25. 10. 2020  1:38 Aurel
Akademický informačný systém

Sylabus predmetu 1_CJER_AU - Cudzí jazyk_ER (FAD - ZS 2020/2021)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenčina          Angličtina          


Vysoká škola:
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta:
Kód predmetu:
1_CJER_AU
Názov predmetu:
Cudzí jazyk_ER
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
cvičenie
1 hod. týždenne (prezenčná metóda)

 
Počet kreditov: 2
 
Odporúčaný semester/trimester:
architektúra a urbanizmus - bakalársky (výberový), 7. semester
architektúra a urbanizmus - bakalársky (výberový), 7. semester
Stupeň štúdia:
1.
Podmieňujúce predmety:
žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
- prezentácia 50%
- písomný záverečný test 40%
- písomné zadania 10%
 
Výsledky vzdelávania:
Absolventi predmetu sa zdokonalia v odbornej komunikácii v cudzom jazyku pre potreby študijného pobytu v rámci programu Erasmus. Dôraz je kladený na prácu s autentickými odbornými textami, akademický jazyk, vyjadrovanie odborného názoru a prezentačné zručnosti.

Poznámka:
Predmet sa na základe zatrieďovacieho testu delí na anglický jazyk, nemecký jazyk a francúzsky jazyk na úrovniach A2, B1 a B2-C1 (podľa Európskeho referenčného rámca pre cudzie jazyky) diferencovane pre jednotlivé študijné odbory.

 
Stručná osnova predmetu:
Podrobný program predmetu poskytnú pre jednotlivé kurzy ich vyučujúci na začiatku semestra.
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
KEITH, A. -- MOTEŠICKÁ, Z. -- ARCHLEBOVÁ, J. English for Architects: Professional Communication. STU v Bratislave FA, 2004. 120 s. ISBN 8022720208.
BREČKOVÁ, D. English for Designers: professional Communication Basics. Bratislava : Epos, 2005. 143 s. ISBN 80-8057-653-X.
ZÁHORCOVÁ, J. Architektur und Städtebau auf Deutsch. Bratislava: FA-ROAD, 2008. 260 s. ISBN 978-80-88999-36-2.

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: anglický jazyk alebo nemecký jazyk alebo francúzsky jazyk
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 128

A
B
C
D
E
FX
59,4 %
26,6 %
7,0 %5,5 %
1,5 %
0 %
Vyučujúci:
Mgr. Jarmila Archlebová (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci, tútor) - slovenský jazyk
PhDr. Danica Brečková (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci, tútor) - slovenský jazyk
Ing. Pavol Gajdoš (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci, zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk
Ing. arch. Yakoub Meziani, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci, tútor) - slovenský jazyk
Mgr. Juraj Mihálik (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci) - slovenský jazyk
Mgr. Zuzana Motešická, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci, tútor) - slovenský jazyk
PaedDr. Dagmar Rusková, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci) - slovenský jazyk
PhDr. Jana Záhorcová (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci, tútor) - slovenský jazyk
 
Dátum poslednej zmeny:
19. 6. 2020
Schválil: Ing. Pavol Gajdoš a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobil Róbert Tichý dňa 19. 06. 2020.

Typ výstupu: