25. 10. 2020  1:10 Aurel
Akademický informačný systém

Sylabus predmetu 1_CJ2_D - Cudzí jazyk II (FAD - ZS 2020/2021)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenčina          Angličtina          


Vysoká škola:
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta:
Kód predmetu: 1_CJ2_D
Názov predmetu:
Cudzí jazyk II
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
cvičenie2 hod. týždenne (prezenčná metóda)

 
Počet kreditov:
1
 
Odporúčaný semester/trimester: dizajn - bakalársky (povinne voliteľný), 5. semester
Stupeň štúdia: 1.
Podmieňujúce predmety:
úspešne absolvované Cudzí jazyk I (1_CJ1_D)
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
- prezentácia 50%
- písomný záverečný test 40%
- seminárna práca 10%
 
Výsledky vzdelávania:
Absolventi predmetu získajú, v nadväznosti na predmet Cudzí jazyk I, komplexnejšie komunikačné kompetencie a stratégie pre potreby odbornej komunikácie v cudzom jazyku s ohľadom na stupeň ovládania zvoleného jazyka. Študenti nadobudnú schopnosť pracovať s autentickými odbornými materiálmi v cudzom jazyku a pripraviť aj odprezentovať v písomnej a ústnej forme vlastné portfólio.

Poznámka:
Predmet sa na základe zatrieďovacieho testu delí na anglický jazyk, nemecký jazyk a francúzsky jazyk na úrovniach A2, B1 a B2 (podľa Európskeho referenčného rámca pre cudzie jazyky) diferencovane pre všetky študijné odbory na FA STU.
 
Stručná osnova predmetu:
Podrobný program predmetu poskytnú pre jednotlivé kurzy ich vyučujúci na začiatku semestra.
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
KEITH, A. -- MOTEŠICKÁ, Z. -- ARCHLEBOVÁ, J. English for Architects: Professional Communication. STU v Bratislave FA, 2004. 120 s. ISBN 8022720208.
BREČKOVÁ, D. English for Designers: professional Communication Basics. Bratislava : Epos, 2005. 143 s. ISBN 80-8057-653-X.
MOTEŠICKÁ, Z. -- BREČKOVÁ, D. -- ARCHLEBOVÁ, J. Engish in Spatial Planning. Bratislava: ROAD, 1999. 171 s. ISBN 80-967511-8-2.
ZÁHORCOVÁ, J. Architektur und Städtebau auf Deutsch. Bratislava: FA-ROAD, 2008. 260 s. ISBN 978-80-88999-36-2.

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
anglický jazyk alebo nemecký jazyk alebo francúzsky jazyk
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 151

A
B
C
D
E
FX
33,1 %
33,8 %
13,9 %
9,3 %
9,3 %
0,6 %
Vyučujúci:
Ing. Pavol Gajdoš (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci, zodpovedný za predmet)
Mgr. Zuzana Motešická, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci, tútor) - anglický jazyk, nemecký jazyk
PhDr. Jana Záhorcová (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci, tútor) - nemecký jazyk
 
Dátum poslednej zmeny:
19. 6. 2020
Schválil:
Ing. Pavol Gajdoš a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobil Róbert Tichý dňa 19. 06. 2020.

Typ výstupu: