25. 10. 2020  2:15 Aurel
Akademický informačný systém

Sylabus predmetu 1_VPT_D - Výtvarné prezentačné techniky (FAD - ZS 2020/2021)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenčina          Angličtina          


Vysoká škola:
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Fakulta architektúry a dizajnu
Kód predmetu:
1_VPT_D
Názov predmetu:
Výtvarné prezentačné techniky
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška
2 hod. týždenne (prezenčná metóda)
cvičenie
2 hod. týždenne (prezenčná metóda)

 
Počet kreditov:
2
 
Odporúčaný semester/trimester:
dizajn - bakalársky (výberový), 5. semester
Stupeň štúdia:
1.
Podmieňujúce predmety:
žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
• Splnenie ustanovení študijného poriadku FA STU z hľadiska povinnej účasti na jednotlivých formách výučby.
Aktívna účasť na ateliérových cvičeniach, požadovaný rozsah a kvalita prác, povinné odovzdanie záverečnej práce a vystavenie prác na záverečnom semestrálnom komisionálnom hodnotení.
Na získanie kreditov je potrebné splniť primerane všetky podmienky a získať min. 56 % bodov v celkovom súčte započítateľných súčastí. Výsledné hodnotenie je podľa klasifikačnej stupnice študijného poriadku FA STU.
 
Výsledky vzdelávania:
Cieľom predmetu je získať , rozvíjať myslenie a estetické cítenie poslucháčov. Iniciovať a rozširovať zmyslové vnímanie na základe racionálneho, konštruktívneho, emocionálneho, expresívneho prístupu k tvorbe s použitím postupov súčasného umenia ( ilúzia, štylizácia, parafráza, citácia, apropriacia, variabilita...). Rozvíjať maliarsku, grafickú a kresliarsku obratnosť a zručnosť v grafických a maliarskych technikách. Výtvarnými prostriedkami prepájať duševnú a manuálnu činnosť s prihliadanim na individuálny tvorivý prístup študenta k zadaným témam.
 
Stručná osnova predmetu:
-Úvod do predmetu, výtvarné a výrazové prostriedky, zadanie semestrálnej práce- Album grafických listov
-Výtvarné grafické techniky, tlač z výšky( linorez linoryt,drevorez, drevoryt), hlbky (suchá ihla, lept, akvatinta), tlač z plochy (litografia, serigrafia...)
-Farebné výtvarné grafické techniky, tvorba štočku pre tlač z výšky.
-Maliarske výtvarné techniky: akvarel, gvaš, tempera , akryl,olej.
-Maliarske monumentálne výtvarné techniky: fresco, sgrafito, štukolustro ,mozaika, vitráž, gobelín
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
GERŽOVÁ, J. Slovník svetového a slovenského výtvarného umenia druhej polovice 20. storočia. Bratislava: Kruh súčasného umenia PROFIL, 1999. ISBN 80-968283-0-4.
KUBAS, J. Techniky umeleckej grafiky. Bratislava: SVKL, 1959.
SLÁNSKÝ, B. Technika v malířske tvorbě. Praha: Mladá fronta, 1976.
MARKO, J. O grafice. Praha: Aventinum, 1981.
ZHOŘ, I. Proměny soudobého výtvarného umění. Praha: SPN, 1992. ISBN 80-04-25555-8.
KREJČA, A. Techniky grafického umenia. Praha: Artia, 1981.
LOSOS, L. Techniky malby. Praha: Aventinum, 1990. 192 s. ISBN 80-85277-46-8.
FILA, R. -- REIŠTTEROVÁ, Z. -- BARTKO, O. Výtvarná príprava. Bratislava: SPN, 1986. 208 s.

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský jazyk
 
Poznámky:
Kapacita predmetu je obmedzená na 20 študentov.
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 115

A
B
C
D
E
FX
32,2 %
21,7 %
27,0 %
13,9 %
5,2 %0 %
Vyučujúci:
akad. mal. Vladimír Petrík, ArtD. (cvičiaci, skúšajúci, zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk
 
Dátum poslednej zmeny:
17. 9. 2020
Schválil:
akad. mal. Vladimír Petrík, ArtD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobil Róbert Tichý dňa 17. 09. 2020.

Typ výstupu: