25. 10. 2020  1:21 Aurel
Akademický informační systém

Sylabus předmětu 1_AN7M8_AU - Ateliér navrhovania VII (modul M 8) (FAD - ZS 2020/2021)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenština          Angličtina          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Fakulta architektúry a dizajnu
Kód predmetu:
1_AN7M8_AU
Názov predmetu: Ateliér navrhovania VII (modul M 8)
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
projektová/semestrálna práca
8 hod. týždenne (prezenčná metóda)

 
Počet kreditov:
13
 
Odporúčaný semester/trimester:
architektúra a urbanizmus - bakalársky (povinne voliteľný), 7. semester
architektúra a urbanizmus - bakalársky (povinne voliteľný), 7. semester
Stupeň štúdia:
1.
Podmieňujúce predmety: úspešne absolvované Ateliér navrhovania II (1_AN2_AU)
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Spracovanie urbanistického návrhu v rozsahu podľa zadania, obhájenie návrhu pred komisiou. Povinné je absolvovanie 2 priebežných kontrol rozpracovanosti, nevyhovenie na druhej kontrole znamená nevyhovenie v predmete.
 
Výsledky vzdelávania:
Študent získa vedomosti, schopnosti a zručnosti v navrhovaní a spracovávaní urbanistickej koncepcie na zonálnej úrovni. Súčasťou zadania je aj pochopenie vplyvu širších územných súvislostí (od krajiny, sídla až k zóne), ako aj spätné priemety riešenia na celok. Osvojuje si komplexný prístup k riešeniu funkčno-prevádzkového a hmotovo-priestorového usporiadanie územia, pri zohľadnení podmienok a predpokladov technického a dopravného vybavenia. V urbanisticko-architektonickom detaile študent nadobúda schopnosti pochopiť vzťahy a väzby medzi urbanistickou koncepciou, verejným priestorom a stavbou.
 
Stručná osnova predmetu:
1. Širšie vzťahy – zdokumentovanie vzťahov a väzieb sídla, krajiny a riešeného územia (M1:2000 - M 1:10000).
2. Prieskumy a rozbory , vrátane problémového výkresu (M1:1000 – M 1:2000).
3. Komplexný urbanistický návrh (M1:1000 – M 1:2000) s doplňujúcimi schémami návrhu riešenia funkcií, dopravy, kompozície, zelene...
4. Urbanistický detail ťažiskového priestoru (M1:500), vrátane priestorových štúdií (axonometrie, perspektívy, uličné pohľady...).
5. Model – overenie priestorovej štruktúry.
6. Sprievodná správa.
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
Drawing for Urban Design. London: Laurence King Publishing Ltd., 2011. 190 s. ISBN 978-1-85669-718-7.

Odporúčaná:
BULLIVANT, L. Paster Planning Futures. London and New Yourk: Routledge, 2012. 313 s. ISBN 978-0-415-55447-3.
NEUFERT, E. Navrhování staveb. Praha: Consultinvest, 1995. 581 s. ISBN 80-901486-4-6

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský jazyk alebo anglický jazyk
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 51

A
B
C
D
EFX
37,3 %
35,3 %
19,6 %
2,0 %
5,8 %
0 %
Vyučujúci: doc. Ing. arch. Silvia Bašová, PhD. (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk
Ing. arch. Katarína Fejo, PhD. (cvičiaci, skúšajúci)
Ing. Katarína Gécová, PhD. (cvičiaci, skúšajúci)
Ing. arch. Karol Görner, PhD. (cvičiaci, skúšajúci)
doc. Ing. arch. Viera Joklová, PhD. (cvičiaci, skúšajúci)
Ing. arch. Eva Putrová, CSc. (cvičiaci, skúšajúci)
Ing. arch. Katarína Smatanová, PhD. (cvičiaci, skúšajúci)
doc. Ing. arch. Alžbeta Sopirová, CSc. (cvičiaci, skúšajúci, zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk
Ing. arch. Lucia Štefancová, PhD. (cvičiaci, skúšajúci)
prof. Ing. arch. Ľubica Vitková, PhD. (cvičiaci, skúšajúci)
 
Dátum poslednej zmeny:
17. 4. 2020
Schválil:
doc. Ing. arch. Alžbeta Sopirová, CSc. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobil Róbert Tichý dňa 17. 04. 2020.

Typ výstupu: