25. 10. 2020  1:56 Aurel
Akademický informačný systém

Sylabus predmetu 1_STM_D - Sochárske techniky a materiály (FAD - LS 2020/2021)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenčina          Angličtina          


Vysoká škola:
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta:
Fakulta architektúry a dizajnu
Kód predmetu:
1_STM_D
Názov predmetu:
Sochárske techniky a materiály
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
cvičenie
3 hod. týždenne (prezenčná metóda)

 
Počet kreditov:
3
 
Odporúčaný semester/trimester:
dizajn - bakalársky (výberový), 4. semester
Stupeň štúdia:
1.
Podmieňujúce predmety:
žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Klasifikovaný zápočet, korekcie a konzultácie počas ateliérovej práce počas celého semestra, aktívna účasť na ateliérových cvičeniach, priebežné hodnotenie počas semestra, Povinné odovzdanie semestrálnych prác, ktoré budú vystavené na záver semestra a komisionálne hodnotené
 
Výsledky vzdelávania:
predmet rozvíja priesorové cítenie a estetické vnímanie sochárskej a dizajnérskehj formy a tvaru s dôrazom na jeho realizáciu v pracovnom a následne definitívnom materiáli .Overuje a rozvíja výtvarné snaženie a schopnosti a zručnosti v trojidimenzionálnom priestore. Oboznamuje študentov praktickou skúsenosťou s bežnými ,ale aj experimentálne používanými sochárskymi materiálmi s cielom harmonizovať tvorivý proces od myšlienky ku konečnému tvaru.
 
Stručná osnova predmetu:
- výber témy a zadania
- vytvorenie prípravných skíc, návrhov a variant možného tvorivého spracovania zadania
- hľadanie alternatívnych materiálových variant
- zadefinovanie zvoleného materiálového výberu
- tvorivá ateliérová realizácia s konečným výsledkom hotového diela v zvolenom materiáli
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
BARTKO , O. -- SCHÄTZ, M. Polyméry vo výtvarnej praxi . Bratislava: Slovenské pedagogické nakladateľstvo, 1978.

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 172

ABCD
E
FX
30,2 %
29,1 %
18,0 %
12,8 %
7,6 %
2,3 %
Vyučujúci:
doc. akad. soch. Milan Lukáč (cvičiaci, skúšajúci, zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk
 
Dátum poslednej zmeny:
18. 9. 2020
Schválil: doc. akad. soch. Milan Lukáč a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobil Róbert Tichý dňa 18. 09. 2020.

Typ výstupu: