27. 10. 2020  16:13 Sabína, pamätný deň - Deň černovskej tragédie
Akademický informačný systém

Sylabus predmetu 1_DAU1_AU - Dejiny architektúry a umenia I (FAD - ZS 2020/2021)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenčina          Angličtina          


Vysoká škola:
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta:
Kód predmetu:
1_DAU1_AU
Názov predmetu: Dejiny architektúry a umenia I
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška
2 hod. týždenne (prezenčná metóda)
cvičenie
1 hod. týždenne (prezenčná metóda)

 
Počet kreditov:
3
 
Odporúčaný semester/trimester: architektúra a urbanizmus - bakalársky (povinný), 3. semester
architektúra a urbanizmus - bakalársky (povinný), 3. semester
Stupeň štúdia:
1.
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Študent získa kredity, ak úspešne absolvuje cvičenia, písomnú skúšku a splní povinnú účasť na jednotlivých formách výučby v zmysle ustanovení študijného poriadku FA STU.
Priebežne sa hodnotia aktivity a práce na cvičeniach pomernou váhou 25% z celkového hodnotenia. Kredity sa zároveň neudelia študentovi, ktorý získa na cvičeniach menej ako 14 bodov. Skúška má písomnú formu a tvorí 75% z celkového hodnotenia (spolu 100%).
Na získanie kreditov je potrebné splniť primerane všetky podmienky a dosiahnuť minimálne 56 % bodov v celkovom súčte započítateľných súčastí.
Výsledné hodnotenie je podľa klasifikačnej stupnice študijného poriadku FA STU.
 
Výsledky vzdelávania:
Študent získa vedomosti z dejín stredovekej architektúry a umenia na pozadí širšieho spoločenského a kultúrneho vývoja. Vie určiť zákonitosti vzniku a vývoja jednotlivých slohových období spolu s ich charakteristikou v širokej škále typov sakrálnej a profánnej architektúry od kresťanskej antiky, cez byzantské, predrománske, románske a gotické obdobie. Dokáže vyhodnotiť osobitý prínos a vklad stredovekej architektúry na území Slovenska v kontexte stredoeurópskeho diania s ohľadom na regionálne špecifiká a osobitosti.
 
Stručná osnova predmetu:
- Architektúra kresťanskej antiky, zrod stredovekej civilizácie, antické dedičstvo.
- Byzantská architektúra, architektúra islamského sveta, predrománska architektúra.
- Starokresťanské, byzantské a predrománske umenie.
- Románska architektúra, regionálne špecifiká a školy.
- Gotický sloh v kontexte európskeho kultúrno-spoločenského diania, centrá slohu v Európe.
- Stredoveká architektúra na Slovensku.
- Románske a gotické umenie.
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
ŠOLTÉSOVÁ, D. -- POHANIČOVÁ, J. -- LUKÁČOVÁ, E. Dejiny architektúry a umenia stredoveku : Kresťanská antika, predrománska, románska, gotická architektúra a umenie. Komárno: KT Komárno, 2003. 158 s. ISBN 80-8056-366-7.
POHANIČOVÁ, J. -- MORAVČÍKOVÁ, H. Architektúra na Slovensku. Stručné dejiny. Bratislava: Slovart, 2005. ISBN 80-8085-079-8.

Odporúčaná:
BURAN, D. Gotika. Dejiny slovenského výtvarného umenia. Bratislava: Slovart, 2003. 879 s.
KOCH, W. Evropská architektura. Praha: Ikar, 1998. 551 s. ISBN 80-7202-388-8.

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský jazyk alebo anglický jazyk
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 792

A
B
C
D
E
FX
19,2 %
21,6 %
24,4 %
19,1 %
14,4 %
1,3 %
Vyučujúci:
Ing. arch. Patrik Baxa (cvičiaci) - slovenský jazyk
prof. Ing. arch. Jana Pohaničová, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci, zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk
Mgr. Danica Šoltésová, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci) - slovenský jazyk
Ing. arch. Veronika Vaňová (cvičiaci) - slovenský jazyk
 
Dátum poslednej zmeny:
17. 4. 2020
Schválil:
prof. Ing. arch. Jana Pohaničová, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobil Róbert Tichý dňa 17. 04. 2020.

Typ výstupu: