25. 10. 2020  1:24 Aurel
Akademický informačný systém

Sylabus predmetu 1_KRES2_AU - Kreslenie II (FAD - LS 2020/2021)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenčina          Angličtina          


Vysoká škola:
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Fakulta architektúry a dizajnu
Kód predmetu: 1_KRES2_AU
Názov predmetu:
Kreslenie II
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
cvičenie
3 hod. týždenne (prezenčná metóda)

 
Počet kreditov: 3
 
Odporúčaný semester/trimester:
architektúra a urbanizmus - bakalársky (povinný), 2. semester
architektúra a urbanizmus - bakalársky (povinný), 2. semester
Stupeň štúdia:
1.
Podmieňujúce predmety:
žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
• Splnenie ustanovení študijného poriadku FA STU v oblasti povinnej účasti na jednotlivých formách výučby,
Absolvovanie kontrolnej a klauzúrnej práce.
Na získanie kreditov je potrebné splniť primerane všetky podmienky a získať min. 56 % hodnotení v celkovom súčte. Výsledné hodnotenie je podľa klasifikačnej stupnice študijného poriadku FA STU.

 
Výsledky vzdelávania:
Študent získa schopnosti a zručnosti z anatomického kreslenia ľudskej figúry, podľa sádrových a živých modelov. Takisto získa zručnosti v používaní rôznych výtvarných techník a materiálov. Obohacuje svoj tvorivý potenciál prácou s farbou a štylizáciou figúry v kubistickom a dekoratívnom duchu. Dokáže naškicovať figúry v perspektíve, v krajine ako štafážne prvky potrebné pre architektonické grafické vyjadrenie.
 
Stručná osnova predmetu:
štúdium ĺudskej figúry sa viaže na poznanie perspektívneho zobrazovania,stvárnenia foriem a priestorových vzťahov a zvládnutie vyjadrovacích a výrazových prostriedkov. Lebka,portrét,akt-konfrontácia sadrového modelu s živým modelom umožňuje naštudovanie individuálnych proporcií a plastickej anatómie. Figúra v pohybe-futuristická skúsenosť,otáčanie modelu,značenie a zaznamenávanie figúry v pohybe, zachytenie proporcií intuitívnou sumarizujúcou linkou. Figúra v architektonickom priestore-proporčné vzťahy,merítko,psychológia figúry v priestore.
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
HOGARTH, B. Dynamic figure drawing. New York NY10003: BurneHogarth Dynamic MediaWorldwideLLC, 2002. 176 s. ISBN 0-8230-1577-7.
PARRAMÓN, J M. Jak nakreslit lidské tělo. Praha : Svojtka a Vašut, 1996. 112 s.

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský jazyk alebo anglický jazyk
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 978

A
B
C
D
E
FX
22,6 %
31,4 %
35,0 %9,3 %1,7 %0 %
Vyučujúci:
doc. akad. soch. Gabriela Gáspárová-Illéšová (cvičiaci, skúšajúci)
Mgr. Bohuš Kubinský (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk
doc. akad. soch. Milan Lukáč (cvičiaci, skúšajúci, zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk
akad. mal. Vladimír Petrík, ArtD. (cvičiaci, skúšajúci)
Mgr. art. Eva Ploczeková, ArtD. (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk
Mgr. art. Michal Šuda, ArtD. (cvičiaci, skúšajúci)
 
Dátum poslednej zmeny:
17. 4. 2020
Schválil:
doc. akad. soch. Milan Lukáč a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobil Róbert Tichý dňa 17. 04. 2020.

Typ výstupu: