25. 10. 2020  1:43 Aurel
Akademický informační systém

Sylabus předmětu 1_VKM8_AU - Vybrané kapitoly I (modul M8) (FAD - ZS 2020/2021)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenština          Angličtina          


Vysoká škola:
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Fakulta architektúry a dizajnu
Kód predmetu:
1_VKM8_AU
Názov predmetu:
Vybrané kapitoly I (modul M8)
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška
2 hod. týždenne (prezenčná metóda)

 
Počet kreditov: 2
 
Odporúčaný semester/trimester:
architektúra a urbanizmus - bakalársky (povinne voliteľný), 7. semester
architektúra a urbanizmus - bakalársky (povinne voliteľný), 7. semester
Stupeň štúdia:
1.
Podmieňujúce predmety:
žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Študent absolvuje predpísaný počet prednášok. Forma skúšky bude písomná a ústna. Do celkového výsledku skúšky sa započítava písomná časť skúšky pomernou váhou 70% a ústna časť 30%.
 
Výsledky vzdelávania:
Študent získa doplňujúce teoretické znalosti z problematiky osídlenia a krajiny, základných princípov skladobnej, pôdorysnej, funkčno-prevádzkovej a hmotovo-priestorovej štruktúry sídiel, ako východisko pre tvorbu urbanisticko-architektonickej koncepcie rozvoja priestoru, od úrovne sídla až po zónu. Získa vedomosti o možnostiach spolupráce architekta, urbanistu a krajinára v rôznych dimenziách urbanisticko-architektonickej a krajinárskej tvorby a poznatky o plánovaní, navrhovaní a ochrane urbanistickej štruktúry sídiel.
 
Stručná osnova predmetu:
1. Úvod do problematiky - základné pojmy: osídlenie, sídlo a krajina.
2. Určujúce kritéria pre vymedzenie sídiel.
3. Typologická diferenciácia sídiel a ich územné rozloženie.
4. Špecifické znaky vidieckych sídiel.
5. Funkčno- priestorové zónovanie sídiel.
6. Základné princípy kompozičnej osnovy vnútornej štruktúry sídla.
7. Verejné priestory v mestskom a vidieckom priestore.
8. Problematika sídelnej zelene.
9. Kontaktové zóny sídla a krajiny.
10. Kompozičné princípy - vnútorný a vonkajší obraz sídla.
11. Súčasný rozvoj sídiel.
12. Trendy územného rozvoja sídiel.
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
SOPIROVÁ, A. Funkčné premeny mesta-možnosti a obmedzenia. In FINKA, M. -- PETRÍKOVÁ, D. Trajektórie územného rozvoja. Bratislava : Road, 2006, s. 152--172. ISBN 978-80-88999-31-7.
SOPIROVÁ, A. Efektívnosť a únosnosť využitia vidieckych sídel. In VITKOVÁ, Ľ. -- KOVÁČ, B. Intenzita využitia územia slovenských sídel - vybrané otázky. Bratislava: Nakladateľstvo STU, 2012, s. 27--52. ISBN 978-80-227-3821-7.
FALŤAN, Ľ. -- STRUSSOVÁ, M. -- KOSTLÁN, D. -- FALŤANOVÁ, Ľ. -- SOPIROVÁ, A. Malé vidiecke sídla na Slovensku začiatkom 21. storočia. Bratislava : Sociologický ústav SAV, 2011. 281 s. ISBN 978-80-85544-73-2.

Odporúčaná:
BULLIVANT, L. Paster Planning Futures. London and New Yourk: Routledge, 2012. 313 s. ISBN 978-0-415-55447-3. [podrobnosti]
Drawing for Urban Design. London: Laurence King Publishing Ltd., 2011. 190 s. ISBN 978-1-85669-718-7. [podrobnosti]
Sopirová Alžbeta: Rezidenčné suburbanizácia a jej odraz vo vidieckych sídlach ležiacich v zázemí mesta Bratislavy, In: Člověk, stavba a územní plánovaní 5, ČVUT Praha, Fakulta Stavební, 2011, ISBN 80-902945-3-7
Sopirová, Alžbeta: Vidiecky priestor – súčasné trendy a rozvojové možnosti, In: Město, venkovský prostor a krajina, Zborník z medzinárodnej konferencie, FA ČVUT, Praha 2001, ISBN 80-9029453-7, str. 115-119
Supuka, J., Feriancová, Ľ: Vegetačné štruktúry v sídlach. Parky a záhrady. SPU Nitra, 2008

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk alebo anglický jazyk
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 52

A
B
C
DEFX
53,8 %23,1 %
19,2 %
3,9 %
0 %
0 %
Vyučujúci:
doc. Ing. arch. Silvia Bašová, PhD. (cvičiaci, skúšajúci)
Ing. Katarína Gécová, PhD. (cvičiaci, skúšajúci)
prof. Ing. arch. Bohumil Kováč, PhD. (prednášajúci, skúšajúci) - slovenský jazyk
Ing. arch. Eva Putrová, CSc. (prednášajúci, skúšajúci) - slovenský jazyk
doc. Ing. arch. Alžbeta Sopirová, CSc. (prednášajúci, skúšajúci, zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk
 
Dátum poslednej zmeny:
17. 4. 2020
Schválil: doc. Ing. arch. Alžbeta Sopirová, CSc. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobil Róbert Tichý dňa 17. 04. 2020.

Typ výstupu: