25. 10. 2020  1:32 Aurel
Akademický informační systém

Sylabus předmětu 2_ATS1_AU - Ateliérový seminár I - spracovanie územného plánu (FAD - ZS 2020/2021)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenština          Angličtina          


Vysoká škola:
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Fakulta architektúry a dizajnu
Kód predmetu:
2_ATS1_AU
Názov predmetu:
Ateliérový seminár I - spracovanie územného plánu
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
seminár2 hod. týždenne (prezenčná metóda)

 
Počet kreditov:
3
 
Odporúčaný semester/trimester:
architektúra - inžiniersky (povinný), 1. semester
architektúra - inžiniersky (povinný), 1. semester
urbanizmus - inžiniersky (povinný), 1. semester
Stupeň štúdia:
2.
Podmieňujúce predmety:
žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Splnenie ustanovení študijného poriadku FA STU z hľadiska povinnej účasti na jednotlivých formách výučby.
Spracovanie predpísaného počtu zadaní. Každé zadanie je klasifikované osobitne, nevyhovenie v jednom zadaní znamená súčasne nevyhovenie v predmete.
Na získanie kreditov je potrebné splniť primerane všetky podmienky a získať min. 56 % bodov v celkovom súčte započítateľných súčastí. Výsledné hodnotenie je podľa klasifikačnej stupnice študijného poriadku FA STU.
 
Výsledky vzdelávania:
Študent absolvovaním predmetu nadobúda základné zručnosti a schopnosti v metodike a technike tvorby urbanistickej časti územnoplánovacej dokumentácie ako aj zásady kooperácie a koordinácie súvisiacich častí verejného dopravného a technického vybavenia územia. Pochopí princípy vyjadrenia urbanistickej koncepcie prostredníctvom regulácie, tak vo vzťahu k rozvoju územia, tak aj vo vzťahu k jednotlivej výstavbe a to na úrovni sídelnej, zonálnej a v polohe zastavovacieho plánu.
 
Stručná osnova predmetu:
Cieľom predmetu je na základe urbanistickej štúdie z ateliéru urbanistickej tvorby navrhnúť územný plán zóny (regulačný plán) a časti územného plánu obce (plán využitia územia).
Predmet má tri okruhy - zadania:
1. Adaptácia urbanistického riešenia z urbanistického ateliéru zóny formou návrhu zmeny alebo doplnku ÚPN obce (mesta).
2. Spracovanie vybranej časti ateliérového návrhu zóny do polohy územného resp. zastavovacieho plánu na zonálnej úrovni.
3. Zákres regulácie rozvoja zóny do obrazu mesta.
Súčasťou zadaní je krátka textová a tabuľková časť. Študenti spracovávajú 1. zadanie v dvojici podľa ateliéru, druhé a tretie zadanie samostatne.
 
Odporúčaná literatúra:
Odporúčaná:
Kováč, B.: Miera regulácie v územných plánoch obcí. In: Míra regulace v územních plánech ve středoevropském prostoru. Brno : Ústav územního rozvoje, 2013. - ISBN 978-80-87318-23-2
Kováč, B.: Problematika zelene v územnoplánovacej dokumentácii, In: Aktuálne problémy krajinnej arch. a krajinného plánovania, Zbor. ved. prísp. Bratislava VEDA, 2013 ISBN 978-80-224-12
Kováč, B.: Regulačné plány, skriptum, ŠIS FA STU, 1996
Kováč, B.: Technická infraštruktúra, špecifický problém v tvorbe územných plánov, In: Město, venkovský prostor a krajina I., Zborník z medzinárodnej konferencie FA ČVUT, Praha 2000, ISBN 80-902945-3-7
Slovenská komora architektov : Dokumenty jún 2010 : zákon č.50/1976, vyhlášky 55/2001, 453/2000. Bratislava: Slovenská komora architektov, 2010

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský jazyk alebo anglický jazyk
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 706

ABCD
E
FX
39,7 %
39,9 %14,2 %4,8 %1,4 %
0 %
Vyučujúci:
Ing. arch. Karol Görner, PhD. (cvičiaci, skúšajúci)
Ing. arch. Romana Hajduková (cvičiaci, skúšajúci)
prof. Ing. arch. Bohumil Kováč, PhD. (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk
doc. Ing. arch. Alžbeta Sopirová, CSc. (cvičiaci, skúšajúci, zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk
 
Dátum poslednej zmeny:
17. 4. 2020
Schválil:
doc. Ing. arch. Alžbeta Sopirová, CSc. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobil Róbert Tichý dňa 17. 04. 2020.

Typ výstupu: