítenie, využitie média farby;
-priestorové plány- využitie farby na zvýraznenie objemu a priestoru
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
GERŽOVÁ, J. Slovník svetového a slovenského výtvarného umenia druhej polovice 20. storočia. Bratislava, Trnava: Kruh súčasného umenia PROFIL , 1999. 320 s. ISBN 80-968283-0-4.
REIŠTETTEROVÁ, Z. -- FILA, R. -- BARTKO, O. Výtvarná príprava. Bratislava: SPN, 1986. 208 s.
TEISSIG, K. Technika kresby. Praha: Artia, 1986. 208 s.
LOSOS, L. Techniky malby. Praha: Aventinum, 1995. 192 s. ISBN 80-85277-46-8.
PIPES, A. Drawing for Designers, Drawing skills, Concept sketches, Computer systems, Illustration, Tools and materials, Presentations, Production techniques. London: Laurence King Publishing, 2007. 224 s. ISBN 978-1-85669-533-6.
PÉREZ-ORAMAS, L. An atlas of drawings. New York: MoMA, 2006. ISBN 0-87070-667-5.
SCHWABSKY, B. Vitamin P 2, New Perspectives in Painting. London: Phaidon Press Limited, 2011. 352 s. ISBN 978-0-7148-6160-9.
DEXTER, E. Vitamin D, New Perspectives in Drawing. London: Phaidon Press Limited, 2005. 352 s. ISBN 978-0-7148-4545-6.

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský jazyk
 
Poznámky:
Kapacita predmetu je obmedzená na 20 študentov.
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 116

ABC
D
E
FX
27,6 %
29,3 %24,1 %
11,2 %
7,8 %
0 %
Vyučujúci: akad. mal. Vladimír Petrík, ArtD. (cvičiaci, skúšajúci, zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk
 
Dátum poslednej zmeny:
17. 4. 2020
Schválil:
akad. mal. Vladimír Petrík, ArtD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobil Róbert Tichý dňa 17. 04. 2020.

Typ výstupu: