25. 10. 2020  1:34 Aurel
Akademický informačný systém

Sylabus predmetu 1_LSK1_D - Letná škola kresby I (FAD - LS 2020/2021)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenčina          Angličtina          


Vysoká škola:
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta:
Fakulta architektúry a dizajnu
Kód predmetu:
1_LSK1_D
Názov predmetu:
Letná škola kresby I
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška
1 hod. týždenne (prezenčná metóda)
cvičenie1 hod. týždenne (prezenčná metóda)

 
Počet kreditov: 2
 
Odporúčaný semester/trimester:
-- obsah tejto položky nebol definovaný --
Stupeň štúdia: 1.
Podmieňujúce predmety:
žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Klasifikovaný zápočet. Aktívna účasť na ateliérových cvičeniach, požadovaný rozsah a kvalita prác, povinné odovzdanie záverečnej práce a vystavenie prác na záverečnej prehliadke prác
 
Výsledky vzdelávania:
Študent získa doplňujúce kresliarske zručnosti a získa znalosti o rôznych klasických a experimentálnych technikách kresby - od klasického poňatia kresby s možnosťami exkurzov smerom k dizajnérskej kresbe a kresbe architektonickej. získa zručnosti zručnosti a skúsenosti kreslenia v ateliérovom priestore konkrétnych úloh nefiguratívnych, figuratívnych a portrétnych.
 
Stručná osnova predmetu:
Úvod do predmetu a študovanej a precvičovanej problematiky
stanovenie konkrétneho štúdijného plánu s prihliadnutím na možný individualny program
časové rozvrhnutie kresliarskych techník a úlohvrámci letnej školy - kresba ceruzou, pierkom, drievkom, rudkou, uhlíkom lavírovaná kresba
kresba podľa modelu, kresba podľa predlohy, kresba odľa živého modelu, kresba bez predlohy
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
PINI, M. Masters of drawing. Florencia: SCALA Group , 2010. ISBN 978-88-8117-824-7.

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský jazyk
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 131

A
B
CDE
FX
38,9 %
36,6 %20,6 %
3,9 %
0 %
0 %
Vyučujúci:
doc. akad. soch. Milan Lukáč (cvičiaci, skúšajúci, zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk
Mgr. art. Michal Šuda, ArtD. (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk
 
Dátum poslednej zmeny: 17. 4. 2020
Schválil:
doc. akad. soch. Milan Lukáč a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobil Róbert Tichý dňa 17. 04. 2020.

Typ výstupu: