29. 10. 2020  21:57 Klára, pamätný deň - Deň narodenia Ľudovíta Štúra
Akademický informačný systém

Sylabus predmetu 1_AN1_AU - Ateliér navrhovania I (FAD - ZS 2020/2021)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenčina          Angličtina          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta:
Fakulta architektúry a dizajnu
Kód predmetu:
1_AN1_AU
Názov predmetu:
Ateliér navrhovania I
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
ateliérová tvorba
5 hod. týždenne (prezenčná metóda)

 
Počet kreditov:
10
 
Odporúčaný semester/trimester:
architektúra a urbanizmus - bakalársky (povinný), 3. semester
architektúra a urbanizmus - bakalársky (povinný), 3. semester
Stupeň štúdia:
1.
Podmieňujúce predmety: úspešne absolvované Základy architektonického navrhovania II (51104_5B) a úspešne absolvované Obytné budovy (51105_5B) alebo úspešne absolvované Základy navrhovania II (1_ZAN2_AU) a úspešne absolvované Obytné budovy (1_OBB_AU)
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Splnenie ustanovení študijného poriadku FA STU v oblasti povinnej účasti na jednotlivých formách výučby, odovzdanie elaborátu ateliérovej práce v stanovenom rozsahu a obsahu podľa zadania.
Miera započítania priebežného hodnotenia : kontroly rozpracovanosti práce: 50%, komisionálna obhajoba práce: 40%, hodnotenie vedúceho práce: 10%. Na získanie kreditov je potrebné splniť primerane všetky podmienky a získať min. 56 % hodnotení v celkovom súčte. Výsledné hodnotenie je podľa klasifikačnej stupnice študijného poriadku FA STU.
Spracovanie samostatných úloh a odovzdanie kompletného elaborátu ateliérovej práce podľa konkrétnych požiadaviek zadaní.
 
Výsledky vzdelávania:
Študent si osvojí základné princípy a metodické postupy navrhovania bytových domov. Získa vedomosti potrebné pre architektonické navrhovanie v jednotlivých krokoch – od konceptu , cez alternatívy riešenia až po výsledný návrh. Zdokonalí sa v grafických technikách počítačového i ručného spracovania , zlepšuje si zručnosť pri práci s architektonickým modelom. Osvojí si vhodné grafické a modelové metódy v architektonickej tvorbe ako aj verbálny prejav pri prezentácii.
 
Stručná osnova predmetu:
Výuka ateliérovej tvorby AAN I je zameraná na tvorivú architektonickú prácu formou pravidelných konzultácii. Práca je zameraná na tvorbu rôznych typologických druhov budov na bývanie -- určených pre trvalé alebo prechodné ubytovanie v rozsahu úmernom vedomostiam poslucháča II. ročníka v treťom semestri.
Zadania pre jednotlivých poslucháčov sú vypísané garantom predmetu a vedúcimi ateliéru tak, aby sa zabezpečila optimálna typologická rôznorodosť v rámci skupiny a plošný štandard bytov bol aktualizovaný podľa súčasných trendov v danej oblasti tvorby budov pre bývanie. Situovanie zadania môže byť v sídelnom útvare mestského alebo vidieckeho typu.
Typologické formy obytných budov, ktoré v rámci ateliéru študenti navrhujú sú:
- bytový dom sekciový (varianty s rôznou polohou schodiska v objemovom koncepte), chodbový, pavlačový, bodový, terasový bytový dom a ich rôzne kombinácie ktoré sú v súčasnej praxi aktuálne. Riešené objekty zohľadňujú konkrétnu situáciu a orientáciu k svetovým stranám a môžu byť situované aj v lokalitách so zložitejšou morfológiou terénu. Z hľadiska začlenenia návrhu do urbanistického kontextu prostredia, sú pre zadania vyberané lokality vhodné pre novú zástavbu, revitalizované časti územia alebo pozemky vhodné na dostavbu rôznymi formami v závislosti od charakteru, merítka a zachovaných hodnôt existujúcej štruktúry. Podľa kontextu prostredia je možné v rámci ateliéru riešiť aj neštandardnejšie zadania: mestské vily, polyfunkčné bytové domy (bývanie integrované s prácou) alebo menšie typy objektov prechodného ubytovania - penzióny, motely, horské chaty. Rovnako môže byť zadanie orientované na rôzne formy sociálneho bývania. Náročnosť neštandardnejších zadaní je však prispôsobovaná stupňu vedomostí poslucháčov II. ročníka. Súčasťou návrhu jednotlivých zadaní je, v potrebnom kapacitnom rozsahu, riešená aj statická doprava a to formou integrácie do objemového konceptu navrhovaného objektu alebo ako samostatná plocha pre statickú dopravu situovaná na teréne v kontakte riešeného objektu
Ateliérová tvorba sa začína vypracovaním klauzúrnej práce v prvom týždni výuky v rozsahu potrebnom pre zhromaždenie typologickej prípravy pre zadanie ateliérovej tvorby.
Metodika ateliérovej práce je rozdelená na dve fázy tvorby zadaného typologického druhu.
Analytická fáza obsahuje prieskumy a rozbory spojené s prácou v teréne, typologickú prípravu, filozofiu a základné koncepčné úvahy a vstupy pre riešenie úlohy. V druhej časti sa poslucháči sústredia na tvorbu objemového konceptu, kde uplatnia výsledky analýzy a teoretické princípy tvorby príslušného typologického druhu.
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
ANTAL, J. -- ZAHÁLKA, J. -- RYŠKA, J. Obytné budovy. Bratislava: Alfa, 1996.
ANTAL, J. -- DUBOVSKÝ, V. -- KOPECKÝ, M. Typológia obytných budov. Bratislava : STU v Bratislave, 1991. 220 s. ISBN 80-227-0414-8.
NEUFERT, E. Navrhování staveb. Praha : Consultinvest, 1995. 581 s. ISBN 80-901486-4-6.
FERIANC, D. Prechodné ubytovanie: učebná pomôcka FA STU. STU v Bratislave FA, 2002.

Odporúčaná:
STN 73 4301: Budovy na bývanie

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk alebo anglický jazyk
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 787

A
B
C
DE
FX
36,0 %
30,9 %21,2 %7,5 %
3,6 %
0,8 %
Vyučujúci: doc. Ing. arch. Andrea Bacová, PhD. (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk, anglický jazyk
Ing. arch. Michal Czafík, PhD. (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk
doc. Ing. arch. Danica Končeková, PhD. (cvičiaci, skúšajúci)
Ing. arch. Pavel Kosnáč (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk
Ing. arch. Radka Kubaliaková, PhD. (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk
Mgr. art. Rudolf Látečka (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk
Ing. arch. Kornélia Lincéniová (cvičiaci)
Ing. arch. Stanislav Majcher, PhD. (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk, anglický jazyk
Ing. arch. Matej Miškovský (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk
Ing. arch. Ján Pavúk, PhD. (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk, anglický jazyk
doc. Ing. arch. Branislav Puškár, PhD. (cvičiaci, skúšajúci, zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk, anglický jazyk
doc. Ing. arch. Ľubica Selcová, PhD. (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk
doc. Ing. arch. Zuzana Tóthová, PhD. (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk
doc. Ing. arch. Edita Vráblová, PhD. (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk, anglický jazyk
Ing. arch. Ľubomír Závodný (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk
 
Dátum poslednej zmeny:
17. 4. 2020
Schválil:
doc. Ing. arch. Branislav Puškár, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobil Róbert Tichý dňa 17. 04. 2020.

Typ výstupu: