23. 10. 2020  22:52 Alojza
Akademický informačný systém

Sylabus predmetu 1_ZAN1_AU - Základy navrhovania I (FAD - ZS 2020/2021)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenčina          Angličtina          


Vysoká škola:
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta:
Fakulta architektúry a dizajnu
Kód predmetu:
1_ZAN1_AU
Názov predmetu:
Základy navrhovania I
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
ateliérová tvorba
4 hod. týždenne (prezenčná metóda)

 
Počet kreditov:
8
 
Odporúčaný semester/trimester:
architektúra a urbanizmus - bakalársky (povinný), 1. semester
architektúra a urbanizmus - bakalársky (povinný), 1. semester
Stupeň štúdia:
1.
Podmieňujúce predmety:
žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Podmienkou absolvovania predmetu je splnenie ustanovení študijného poriadku FA STU z hľadiska povinnej účasti na jednotlivých formách výučby. Na získanie kreditov je potrebné splniť primerane všetky podmienky a získať min. 56 % bodov v celkovom súčte započítateľných súčastí. Výsledné hodnotenie je podľa klasifikačnej stupnice študijného poriadku FA STU.
Hodnotí sa: obálka, 2 čiastkové úlohy, 2 klauzúrne práce.
_Obálka 0 - 4 bodov
_1. úloha (Z1) 0 - 11 bodov
_2. úloha (Z2) 0 - 11 bodov
_Klauzúrna práca (A) 0 - 3 bodov
_Klauzúrna práca (B) 0 - 3 bodov
Spolu min. 17,5 bodov max. 32 bodov

HODNOTENIE :
A = 32-29,5,
B = 29-26,5,
C = 26-23,5,
D = 23-20,5,
E = 20-17,5,
FX = 17 – 0 bodov.
Celá práca musí byť vypracovaná samostatne ako originálne autorské dielo ručne pomocou : písma, kresby, koláže, maľby. Popisy môžu byť počítačové - podľa dohody v jednotlivých študijných skupinách s pedagógmi. V prípade preukázania kopírovania práce po stránke obsahu alebo formy budú tieto hodnotené 0 bodmi.
Účasť na výuke je povinná podľa ustanovení študijného poriadku FA STU. Pre zadanie Z1 aj zadanie Z2 je povinná minimálne jedna konzultácia. Účasť je však povinná aj na ateliéroch bez priamej konzultácie (sledovanie ostatných konzultácií v ateliéri, práca v ateliéri). Pre prácu v ateliéri sú potrebné kresliace pomôcky – ceruzky, farbičky, príp. perá, fixky a pauzovací papier (duplex). Pri práci s modelom aj kartón, lepidlo, orezávač, nožnice....Absolvovanie konzultácie je nutné minimálne s troma alternatívami návrhu na adekvátnych formátoch papiera (min A4).
Neodovzdanie v riadnom termíne sa hodnotí krátením bodov o 50% (v prípade odovzdania do 2 týždňov po termíne). V prípade neabsolvovania povinnej konzultácie je odovzdaná práca hodnotená 0 bodmi, nakoľko nie je preukázateľné, že študent vypracoval prácu samostatne. V prípade ospravedlnenej absencie zaregistrovanej cez študijné oddelenie na AIS, môže byť aj pri odovzdaní po termíne započítané bodovanie bez krátenia bodov.
 
Výsledky vzdelávania:
Študent získa základné znalosti a zručnosti v oblasti navrhovania. Získa základný prehľad o zákonitostiach a vzťahoch v procese navrhovania. Na základe analýzy vybraného architektonického diela pochopí základy funkčných a estetických súvislosti a väzieb. Získané znalosti dokáže graficky zdokumentovať a vyjadriť.
 
Stručná osnova predmetu:
Predmet definuje základné pojmy a vzťahy medzi jednotlivými pojmovými kategóriami a aplikuje ich na metodických krokoch smerujúcich k cieľu architektonickému návrhu. Princípy architektonickej tvorby sú demonštrované v troch základných dimenziách: v urbanizme, v architektúre a v interiéri.
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
ANTAL, J. -- KUŠNÍR, L. Abstrakcia a kreslenie architektonického priestoru. Praha,Bratislava : SNTL, 1983. 129 s.
SOMORA, B. Tvarovanie v architektúre: Ako začať. Prečo tak. Bratislava : Eurostav, 2005. ISBN 80-89228-00-3.
KRIER, R. Elements of Architecture. London : Academy Group Ltd, 1992. 95 s. ISBN 185490177X.
FINKA, M. -- BENCOVÁ, J. -- KUSÝ, I. -- NAHÁLKA, P. -- ORAVCOVÁ, E. -- PETRÁNSKY, Ľ. -- PETRÍKOVÁ, D. -- ZERVAN, M. Architektonická kompozícia: architektonická kompozícia a estetika. Bratislava : Road, 1994. 162 s.
ZUMTHOR, P. Atmosféry. Architektura v okolním prostoru: věci, které mne obklopují. Zlín : Archa, 2013. 73 s. ISBN 978-80-87545-22-5.
ZUMTHOR, P. Promýšlet architekturu. Zlín : Archa, 2013. 100 s. ISBN 978-80-87545-24-9.
VON MEISS, P. Elements of Architecture: From form to place + tectonics.

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský jazyk alebo anglický jazyk
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 1076

A
B
C
D
E
FX
12,1 %18,9 %
25,3 %
26,0 %
14,1 %
3,6 %
Vyučujúci:
Ing. arch. Jozef Bátor, PhD. (cvičiaci, skúšajúci)
Ing. arch. Michal Czafík, PhD. (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk
Mgr. art. Rudolf Látečka (cvičiaci, skúšajúci)
Ing. arch. Kornélia Lincéniová (cvičiaci)
Ing. arch. Stanislav Majcher, PhD. (cvičiaci, skúšajúci)
Ing. arch. Ján Pavúk, PhD. (cvičiaci, skúšajúci)
doc. Ing. arch. Branislav Puškár, PhD. (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk, anglický jazyk
doc. Ing. arch. Ľubica Selcová, PhD. (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk
doc. Ing. arch. Zuzana Tóthová, PhD. (cvičiaci, skúšajúci, zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk
doc. Ing. arch. Edita Vráblová, PhD. (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk, anglický jazyk
 
Dátum poslednej zmeny:
17. 4. 2020
Schválil: doc. Ing. arch. Zuzana Tóthová, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobil Róbert Tichý dňa 17. 04. 2020.

Typ výstupu: