25. 10. 2020  1:44 Aurel
Akademický informačný systém

Sylabus predmetu 1_SKOM_D - Sochárska kompozícia (FAD - LS 2020/2021)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenčina          Angličtina          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta:
Kód predmetu:
1_SKOM_D
Názov predmetu: Sochárska kompozícia
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
cvičenie
3 hod. týždenne (prezenčná metóda)

 
Počet kreditov:
3
 
Odporúčaný semester/trimester:
dizajn - bakalársky (výberový), 4. semester
Stupeň štúdia:
1.
Podmieňujúce predmety:
žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Klasifikovaný zápočet, Korekcie a konzultácie v ateliéri počas celého semestra, predloženie a odovzdanie semestrálnych ateliérových prác na konci semestra a ich vystavenie na prieskume ku komisionálnemu hodnoteniu
 
Výsledky vzdelávania:
Predmet rozvíja estetické torivé myslenie študentov, dáva možnosť zoznámenia sa s klasickými sochárskymi postupmi a metódami štúdiom sochárskej formy, tvaru a výrazu podľa sádrvých a iných predlôh a modelov ako aj podľa živých modelov, zoznámenie sa so sochárskym zvládnutím proporcií figúry a portrétus dôrazom na tvorivé súvislosti figurálneho realistického sochárskeho zobraozvania s dizajnerskou praxou a dizajnérskou tvorbou.
 
Stručná osnova predmetu:
oboznámenie sa s problematikou a plánovanou osnovou predmetu - skice kreslené a skice v hline
sochárske zvládnutie štúdie portrétu v životnej veľkosti
sochárske zvládnutie štúdie detailu ľudského tela s dôrazom na proporcie a tvarové súvislosti
štúdia figúry podĺa modelu - skice
štúdia figúry v hline v stanovenom merítku
figurálna kompozícia
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
DUBY, G. -- DAVAL, J. Sculpture from antiquity to the middle age. Kolín: TASCHEN, 1999.

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 172

A
B
C
D
E
FX
24,4 %
25,6 %
25,0 %15,1 %
7,6 %
2,3 %
Vyučujúci:
doc. akad. soch. Milan Lukáč (cvičiaci, skúšajúci, zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk
 
Dátum poslednej zmeny:
18. 9. 2020
Schválil:
doc. akad. soch. Milan Lukáč a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobil Róbert Tichý dňa 18. 09. 2020.

Typ výstupu: